ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ У МАЙБУТНЬОГО ОФІЦЕРА ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ

  • Григорій ВАСЯНОВИЧ Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
  • Галина ШЕВКУН Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного https://orcid.org/0000-0003-4844-9264
Ключові слова: культура, професійна культура, особистість, майбутній офіцер, формування; форми і методи, педагогічні умови

Анотація

У статті з’ясовано, що сучасний стан реформування й розвитку Збройних сил України актуалізує питання підготовки офіцерського корпусу, від якого безпосередньо залежить обороноздатність країни, її соціально-економічний і духовний поступ. Необхідність збройного опору в «гібридній війни», яку розв’язала Російська Федерація, висуває якісно нові вимоги до діяльності офіцерського складу, його професійного й особистісного розвитку, вміння приймати нестандартні рішення не лише в повсякденному житті, а й у бойовій обстановці. Йдеться не лише про технологічний (суто професійний) аспект забезпечення самодостатнього рівня навчання й виховання майбутніх офіцерів, а передусім рівня особистісного, який вимагає належного формування у них загальної культури і відповідних якостей.

Дослідники доводять, що для формування професійної культури майбутніх офіцерів Збройних сил необхідно, щоб зміст, закони, закономірності, принципи, методи і форми навчання були підпорядковані головному: навчати того, що потрібно на війні. Окремо підкреслено значення культурного середовища закладу вищої військової освіти, яке повинно культивувати загальнокультурні, духовні цінності, демократизм, гуманізм відносин, взаємоповагу і взаєморозуміння, взаємодопомогу і т. ін. Доведено, що створення культурного середовища в стінах вищого військового закладу освіти має передбачати високий рівень культури міжособистісного спілкування, інтеракційності. Для продуктивного формування професійної культури у майбутніх офіцерів запропоновано використовувати традиційні й інноваційні методи, форми і засоби, діалектичне, творче застосування яких значно посилює дієвість виховних впливів.

Загалом у психолого-педагогічному контексті доведено необхідність формування професійної культури у майбутніх офіцерів Збройних сил України. Запропоновано такі найважливіші педагогічні умови формування професійної культури у майбутніх офіцерів Збройних сил України: досконалий рівень організації освітнього процесу; мотиваційна, творча діяльність науково-педагогічних працівників; створення належного культурного середовища; наповнення змісту навчання цілісним професійно-особистісним компонентом; поєднання традиційних форм, методів і засобів навчання та інноваційних технологій; підготовка майбутніх офіцерів до саморегуляції навчальної діяльності.

Біографії авторів

Григорій ВАСЯНОВИЧ, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри гуманітарних наук і соціальної роботи

Галина ШЕВКУН , Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри морально-психологічної діяльності у військах

Посилання

Режин Р. Культура. 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. Москва : Прогресс, 1989. С. 232–234.

Библер В. Культура. 50/50: Опыт словаря нового мышления / Под общ. ред. М. Ферро и Ю. Афанасьева. Москва : Прогресс, 1989. С. 234–241.

Кримський С. Б. Під сигнатурою Софії. Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. 367 с.

Ягупов В. В. Теорія і методика військового навчання : моногр. Київ : Тандем, 2000. 380 с.

Драгомиров М. И. Избранные труды. Вопросы воспитания и обучения войск. М. : Воениздат, 1956. 687 с.

Маслоу А. Мотивация и личность. 3-е изд. СПб. : Питер, 2006. 352 с.

Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное пособие / Редактор-составитель Д. Я. Райгородский. Самара : Издательский Дом «БАХРАХ-М», 2002. 672 с.

Франкл В. Людина в пошуках справжнього сенсу. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2016. 160 с.

Саух П. Від розбалансованості до синергії освітнього процесу: проблеми і перспективи. Горизонт духовності виховання : колективна монографія / The Horizon of Spirituality of education collective monograph. Уклали й підготували Йонас Кевішас та Олена Отич. Вільнюс : Zuvedra, 2019. 584 c.

Сухомлинський В. О. Сто порад учителеві. Вибрані твори. В 5-ти т. Т. 2. Київ : «Рад. школа», 1976. С. 419–654.

Чайка В. М. Підготовка майбутнього вчителя до саморегуляції педагогічної діяльності : моногр. / За ред. Г. В. Терещука. Тернопіль : ТНПУ, 2006. 275 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Rezhyn R. (1989). Kultura. 50/50: Opыt slovaria novoho mыshlenyia [Culture: A Dictionary of New Thinking Experience]. Pod obshch. red. M. Ferro y Yu. Afanaseva. Moskva : Prohress. S. 232–234. (in Russian).

Bybler V. (1989). Kultura. 50/50: Opыt slovaria novoho mыshlenyia [Culture: A Dictionary of New Thinking Experience]. Pod obshch. red. M. Ferro y Yu. Afanaseva. Moskva : Prohress. S. 234–241. (in Russian).

Krymskyi S. B. (2000). Pid syhnaturoiu Sofii [Under Sofiia’s Signatures]. Kyiv : Vyd. dim «Kyievo-Mohylianska akademiia», 2008. 367 s. (in Ukrainian).

Yahupov V. V. Teoriia i metodyka viiskovoho navchannia [Theory and Methodology of Military Training]. Kyiv : Tandem. 380 s. (in Ukrainian).

Drahomyrov M. Y. (1956). Yzbrannыe trudы [Selected Works]. Voprosы vospytanyia y obuchenyia voisk [Education and Troops’ Training Issues]. M. : Voenyzdat. 687 s. (in Russian).

Maslou A. (2006). Motyvatsyia y lychnost [Motivation and Personality]. 3-e yzd. SPb. : Pyter. 352 s. (in Russian).

Praktycheskaia psykhodyahnostyka. Metodyky y testы (2002). [Practical Psychodiagnostics]. Uchebnoe posobye / Redaktor-sostavytel D. Ya. Raihorodskyi. Samara : Yzdatelskyi Dom «BAKhRAKh-M». 672 s. (in Russian).

Frankl V. (2016). Liudyna v poshukakh spravzhnoho sensu [A man in Search of Meaning]. Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia. 160 s. (in Ukrainian).

Saukh P. (2019). Vid rozbalansovanosti do synerhii osvitnoho protsesu: problemy i perspektyvy [From Imbalance to Synergy of the Educational Process: Challenges and Prospects]. Horyzont dukhovnosti vykhovannia [The Horizon of the Spirituality of Education]. Collective monograph. Uklaly y pidhotuvaly Yonas Kevishas ta Olena Otych. Vilnius : Zuvedra. 584 s. (in Ukrainian).

Sukhomlynskyi V. O. (1976). Sto porad uchytelevi. Vybrani tvory [One Hundred Tips for the Teacher]. V 5-ty t. T. 2. Kyiv : «Rad. shkola». S. 419–654. (in Ukrainian).

Chaika V. M. (2006). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do samorehuliatsii pedahohichnoi diialnosti [Future Teacher’s Preparation for Self-Regulation of Pedagogical Activity]: monohr. / Za red. H. V. Tereshchuka. Ternopil : TNPU. 275 s. (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті