ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Ключові слова: здоровий спосіб життя, професійна свідомість, здоров'язберігаюча компетентність

Анотація

В статті розглядаються аспекти формування здоров'язберігаючої компетенції в процесі самостійної роботи студентів, зокрема з навчальної дисципліни «Фізичне виховання». На основі авторської методики демонструється програма, яка містить основні компоненти самостійної роботи майбутніх педагогів, які займаються фізичною культурою.  В якості основних напрямків (блоків) в комплексі розробленої програми по формуванню здоров'язберігаючої компетенціїв процесі самостійної роботи студентів пропонується виділити наявність особистісних якостей, що включають систему знань (когнітивний компонент),установка на цінність власного життя та здоров’я (мотиваційний компонент),  систему володіння уміннями і навичками (діяльнісний компонент) та особистісний компонент, які в сукупності визначають компетенцію здоров'я збереження майбутнього педагога.

Автором доведено, що сучасна студентська молодь становить особливу соціальну групу, об'єднану певним віком, специфічними умовами праці та життя. Процес життєдіяльності, а також фактори безпосередньо пов'язані з навчальною діяльністю (тривалість навчального дня, навчальне навантаження за розкладом, перерви між заняттями, стан аудиторій  соціально-психологічна атмосфера, нестабільне і незбалансоване харчування, гіподимія та гіпокінезія та ін.) серйозно та негативно впливають на стан здоров'я молодого покоління. В зв’язку з цим існує потреба займатися фізичними вправами не лише на заняттях в університеті, а і необхідні систематичні заняття фізичними вправами кожного студента поза аудиторними заняттями. Таким чином, студентський вік стає дуже сприятливим для оволодіння технікою оздоровчої ходьби, яка стає основним елементом самостійної роботи майбутніх педагогів.

Автор підкреслює, що проблема формування здоров'язберігаючої компетентності в процесі самостійної роботи студентів фізичною підготовкою залишається недосліджуваною і актуальною.

Біографія автора

Тетяна ГОГІНА, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди

 доцент, кандидат біологічних наук

Посилання

Адольф В.А. Развитие профессионального потенциала педагога в условиях обновления образовательной практики. Инновации в образовании. 2011. № 10. С. 14–24.

Бальсевич В.К., Запорожанов В.А. Физическая активность человека. К.: Здоров’я, 2007. 224 с.

Воронін Д.Є. Здоров’язберігаюча компетентність студента в соціально-педагогічному аспекті. Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. 2006. № 2. С. 25-28

Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія "Педагогічні науки". 2009. № 2. URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Vnadps/2009_2/09goinpo.pdf.

Давиденко Д. Н., Щедрин Ю. Н., Щеголев В. А. Здоровье и образ жизнистудентов. СПб.: СПбГУ ИТМО, 2005. 124 с.

6.Донской Д.Д. Ходить и бегать для здоровья. М.: Знание, 2005. 64 с.

7.Дубровский В.И. Биомеханика: учеб. для студентовсред. и высш. учеб.заведений по физическойкультуре. М.: Владо-Пресс, 2008. С. 388-403

Зимняя И.А. Компетенция и компетентность в контексте компетентностногоподхода в образовании. Иностранныеязыки в школе. 2012. № 6. С. 2-10.

Камалеева А.Р., Григорьева Э.Р. Компетентность как результат образовательного процесса. Образование и саморазвитие. 2009. № 4(14). С. 59-65.

Крамар В.У. Здоровий спосіб життя. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фіз. виховання і спорту. Зб. наук. пр. під ред. С.Єрмакова. № 24. 2002.

Куркина Л.В. Современные причины снижения уровня здоровья в студенческой среде. Естествознание и гуманизм. 2006. № 3.

Лозинський В. Техніки збереження здоров’я. К.: Главник, 2008. 160 с.

Мірошник С.І. Професійний розвиток педагога: сучасні підходи. Електронне наукове фахове видання «Народна освіта». №2(29). 2016. URL: file:///D:/Users/user/Downloads/NarOsv_2016_2_4%20(1).pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Adol'f, V. A. (2011). Razvitie professional'nogo potentsiala pedagoga v usloviiakh obnovleniia obrazovatel'noi praktiki [ Development of the teacher’s professional potential in the context of updating educational practice], Innovatsii v obrazovanii, (10), 14–24 [in Russian].

Bal'sevich, V. K. Zaporozhanov, V.A. (2007). Fizicheskaia aktivnost' cheloveka [ Physical activity], Kiev Zdorov'e [in Ukrainian].

Voronin, D. Ye. (2006). Zdorov'iazberihaiucha kompetentnist' studenta v sotsial'no-pedahohichnomu aspekti [Health-saving competence of the student in social and pedagogical aspect], Pedahohika, psykholohiia ta med.-biol. probl. fiz. vykhovannia i sportu, (2), 25-28 [in Ukrainian].

Hulaj, O. I. (2009). Kompetentnisnyj pidkhid iak osnova novoi paradyhmy osvity [Competency approach as the basis of a new paradigm of education], Visnyk Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia "Pedahohichni nauky", (2), URL: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/e-journals/Vnadps/2009_2/09goinpo.pdf

Davidenko, D. N. Shchedrin, Iu. N. Shchegolev, V. A. (2005). Zdorov'e i obraz zhizni studentov [Health and lifestyle of students], SPb.: SPbGU ITMO [in Russian].

Donskoi, D. D. (2005). Khodit' i begat' dlia zdorov'ia [Walk and run for health] Moscow. Znanie [in Russian].

Dubrovskii, V. I. (2008). Biomekhanika [Biomechanics], Moscow, Vlado-Press, 388-403. [in Russian].

Zimniaia, I. A. (2012). Kompetentsiia i kompetentnost' v kontekste kompetentnostnogo podkhoda v obrazovanii [Competence and competence in the context of the competency-based approach in education], Inostrannye iazyki v shkole. (6), 2-10 [in Russian].

Kamaleeva, A. R. Grigor'eva, E. R. (2009). Kompetentnost' kak rezul'tat obrazovatel'nogo protsessa [Competence as a result of the educational process], Obrazovanie i samorazvitie, 4(14), 59-65 [in Russian].

Kramar, V. U. (2002). Zdorovyj sposib zhyttia [Healthy Lifestyle], Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fiz. vykhovannia i sportu. Zb. nauk. pr. pid red. S.Yermakova, (24) [in Ukrainian].

Kurkina, L. V. (2006). Sovremennye prichiny snizheniia urovnia zdorov'ia v studencheskoi srede [Modern reasons for the decline in health among students], Estestvoznanie i gumanizm, (3) [in Russian].

Lozyns'kyj, V. (2008). Tekhniky zberezhennia zdorov'ia [Health care techniques], Kyiv. Hlavnyk, 160. [in Ukrainian].

Miroshnyk, S. I. (2016). Profesijnyj rozvytok pedahoha: suchasni pidkhody [ Teacher professional development: current approaches], Elektronne naukove fakhove vydannia «Narodna osvita», 2(29). URL:file:///D:/Users/user/Downloads/NarOsv_2016_2_4%20(1).pdf

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті