ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ

  • Наталія КАЛИНЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького http://orcid.org/0000-0002-6558-5244
Ключові слова: емоції, емоційна компетентність, розвиток емоційної компетентності, емоційний інтелект, майбутні офіцери-прикордонники, курсанти

Анотація

У статті розглянуто питання особливостей розвитку емоційної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників. Обґрунтовано поняття «емоційна компетентність», що розглядається як системна властивість особистості, яка включає навички рефлексії, саморегуляції, емпатії та експресивності. Визначено складові емоційної компетентності, а саме: усвідомлення своїх емоцій; уміння управляти власними емоціями; усвідомлення емоцій інших людей; управління емоціями інших людей.

Автором проведено експериментальне дослідження рівнів сформованості складових емоційної компетентності у 30 курсантів 1 та 2 курсів спеціальності «Безпека державного кордону» Національної академії Державної прикордонної служби імені Б. Хмельницького.

За результатами проведеного дослідження встановлено, що більшість майбутніх офіцерів-прикордонників мають середній рівень розвитку потреби у відчуттях, тобто вміють контролювати свої потреби у відчуттях, відкриті новому досвіду, стримані і помірковані в своїх діях. Також майбутні офіцери-прикордонники мають середній рівень розвитку регуляторних процесів планування, тобто вони здатні виділяти умови досягнення своїх цілей в поточній ситуації, що проявляється у відповідності програм дій щодо планів діяльності. За результатами дослідження виявлено середній рівень розвитку саморегуляції в майбутніх офіцерів-прикордонників. Це свідчить про те, що вони легко опановують нові види активності, впевнено почувають себе в незнайомих ситуаціях, виявляють успіхи в звичних видах діяльності. Проте іноді вони залежні від ситуації і думок оточуючих людей. Результати дослідження рівнів парціального та інтегративного емоційного інтелекту свідчать про те, що майбутні офіцери-прикордонники обізнані про свій внутрішній стан, але в управлінні своїми емоціями у них виражена слабка емоційна гнучкість.

За результатами дослідження зроблено висновок про необхідність розробки та застосування дієвих форм, методів і засобів формування складових емоційної компетентності у майбутніх офіцерів-прикордонників.

Біографія автора

Наталія КАЛИНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри англійської мови

Посилання

1. Матійків, І. Емоційна компетентність як психологічний об’єкт виховання особистості майбутнього фахівця професій типу «людина – людина». Педагогіка і психологія професійної освіти. 2013. № 2. С. 10-18.
2. Емоційна компетентність як важлива умова URL: http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5885/1/Emocijna_kompetentnist%60_yak_vazhly%60va_umova_formuvannya_profesijnogo_faxivcya.pdf
3. Лазуренко, Е. До проблеми визначення змісту емоційної компетентності. Збірник Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. 2014. С. 6-15.
4. 4.Борисенко, В. Структура емоційної компетентності: Аналітичний огляд наукових підходів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Психологія. 2017. № 2. С. 26-33.
5. Федорчук, В. М. Емоційна компетентність психолога. Проблеми сучасної психології. 2012. № 12. С. 620-632.
6. Райгородский, Д. Я. Практическая психодиагностика. Методики и тесты: Учебное пособие. Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М. 2002. 672 с.

REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1. Matiikiv, I. (2013). Emotsiina kompetentnist yak psykholohichnyi obiekt vykhovannia osobystosti maibutnoho fakhivtsia profesii typu «liudyna – liudyna». [Emotional competence as a psychological object of education of personality of the future specialist of professions of type «person – person»]. Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity. № 2. P. 10-18 [in Ukrainian].
2. Emotsiina kompetentnist yak vazhlyva umova. [Emotional competence as an important condition]. URL:http://dspace.udpu.edu.ua/jspui/bitstream/6789/5885/1/Emocijna_kompetentnist%60_yak_vazhly%60va_umova_formuvannya_profesijnogo_faxivcya.pdf [in Ukrainian].
3. Lazurenko, E. (2014). Do problemy vyznachennia zmistu emotsiinoi kompetentnosti. [The problem of determining the content of emotional competence]. Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O.O. Bohomoltsia. P. 6-15 [in Ukrainian].
4. Borysenko, V. (2017). Struktura emotsiinoi kompetentnosti: Analitychnyi ohliad naukovykh pidkhodiv. [Structure of emotional competence: Analytical review of scientific approaches]. Visnyk ONU im. I. I. Mechnykova. Psykholohiia. № 2. P. 26-33. [in Ukrainian].
5. Fedorchuk, V. M. (2012). Emotsiina kompetentnist psykholoha. [Emotional competence of the psychologist]. Problemy suchasnoi psykholohii. № 12. P. 620-632 [in Ukrainian].
6. Raygorodskiy, D. Ya. (2002). Practical psychodiagnostics. Methods and tests: Textbook. Samara: Izdatelskiy Dom BAHRAH-M. 672 p. [in Russian]
Опубліковано
2020-03-31
Номер
Розділ
Статті