ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЯК УМОВА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОСТІ

Ключові слова: формування, педагогічна культура, професіоналізм, педагогічний процес, структурні компоненти, педагогічні здібності, професійні вміння

Анотація

У статті  розглядається актуальна проблема професійного удосконалення педагогів.  Якісна підготовка педагогічних кадрів у сучасних умовах визначається рівнем її відповідності соціальному замовленню – формуванню творчої особистості, яка володіє глибокими науково-професійними знаннями, вміннями та навичками, високою культурою особистості, яка прагне до неперервного удосконалення своєї діяльності.

Однією із необхідних умов підвищення професійності визначається педагогічна культура, яка передбачає інтегративну характеристику педагога, яка визначає основні риси його соціально-педагогічної діяльності.

Ми виходимо із того, що педагогічна культура – важлива складова загальної культури в умовах педагогічного процесу. Її фундаментом, внутрішнім стержнем є світогляд – єдність знань, переконань і практичних дій педагога.

Педагогічна культура вимагає наявності певної теоретичної чітко розробленої загальної моделі її структурних компонентів.

До основних компонентів педагогічної культури відносяться: культура мислення, почуттів, дій, спілкування, мови. Всі вони взаємопов’язані, взаємообумовлені, взаємодіють. Кожний із перерахованих компонентів має безпосереднє відношення до структури педагогічних здібностей і визначається базовими властивостями і професійними уміннями.

Розвиток педагогічної  культури у процесі професійної підготовки майбутнього учителя має  бути націленим на зростання демократичності, гуманності, поваги та уваги до особистості, ввічливості, розвитку моральних якостей та загальнолюдських цінностей в педагогічній діяльності.

Для прояву професіоналізму педагогічного працівника необхідна наявність таких видів культури, як:  професійна,  педагогічна, управлінська . З’ясовано, що професійну культуру складають педагогічна та управлінська. Педагогічна культура виявляється у системі професійних знань і вмінь, особистісних якостей, мотивів і цінностей, які реалізуються у різноманітних видах професійної діяльності та спілкування педагога.

Біографії авторів

Наталія БУТЕНКО, Херсонський державний університет

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології й освітнього  менеджменту ім. професора Петухова Є.

Олександр СПРИНЬ, Херсонський державний університет

Кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології людини та імунології

Посилання

Радул В. В. Діагностика особистості майбутнього вчителя : монографія. Київ : Вища школа, 1995. 150 с.

Радул В. В., Кравцов В. О., Михайліченко М. В. Основи професійного становлення сучасного вчителя : навчальний посібник. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2007. 252 с.

Кравцов В. О. Теоретичні аспекти інтерпретації змісту професійної культури вчителя. Наукові записки КДПУ. Серія : Педагогічні науки. Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. Випуск 54. С. 81–85.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. Київ, Ірпінь : ВТФ «Перун», 2009. 1736 с.

Діагностика управлінської культури керівників загальноосвітніх навчальних закладів: збірник тестів для керівників закладів освіти / уклад. Королюк С. В. Полтава : ПОІППО, 2005. 32 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Психологія управління : посібник. Київ : Академвидав, 2003. 568 с.

Бутенко Н. І., Долгушина О. А. Управлінська культура майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів як предмет наукових досліджень. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (Педагогика) : научный журнал. Warszawa, 2019. № 48. С. 9–11.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Radul V. V. (1995). Diahnostyka osobystosti maybutnʹoho vchytelya : monohrafiya [Diagnosis of future teacher’s personality : monograph]. Kyyiv. Vyshcha shkola. 150 s. [in Ukrainian].

Radul V. V., Kravtsov V. O., Mykhaylichenko M. V. (2007). Osnovy profesiynoho stanovlennya suchasnoho vchytelya : navchal’nyy posibnyk [Basics of professional development of a modern teacher : tutorial]. Kirovohrad. Imeks-LTD. 252 s. [in Ukrainian].

Kravtsov V. O. (2004). Teoretychni aspekty interpretatsiyi zmistu profesiynoyi kul’tury vchytelya [Theoretical aspects of interpretation of the content of the teacher’s professional culture]. Naukovi zapysky KDPU. Seriya : Pedahohichni nauky [KSPU Scientific Notes. Series : Pedagogical Sciences]. Kirovohrad. RVV KDPU im. V. Vynnychenka. Vypusk 54. S. 81–85. [in Ukrainian].

(2009). Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayins’koyi movy [A great explanatory dictionary of modern Ukrainian] / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyyiv, Irpin’. VTF «Perun». 1736 s. [in Ukrainian].

(2005). Diahnostyka upravlins’koyi kul’tury kerivnykiv zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladiv: zbirnyk testiv dlya kerivnykiv zakladiv osvity [Diagnosis of managerial culture of heads of general educational institutions: a collection of tests for heads of educational institutions] / uklad. Korolyuk S. V. Poltava. POIPPO. 32 s. [in Ukrainian].

Orban-Lembryk L. E. (2003). Psykholohiya upravlinnya : posibnyk [Management Psychology : textbook]. Kyyiv. Akademvydav. 568 s. [in Ukrainian].

Butenko N. I., Dolhushyna O. A. (2019). Upravlins’ka kul’tura maybutnikh kerivnykiv zahal’noosvitnikh navchal’nykh zakladiv yak predmet naukovykh doslidzhen’ [Management culture of future heads of general education institutions as a subject of scientific research]. Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka (Pedagogika) : nauchnyy zhurnal [Herald of pedagogy. Science and Practice (Pedagogy) : scientific journal]. Warszawa. 48. S. 9–11. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті