РЕЗУЛЬТАТИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПЕРЕВІРКИ КОНЦЕПЦІЇ ТА СИСТЕМИ СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ДЕРЖАВНОЇ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Ключові слова: педагогічні умови, професійні компетентності, професійна підготовка, рівень професійної підготовки, система формування професійної компетентності, концепція та система ступеневої підготовки офіцерів-пенітенціаріїв

Анотація

Освіта майбутніх фахівців-пенітенціаріїв є одним з голових завдань реформування пенітенціарної системи України та має стати реальною гарантією забезпечення високих міжнародних стандартів і перетворитися на ефективну систему, здатну до саморегуляції, відповідно до викликів суспільства та умов, що постійно змінюються.

Мета статті полягала у висвітленні результатів педагогічного експерименту з перевірки концепції та результативності системи ступеневої підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України.

Сьогодні пенітенціарна служба потребує високопрофесійних, високоморальних, духовно й фізично підготовлених фахівців, здатних ефективно виконувати непрості функції перевиховання й ресоціалізації злочинців на основі сучасних підходів та методів роботи. Це завдання неможливо вирішити без відповідної професійної підготовки персоналу пенітенціарної служби у закладах вищої освіти, якість якої можна забезпечити лише шляхом організації адекватної ступеневої професійної підготовки за відповідними освітньо-професійними програмами.

Реалізація виокремлених педагогічних умов, які є ядром педагогічної системи ступеневої професійної підготовки офіцерів ДКВС України, відбувалася через розроблення та впровадження авторської поетапної професійно-орієнтовної методики формування професійної компетентності офіцерів ДКВС України.

У загальному вигляді авторська професійно-орієнтовна методика формування професійної компетентності офіцерів ДКВС охоплювала три етапи: організаційно-цільовий, репродуктивно-практичний, креативно-практичний, а на меті мала вдосконалення фахових знань, умінь й навичок студентів у єдності компонентів, що становлять структуру професійної компетентності, а саме: когнітивного, функціонального, мотиваційного, ціннісного та особистісного. Методика була реалізована впродовж трьох етапів – організаційно-цільового, репродуктивно-практичного, креативно-практичного. Досягнення мети було забезпечено через залучення студентів та викладачів до активних методів навчання – проблемних, інтерактивних та інфoрмаційнo-кoмунікаційних технологій в процесі вивчення фахових дисциплін на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівні вищої освіти.

Результати дослідження дали змогу визначити перспективи ступеневої професійної підготовки офіцерів-пенітенціаріїв на таких рівнях: загальнодержавному, відомчому, на рівні закладів вищої освіти та кафедральному. Впровадження запропонованих рекомендацій, на нашу думку, сприятиме розв’язанню вище зазначених завдань та досягненню більших результатів щодо ступеневої професійної підготовки офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України, допоможе ефективно використовувати людський ресурс в установах виконання покарань, у розбудові ефективної системи виправлення й ресоціалізації в’язнів.

Біографія автора

Вікторія АНІЩЕНКО, Академія Державної пенітенціарної служби

кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та гуманітарних наук

Посилання

Байденко В. И. Базовые навыки (ключевые компетенции) как обязательный компонент высококачественного профессионального образования: наук-метод. сборник / Ин-т проблем развития сред. Проф.. образования. Москва. 2002. С. 24–32.

Гагарин Ю. В. Формирование готовности сотрудников исправительных учреждений к воспитательной работе с осужденными (на примере начальников отрядов): автореф. дисс. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Казань, 2010. 20 c.

Дармограй П. В. Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів державної пенітенціарної служби України у процесі фахової підготовки:дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2017. 270 с.

Діденко О. В. Теоретико-методичні засади формування здатності до професійної творчості в майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Луганськ, 2009. 533 с.

Дука О. А. Розвиток професійної компетентності персоналу органу пробації у відомчих навчальних закладах Державної кримінально-виконавчої служби України. Дис. …канд. пед. наук. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Київ, 2019. 296 с.

Койл Э. . Подход к управлению тюрьмой с позиций человека. Лондон: МЦТИ. 2002.

Левин Е. М. Педагогические условия формирования готовности будущих офицеров внутренних войск к профессиональной деятельности: дисс. … канд. пед. наук: 13.00.08 / ЗВО. Новосибирск, 2011. 241 с.

Дж. Макгакін. Сучасний в’язничний менеджмент. Київ: К.І.С. 2017

Тогочинський О. М. Теоретичні і методичні основи формування соціальної компетентності слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Чернігів, 2016. 558 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Baydenko V. I. (2002). Bazovyye navyki (klyuchevyye kompetentsii) kak obyazatelnyy komponent vysokokachestvennogo professionalnogo obrazovaniya [Basic skills (core competencies) as a mandatory component of high-quality vocational education]. Nauk-metod. sbornik / In-t problem razvitiya sred. prof. Obrazovaniya. Moskow, P. 24–32. (in Russian).

Gagarin Yu. V. (2010). Formirovanie gotovnosti sotrudnikov ispravitelnyih uchrezhdeniy k vospitatelnoy rabote s osuzhdennyimi (na primere nachalnikov otryadov) [Formation of readiness of employees of correctional institutions for educational work with convicts (on the example of unit commanders)]: avtoref. dyss. ... kand. ped. nauk: 13.00.01. Kazan,. 20 p. (in Russian).

Darmohrai P. V. (2017). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv derzhavnoi penitentsiarnoi sluzhby Ukrainy u protsesi fakhovoi pidhotovky [Formation of professional competence of future officers of the State Penitentiary Service of Ukraine in the process of professional training]: dys. … kand. ped. nauk. Khmelnytskyi. 270 p. (in Ukrainian).

Didenko O. V. (2009). Teoretyko-metodychni zasady formuvannia zdatnosti do profesiinoi tvorchosti v maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Theoretical and methodological principles of forming the ability to professional creativity in future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]: dys. ... d-ra ped. nauk. Luhansk. 533 p. (in Ukrainian).

Duka O. A. (2019). Rozvytok profesiinoi kompetentnosti personalu orhanu probatsii u vidomchykh navchalnykh zakladakh Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [Development of professional competence of probation staff in departmental educational institutions of the State Penal and Execution Service of Ukraine]: dys. … kand. ped. nauk. Instytut pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh imeni Ivana Ziaziuna, Kyiv. 296 p. (in Ukrainian).

Koyl, E. (2002). Podkhod k upravleniyu tiurmoy s pozitsii cheloveka [Approach to prison management from the point of view of a human]. London, UK: MTSTI. [in Ukrainian].

Levin Ye. M. (2011). Pedagogicheskiye usloviya formirovaniya gotovnosti budushchikh ofitserov vnutrennikh voysk k professionalnoy deyatelnosti: diss. … kand. ped. nauk: 13.00.08 [Pedagogical conditions for the formation of future internal troops officers’ readiness for professional activity: Ph.D. in Pedagogy Thesis: 13.00.08]. ZVO. Novosibirsk, 241 p. (in Russian).

Makhakin, Dzh. (2017). Suchasnyi viaznychnyi menedzhment [Modern Prison Management]. Kyiv, Ukraine: K.I.S. [in Ukrainian].

Togochynskyi, O.M. (2015). Teoriya i prakty`ka formuvannya social`noyi kompetentnosti sluxachiv ta kursantiv vy`shhy`x navchal`ny`x zakladiv MVS Ukrayiny`[ Theory and practice social competence forming of students and cadets of higher educational institutions of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine: monograph]. Chernigiv: Vy`davny`cztvo «Desna Poligraf». [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті