ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Анатолій ГАЛІМОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4348-4995
Ключові слова: готовність, морально-психологічна, курсанти, освітній процес, академія, офіцер, прикордонник, особистість, якості, воля, стійкість, компетентність, формування, дисципліна, навчальна робота, службова діяльність

Анотація

У статті розглянуті теоретичні аспекти морально-психологічної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності та можливості освітнього процесу  ВВНЗ щодо формування зазначеної готовності у період фахової підготовки. У дослідженні з’ясовано,що головною особливістю готовності   до діяльності є її інтегративний характер, що проявляється у впорядкованості внутрішніх структур, узгодженості основних компонентів особистості професіонала, у стійкості, стабільності їх функціонування, тобто професійна готовність характеризується ознаками, що свідчать про психологічну єдність, цілісність особистості професіонала, які сприяють продуктивності діяльності . Ядро морально-психологічної готовності становлять психічні процеси  і властивості. Вони є фундаментом якостей особистості.  Якості і психологічні властивості особистості, психічні особливості і моральні якості, що є основою установки майбутнього фахівця на усвідомлення функцій службової діяльності, професійної позиції, співвіднесення своїх здібностей з можливостями – усе це характеристики морально-психологічної готовності. Суть морально-психологічної готовності фахівця: моральні та психологічні якості за спеціалізацією ,які дозволили визначити ряд дисциплін, які сприяють формуванню у майбутніх офіцерів морально-психологічної готовності, необхідних вольових якостей. Проведений аналіз, дозволив зробити висновок про те, що процес формування морально-психологічної готовності особистості майбутнього офіцера-прикордонника здійснюється не поодинокими кафедрами або структурними підрозділами, а є результатом функціонування цілісного освітнього процесу академії. За результатами дослідження визначено, що формування морально-психологічної готовності у майбутніх офіцерів, є практичним завданням освітнього процесу ВВНЗ, яке вимагає наукового рішення. Подальше вдосконалення навчального процесу щодо формування морально-психологічної готовності у майбутніх офіцерів, можливо за умови вирішення його основних проблем, що визначають підвищення ефективності підготовки; визначеність і наукова обґрунтованість державного замовлення на підготовку офіцерів; педагогічна майстерність викладачів; дієвість методів виховання; вдосконалення коригувальних зворотних зв'язків; надійність управління освітнім процесом.

Біографія автора

Анатолій ГАЛІМОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Дружинин В. Н. Психология общих способностей. 2-е изд. Санкт-Петербург : Питер, 1999. 268 с.

Дьяченко М. И.,Кандыбович Л. А., Пономаренко В. А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. Минск : Изд-во «Университетское», 1985. 206 с.

Волков Б. С. Возрастная психология : в 2 ч. Москва : ВЛАДОС, 2005. Ч. 2 : От младшего школьного возраста до юношества. 343 с.

Маркова А. К. Психология профессионализма. Москва : Просвещение, 1996. 186 с.

Макшанов С. И. Способность к работе с людьми: психологический анализ. Ленинград, 1991. С. 19–20.

Кириленко Т. С. Психологія спорту. Регуляція психічних станів. Київ : Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2002. 112 с.

Кремень В. Г., Олексієнко Б. М., Максименко С. Д., Сафін О. Д., Костицький М. В. Психологія професійної діяльності офіцера : підручник для військових вузів. Хмельницький : Видавництво Академії ПВУ, 1999. 488 с.

Сафін О. Д. Психологія управлінської діяльності командира : навчальний посібник. Хмельницький : Вид-во АПВУ, 1997. 123 с.

Потапчук Є. М.,Сафін О. Д., Роман В. Г. Психологічна робота у Прикордонних військах України. Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України : підручник / за заг. ред. Максименка С. Д., Олексієнка Б. М. Хмельницький : Вид-во НАПВУ, 2001. С. 124–173.

Практикум по возрастной психологии : учебное пособие / под ред. Л. А. Головей, Е. Ф. Рибалко. Санкт-Петербург : Речь, 2002. 694 с.

Смирнов Л. А.,Долгопалова Е. В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Харьков : Гуманитарный центр, 2007. 276 с.

Горячевский А. А. Психологические аспекты оптимизации профессионального психологического отбора абитуриентов в военные институты :дисс. … канд. психол. наук : 19.00.07. Москва, 2000. 288 с.

Ильин Е. П. Психология воли. 2-е издание. Санкт-Петербург, 2009. 368 с.

Ягупов В. В.Військова психологія : підручник. Київ : Тандем, 2004. 656 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Druzhinin V. N. (1999).Psikhologiyaobshchikhsposobnostey [Psychology of General Abilities]. 2-ye izd. Sankt-Peterburg. Piter. 268 s. [in Russian].

D’yachenko M. I., Kandybovich L. A., Ponomarenko V. A. (1985). Gotovnost’ k deyatel’nosti v napryazhennykhsituatsiyakh [Readiness to activity in stressful situations]. Minsk. Izd-vo «Universitetskoye». 206 s. [in Russian].

Volkov B. S. (2005). Vozrastnayapsikhologiya [Age-related psychology] : v 2 ch. Moskva. VLADOS. Ch. 2 : Otmladshegoshkol’nogovozrastadoyunoshestva. 343 s. [in Russian].

Markova A. K. (1996). Psikhologiyaprofessionalizma [Psychology of Professionalism]. Moskva.Prosveshcheniye. 186 s. [in Russian].

Makshanov S. I. (1991). Sposobnost’ k rabote s lyud’mi: psikhologicheskiyanaliz [Ability to work with people: psychological analysis]. Leningrad. S. 19–20. [in Russian].

Kirilenko T. S.(2002). Psykholohiyasportu. Rehulyatsiyapsykhichnykhstaniv [Psychology of sport. Regulation of mental states]. Kyyiv. InstytutpislyadyplomnoyiosvityKyyivs’kohonatsional’nohouniversytetuimeniTarasaShevchenka. 112 s. [in Ukrainian].

Kremen’ V. H., Oleksiyenko B. M., Maksymenko S. D., Safin O. D., Kostyts’kyy M. V. (1999). Psykholohiyaprofesiynoyidiyal’nostiofitsera : pidruchnykdlyaviys’kovykhvuziv [Psychology of the officer’s professional activity : textbook for military universities]. Khmеl’nyts’kyy. VydavnytstvoAkademiyi PVU. 488 s. [in Ukrainian].

Safin O. D.(1997). Psykholohiyaupravlins’koyidiyal’nostikomandyra : navchal’nyyposibnyk [Psychology of managerial activity of the commander : tutorial]. Khmеl’nyts’kyy. Vyd-vo APVU. 123 s. [in Ukrainian].

Potapchuk Ye. M., Safin O. D., Roman V. H. (2001). Psykholohichnarobota u Prykordonnykhviys’kakhUkrayiny [Psychological work in the Border Guard of Ukraine]. Moral’no-psykholohichnezabezpechennyasluzhbovoyidiyal’nostiPrykordonnykhviys’kUkrayiny : pidruchnyk [Moral and psychological support of service activities of the Border Guard of Ukraine : textbook] / zazah. red. Maksymenka S. D., Oleksiyenka B. M. Khmеl’nyts’kyy. Vyd vo NAPVU. S. 124–173. [in Ukrainian].

(2002). Praktikumpovozrastnoypsikhologii : uchebnoyeposobiye [Practical work on developmental psychology : tutorial] / podred. L. A. Golovey, Ye. F. Ribalko. Sankt-Peterburg. Rech’. 694 s. [in Russian].

Smirnov L. A., Dolgopalova Ye. V. (2007). Psikhologiyadeyatel’nosti v ekstremal’nykhsituatsiyakh [Psychology of activities in extreme situations]. Khar’kov. Gumanitarnyytsentr. 276 s. [in Russian].

Goryachevskiy A. A. (2000). Psikhologicheskiyeaspektyoptimizatsiiprofessional’nogopsikhologicheskogootboraabituriyentov v voyennyyeinstitutyFederal’noyPogranichnoysluzhbyRossiyskoyFederatsii [Psychological aspects of optimizing the professional psychological selection of applicants to military institutes of the Federal Border Service of the Russian Federation] : diss. … kand. psihol. nauk : 19.00.07. Moskva. 288 s. [in Russian].

Il’in Ye. P. (2009). Psikhologiyavoli [Psychology of will]. 2-ye izdaniye. Sankt-Peterburg. 368 s. [in Russian].

Yahupov V. V. (2004). Viys’kovapsykholohiya : pidruchnyk [Military Psychology : textbook]. Kyyiv. Tandem. 656 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті