ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ КОНФЛІКТОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ключові слова: педагогічна система, формування, конфліктологічна культура, майбутній викладач, вищі технічні навчальні заклади

Анотація

Моделюючи педагогічну систему формування конфліктологічної культури, ми керувалися основними принципами загальної теорії систем (система – цілісне утворення,сукупність яких-небудь елементів, одиниць, частин, об’єднаних загальним принципом, призначенням, безліч елементів, що знаходяться у відношеннях і зв’язках один з одним, утворюють певну цілісність, єдність; система тим ефективніша, чим вища її цілісність – ступінь зв’язку елементів між собою, за якого зміна одного з них викликає зміну в інших або у системі в цілому; ефективність системи залежить від ступеня її сумісності з навколишнім середовищем; система, що успішно функціонує в одних умовах, може виявитися неефективною при переміщенні в інші). Четвертий принцип указує на залежність ефективного функціонування системи від її оптимізації, під якою розуміють ступінь відповідності організаційного компонента тій меті, для досягнення якої вона створена.

Поділяючи погляди дослідників, уважаємо обґрунтованим використання поняття моделі як ідеального образу системи формування конфліктологічної культури майбутнього викладача в умовах вищих технічних навчальних закладів, найбільш повного відображення уявлень про цілі, які мають сприйматися як «інтенція» – бажання, намір, прагнення педагога до того, що має бути досягнуто (ідеально-інтенціональна природа мети). У цьому розумінні модель можна визначити як стратегічний образ кінцевого результату.

Моделювання мети навчання й виховання майбутнього викладача відображено в освітній програмі підготовки магістрів, що визначає вимоги до рівня підготовки фахівця. Вони передбачені характером професійних і соціальних функцій і завдань, котрі повинні вирішувати випускники вищих технічних закладів освіти.

У процесі навчання необхідно прагнути, щоб викладацька діяльність набула в свідомості магістра соціальну значущість і стала для нього особистою цінністю. Удосконалення психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів вищих технічних навчальних закладів передбачає цілеспрямовану й систематичну роботу з формування властивостей й якостей особистості, знань, умінь, навичок, що відповідають характеру вимог до педагогічної діяльності. Адже здатність організувати багатосторонню (у тому числі міжкультурну) комунікацію й управляти нею означає володіння майбутнім викладачем конфліктологічною культурою.

Біографія автора

Олена ГОМОНЮК, Хмельницький національний університет

Доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри психології та педагогіки

Посилання

Дослідження з загальної теорії систем; За ред. В. М. Садовського. М. : Прогрес, 1969. 382 с.

Сергеєва Л. Ідеї професійної компетентності педагога ПТЗН у педагогічній спадщині С. Я. Батищева. Післядипломна освіта в Україні. 2005. № 1. С. 38–41.

Фирсов М. В. Введение в теоретические основы социальной работы (историко-понятийный аспект). М. : Изд-во “Институт практической психологи”, Воронеж : НПО «МОДЭК», 1997. 192 с.

Філософський енциклопедичний словник. Довідникове видання; Ред. колегія В. І. Шинкарук (голова редколегії). Київ : Абрис, 2002. 742 с.

Івченко А. О. Тлумачний словник української мови. Харків : «Фоліо», 2005. 540 с.

АфанасьевВ. Г. Системность и общество. М. : Политиздат, 1980. 368 с.

Мысливченко А. Г. Человек как предмет философского познания. М. : Мысль, 1972. 190 с.

Славин, Б. Ф. Вопросы теории и практики целевого управления социальными процессами. М. : МГПИ, 1985. 141 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Doslidzhennia z zahalnoiteorii system [Researches in General Theory of Systems] /Za red. V. M. Sadovskoho [Edited by V.M. Sadovskyi]. Moscow: Progres, 1969. 392 p. [in Ukrainian]

Serheieva L. Ideiprofesiinoikompetentnostipedehoha PTNZ upedahohichniispadshchyni S. Ya. Batyshcheva [Ideas of Professional Competence of a Pedagogue of Professional and Technical Educational Establishments in Pedagogical Heritage of S. Ya. Batyshchev]. Pisliadyplomna osvita v Ukaini [Post-Graduate Education in Ukraine]. 2005. No.1. pp.38-41. [in Ukrainian]

Firsov M.V. Vvedienie v tieorietichieskiie osnovy sotsialnoi raboty (istoriko-poniatiinyi aspekt) [Introduction to Theoretical Basics of Social Work (historical and conceptual aspect)]. Moscow: Publishing House ”Institute of Practical Psychology”, Voroniezh: Scientific and Production Association “MODEK”, 1997. 192 p. [in Russian]

Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Dovidkove vudannia [Philosophical Encyclopaedical Dictionary. Reference Book]. Redaktsiina kolehiia V.I. Shynkaruk (holova redkolehii) [Editorial board V.I. Shynkaruk (head of the board)]. Kyiv: Abrys, 2002. 742 p. [in Ukrainian]

Ivchenko A.O. Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Tesaurus of Ukrainian Language]. Kharkiv: “Folio”, 2005. 540 p. [in Ukrainian]

Afanasiev V.G. Sistiemnost i obshchiestvo [SystematicProcess and Society]. Moscow: Politizdat, 1980. 368 p. [in Russian]

Myslivchienko A.G. Chieloviek kak priedmiet filosofskogo poznania [A Person as a Subject of Philosophical Cognition]. Moskow: Mysl, 1972. 190 p. [in Russian]

Slavin B.F. Voprosy tieorii і praktiki tselievogo upravlienia sotsialnymi protsessami [Issues of Theory and Practice of Integral Management of Social Processes]. Moscow: MSPI, 1985. 141 p. [in Russian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті