ПРЕДМЕТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО БАКАЛАВРА ПРИРОДНИЧИХ НАУК

Ключові слова: природнича освіта, Нова українська школа, компетентнісний підхід, предметна компетентність майбутнього бакалавра природничих наук

Анотація

Домінанти впровадження компетентнісного підходу щодо системи підготовки майбутніх бакалаврів природничих наук перш пов’язані із оновленням, зокрема змісту вищої педагогічної освіти та створення відповідного практико-орієнтованого освітнього середовища. Провідною метою постає формування загальних і спеціально-предметних компетентностей, які сприяють більш якісному та ефективному становленню природничо-наукового світогляду сучасної студентської молоді та підвищенню їх конкурентоздатності  в сучасних умовах.

Запровадження компетентнісної освіти передбачає виконання ряду послідовних дій з боку всіх суб'єктів освітнього процесу і перш за все майбутніх  педагогів. Цілком очевидно те, що предметна компетентність майбутніх бакалаврів природничих наук є системною властивістю особистості, фундаментальні основи якої проявляються в повній мірі в практико-орієнтованому освітньому середовищі.

Крім того, саме предметна компетентність майбутніх бакалаврів природничих наук дозволяє ефективно реалізовувати ключові завдання Концепції нової української школи, а саме: перехід від знаннєвої парадигми освіти до діяльнісної, орієнтованої на актуальні і затребувані життям результати навчання. Крім того, предметна компетентність як система професійних компетенцій майбутнього вчителя є показником розвитку його особистісних якостей, знань, навичок і умінь, що дозволяють ефективно організовувати навчання освітньої галузі «Природознавство» в конкретних педагогічних умовах і відповідно до сучасних вимог.

Отже, в основі нової стратегії вищої педагогічної освіти лежить ідея необхідності формування компетентної особистості, здатної критично мислити, відстоювати свою думку, виявляти лідерські якості, приймати самостійні рішення. Предметна компетентність як складова загальногалузевих компетентностей майбутнього бакалавра природничих наук виступає провідним компонентом професійного потенціалу особистості.

Біографія автора

Надія ГРАМАТИК, Ізмаїльський державний гуманітарний університет

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри загальної педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти

Посилання

Бальоха А. С. Природознавча компетентність майбутнього вчителя початкової школи як психолого-педагогічна проблема сучасної освіти. Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»]. Серія: Педагогіка. 2014. Т. 246, Вип. 234. С. 55–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2014_246_234_12

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і доп.) / уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. К.; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2002. 1728 с.

Генкал С. Е. Формування предметної компетентності в учнів профільних класів на уроках біології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 4 (30). С. 127–134.

Енциклопедія освіти / [Акад. пед. наук України; відповід. ред. В.Г. Кремень]. К. : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с. URL: meta.coolreferat.com.ua › docs › index-77039

Марущак О. М. Поняття компетентності у педагогічній діяльності. Креативна педагогіка: [наук.-метод. журнал] / Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки «Полісся». Житомир, 2016. Вип. 11. С. 97–108.

Митина Л. М. Психология профессионального развития. М. : Прогресс, 1998. 267 с.

Непорожня Л. В. Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики : методичний посібник. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 204 с.

Ніколаєв О. Формування предметної компетентності майбутнього вчителя природничих фізики. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізико-методичної і технологічної освіти. Випуск 4 (ІІ), 20. С. 170–174.

Освіта в Україні: Базові індикатори. Інформаційно-статистичний бюлетень результатів діяльності галузі освіти у 2017/2018 н.р. / ДНУ «Інститут освітньої аналітики», 2018.

Пометун О. Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир сучасної освіти. Рідна школа. 2005. № 1. С. 65–69.

Родермель Т. А. Феномен компетентности в современном образовании: социокультурный аспект : монография. Томск : ТМЛ-Пресс, 2012. 124 с.

Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарапута. К. : Наукова думка, 2000. 680 с.

Смутко О. О. Формування предметних компетентностей в експериментальній підготовці з фізики студентів агротехнічного профілю. Збірник наукових праць Камʼянець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Педагогічна. 2014. Вип. 20. С. 223–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2014_20_75

Шмиголь І. В. Формування загальнопредметних компетентностей у процесі викладання біохімії : Методичні рекомендації. Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. 40 с.

Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J.: Kompetencje nauczyciela szkofy wspolczesnej, Wydawnictwo mMPi2, Poznan 2003 [w:] Zajac M Zawisza W.

Kompetencje і standardy przygotowania nauczycieli prowadzacych zajecia w trybie online [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje і standardy ksztaicenia, J. Migdalek, M. Zajac (red.), Krakow, APK, 2006, s, 90–100.

Kroksmark T. Teachers’ subject competence in digital times J. : Education Inquiry, Volume 6, 2015. Issue 1. URL: www.tandfonline.com › full › edui.v6.24013

Zwaagstra M. Teacher competence in the subject they teach critical to learning. URL: troymedia.com › in-the-news › teacher-subje


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balokha A. S. Pryrodoznavcha kompetentnist maibutnoho vchytelia pochatkovoi shkoly yak psykholoho-pedahohichna problema suchasnoi osvity [Balokha A.S. Natural competency of the future elementary school teacher as a psychological and pedagogical problem of modern education]. Naukovi pratsi [Chornomorskoho derzhavnoho universytetu imeni Petra Mohyly kompleksu «Kyievo-Mohylianska akademiia»]. Seriia: Pedahohika [Scientific works [Black Sea State University named after Peter Mohyla complex "Kyiv-Mohyla Academy"]. Series: Pedagogy]. 2014. T. 246, Vyp. 234. P. 55–59. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchduped_2014_246_234_12 [in Ukrainian]

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy (z dod. i dop.) [A large explanatory dictionary of modern Ukrainian (with additions and supplements)] / uklad. i holov. red. V.T. Busel. K.; Irpin : VTF «Perun», 2002. 1728 p. [in Ukrainian]

Henkal S. E. Formuvannia predmetnoi kompetentnosti v uchniv profilnykh klasiv na urokakh biolohii [Genkal S.E. Formation of students’ subject competency of profile classes in Biology lessons]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii [Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies]. 2013. № 4 (30). P. 127-134. [in Ukrainian]

Entsyklopediia osvity [Encyclopedia of Education] / [Akad. ped. nauk Ukrainy; vidpovid. red. V.H. Kremen]. K.: Yurinkom Inter, 2008. 1040 p. URL: meta.coolreferat.com.ua › docs › index-77039 [in Ukrainian]

Marushchak O. M. Poniattia kompetentnosti u pedahohichnii diialnosti [Marushchak O.M. The concept of competency in pedagogical activity]. Kreatyvna pedahohika [Creative pedagogy]: [nauk.-metod. zhurnal] / Akademiia mizhnarodnoho spivrobitnytstva z kreatyvnoi pedahohiky «Polissia». Zhytomyr, 2016. Vyp. 11. P. 97–108. [in Ukrainian]

Mitina L. M. Psihologiya professionalnogo razvitiya [Mitina L.M. Psychology of professional development]. M.: Progress, 1998. 267 p. [in Russian]

Neporozhnia L. V. Formuvannia pryrodnycho-naukovoi kompetentnosti starshoklasnykiv u protsesi navchannia fizyky [Nepropornaya L.V. Formation of natural-scientific competency of high school students in the process of teaching physics]: metodychnyi posibnyk. K.: TOV «KONVI PRINT», 2018. 204 p. [in Ukrainian]

Nikolaiev O. Formuvannia predmetnoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia pryrodnychykh fizyky [Nikolaev O. Formation of subject competency of the future teacher of natural physics]. Naukovi zapysky. Seriia: Problemy metodyky fizyko-metodychnoi i tekhnolohichnoi osvity [Proceedings. Series: Problems of Methods of Physical-Methodological and Technological Education]. Vyp. 4 (II), 20. P. 170–174. [in Ukrainian]

Osvita v Ukraini: Bazovi indykatory. Informatsiino-statystychnyi biuleten rezultativ diialnosti haluzi osvity u 2017/2018 n.r. [Education in Ukraine: Basic indicators. Information and statistical bulletin of the educational activity results in 2017/2018] / DNU «Instytut osvitnoi analityky», 2018. [in Ukrainian]

Pometun O. Kompetentnisnyi pidkhid – naivazhlyvishyi oriientyr suchasnoi osvity [Pometun O. Competency approach as the most important reference point of modern education.]. Ridna shkola [Native school]. 2005. № 1. S. 65–69. [in Ukrainian]

Rodermel T. A. Fenomen kompetentnosti v sovremennom obrazovanii: sotsiokulturnyiy aspect [Rodermel T.A. The Phenomenon of Competency in Modern Education: The Sociocultural Aspect]: monografiya. Tomsk: TML-Press, 2012. 124 s. [in Russian]

Slovnyk inshomovnykh sliv [Dictionary of foreign words]. / Uklad.: S.M. Morozov, L.M. Shkaraputa. K. : Naukova dumka, 2000. 680 s. [in Ukrainian]

Smutko O. O. Formuvannia predmetnykh kompetentnostei v eksperymentalnii pidhotovtsi z fizyky studentiv ahrotekhnichnoho profiliu [Smutko O.O. Formation of subject competencies in experimental training in physics of students of agrotechnical profile]. Zbirnyk naukovykh prats Kamʼianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu im. Ivana Ohiienka. Seriia: Pedahohichna [Collection of Scientific Papers of Kamyanets-Podilsky National University. Ivan Ogienko. Series: Pedagogical.]. 2014. Vyp. 20. S. 223–225. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkp_ped_2014_20_75 [in Ukrainian]

Shmyhol I. V. Formuvannia zahalnopredmetnykh kompetentnostei u protsesi vykladannia biokhimii [Shmigol I.V. Formation of general subject competencies in the process of teaching biochemistry]: Metodychni rekomendatsii. Cherkasy : ChNU imeni Bohdana Khmelnytskoho, 2013. 40 s. [in Ukrainian]

Strykowski W., Strykowska J., Pieluchowski J.: Kompetencje nauczyciela szkofy wspolczesnej, Wydawnictwo mMPi2, Poznan 2003 [w:] Zajac M Zawisza W. [in Polish]

Kompetencje і standardy przygotowania nauczycieli prowadzacych zajecia w trybie online [w:] Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Kompetencje і standardy ksztaicenia, J. Migdalek, M. Zajac (red.), Krakow, APK, 2006, s, 90–100. [in Polish]

Kroksmark T. Teachers’ subject competence in digital times J. : Education Inquiry, Volume 6, 2015. Issue 1. URL: www.tandfonline.com › full › edui.v6.24013 [in English]

Zwaagstra M. Teacher competence in the subject they teach critical to learning. URL: troymedia.com › in-the-news › teacher-subje [in English]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті