ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ У КОНТЕКСТІ ОСВІТОЛОГІЧНИХ ЗМІН

Ключові слова: фахівці морської транспортної галузі, підготовка фахівців морського та річкового транспорту, заклади вищої освіти морського профілю, стейкхолдери, hard skills, soft skills

Анотація

В роботі презентовані шляхи оновлення та впровадження освітологічних змін у традиційну систему підготовки майбутніх фахівців морської транспортної галузі до професійної діяльності на засадах особистісно орієнтованої, середовищної, компетентнісної, неперевної моделях освіти «впродовж життя». Зосереджено увагу на  теоретичних підходах, які є провідними у  здійсненні професійної підготовки фахівців транспортної морської галузі.

У вигляді модулів конкретизовані результати дослідницької роботи, спрямовані на подолання суперечностей між вимогами суспільства до сфери професійної освіти випускників закладів вищої освіти транспортної морської галузі й реальним станом її розвитку. Ключовими позиціями виступили:   постійне коректування та внесення змін в освітні програми підготовки фахівців морської транспортної галузі, з урахуванням запитів, потреб та рекомендацій стейкхолдерів; формування індивідуальних освітніх траєкторій курсантів закладів вищої освіти транспортної морської галузі, шляхом надання закладом освіти права приймати курсанту участь у свідомому обранні для вивчення вибіркових дисциплін;  позиція неперервності процесу навчання студента та самоосвіти протягом професійного життя.

 В роботі наголошено на тому, що якість професійної підготовки  в закладах вищої освіти морського профілю може бути вдосконалена також і за рахунок вибіркової складової індивідуальних освітніх траєкторій курсантів, де суб’єкту освітнього процесу надається право самостійно та свідомо обирати дисципліни  та вивчати їх зміст.

Представлена авторська позиція у необхідності врахування в професійній підготовці збалансованого поєднання «жорстких» та «м’яких» вимог та  навичок та якостей, де особистісні якості є доповненням професійних, а професійні якості обумовлюють ті особистісні, які повинен розвивати в собі фахівець морської транспортної галузі для професійного зростання. Приділена дослідницька увага формування soft-skills, які визначені, як навички, вміння та характеристики, які обумовлюють успішність у професійній діяльності фахівців морської транспортної галузі.

Біографія автора

Тамара ГУМЕННИКОВА , Придунайська філія ПрАТ «ВНЗ «МАУП»

Професор, доктор педагогічних наук, директор

Посилання

Бриль А. І. Реалізація інноваційних педагогічних технологій при підготовці майбутніх судових механіків у ВНЗ. Наука і освіта. 2011. № 5. С. 71-73.

Бабій Г.В. Аналіз вимог до особистісних та професійних якостей інженерів із програмного забезпечення в контексті формування готовності до професійного спілкування:Science and education a New Dimension:Pedagogy and Psychology.2013.№ 7.С.17-21.

Даниленко О. Б. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійної діяльності: результати аналізу практики. Збірник Запорізького класичного університету. 2019. №. 67. Т. 1. С. 179–183.

Коваль К.О. Розвиток «soft skills» у студентів – один з важливіших чинників працевлаштування. Вісник Вінницького політехнічного університету. 2015. № 2. С. 162-167

Костылев И. И. Мотивация к выбору морской профессии как залог безопасности мореплаванья. Качественное судоходство: стандарт XXI века. Человек и море: долгий путь к гармонии: материалы XIII Международного семинара (г. Санкт-Петербург 20-21 окт. 2010 г.). Санкт-Петербург, 2010. URL: http://www.rs-class.org/docs/doc_about/iseminar/ prog_en_ru_2010.pdf.

Кузьменко В. В., Солодовник А. А. Подготовка специалистов для морского флота в средних специальных учебных заведениях Украины (50- 80 гг. ХХ века). Доклады Казахской академии образования. № 1. 2017. С. 46-54

Кулакова М. В. Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних закладах: дис... канд. пед. наук: 13.00.04. Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського. Одеса, 2006. 255 с

Ляшенко У. І. Педагогічні умови підготовки майбутніх суднових механіків у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Херсон. держ. ун-т. Херсон, 2016. 267 с.

Міжнародні документи: Міжнародна морська організація URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/c459/sps:head-:max25

МОРСЬКА ДОКТРИНА УКРАЇНИ на період до 2035 року URL:https://www.kmu.gov.ua/npas/243196733

Освітологія: хрестоматія: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Укладачі: Огнев’юк В.О., Сисоєва С.О. – К.: ВП «Едельвейс», 2013.– 728 с.

Пинтосевич И. Сделай! Твой первый шаг. URL: https://mybook.ru/author/ichak-pintosevich/sdelaj-tvoj-pervyj-shag/

Тоффлер Элвин “Третья волна” (Alvin Toffler, “Third Wave”) URL: https://www.litmir.me/bd/?b=141575

Шелест Т.М. Передумови застосування стейкхолдер-менеджменту на ринку підготовки моряків. Інноваційна економіка. 2016. № 1-2. С. 206-211.

Черчиль Винстон. Никогда не сдаваться! Лучшие речи Черчилля Альпіна Паблишер, 2018. 660 с.

.International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as amended, including the 1995 and 2010 Manila Amendments. STCW Convention and STCW Code. 2011 edition. Language(s): ENG, FRE, SPA, RUS, CHI, ARA (IMO-IC938)

Lyudmyla Perminova Tamara Gumennykova, Olena Bila, Viktoriia Miziuk, Antonina Kichuk, Olena Sagan The use of modern interactive technologies in learning: Correlation analysis of the results. 2019/6 . International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering (IJITEE). Volume-8 Issue-8, June, 2019. С.3172-3175

Olshanska, O., Gumennykova, T., Bila, O., Perova, S., Ivannikova, M Building a competency model student training: 2019/8. International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJITEE), Volume-8 Issue-8, August, 2019


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bryl', A. I. (2011), ‟Realizatsiya innovatsiynykh pedahohichnykh tekhnolohiy pry dosyahnenni maybutnikh sudovykh pidpryyemstv u VNZ” [Implementation of innovative pedagogical technologies in the preparation of future forensic mechanics at universities]. Nauka i osvita [Science and education], vol. 5, pp. 71-73. [in Ukrainian].

Babij, H. V. (2013), ‟Analiz vymoh do osobystisnykh ta profesijnykh iakostej inzheneriv iz prohramnoho zabezpechennia v konteksti formuvannia hotovnosti do profesijnoho spilkuvannia” [Analysis of requirements for personal and professional qualities of software engineers in the context of forming readiness for professional communication]. Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, vol. 7, pp. 17-21. [in Ukrainian].

Danylenko, O. B. (2019), ‟Pidhotovka majbutnikh sudnovodiiv do profesijnoi diial'nosti: rezul'taty analizu praktyky” [Preparing future navigators for professional activity: results of practice analysis]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyschij i zahal'noosvitnij shkolakh [Pedagogy of formation of creative personality in higher and secondary schools], vol. 67. no. 1, pp. 179–183. [in Ukrainian].

Koval', K. O. (2015), ‟Rozvytok ‟soft skills” u studentiv – odyn z vazhlyvykh chynnykiv pratsevlashtuvannia” [Students ‟soft skills” development is one of the most important factors of employment]. Visnyk Vinnyts'koho politekhnichnoho universytetu [Bulletin of Vinnitsa Polytechnic Institute], vol. 2, pp. 162-167. [in Ukrainian].

Kostylev, I. I. (2010), ‟Motivacija k vyboru morskoj professii kak zalog bezopasnosti moreplavan'ja” [Motivation for choosing a maritime profession as a guarantee of the safety of navigation]. Kachestvennoe sudohodstvo: standart XXI veka. Chelovek i more: dolgij put' k garmonii [Quality Shipping: 21st Century Standard. Man and the sea: a long way to harmony], Materialy XIII Mezhdunarodnogo seminara [Proceedings of the XIII International Seminar], St. Petersburg, Russia, October 20-21, 2010. [Online], available at: http://www.rs-class.org/docs/doc_about/iseminar/prog_en_ru_2010.pdf

[in Russian].

Kuz'menko, V. V. Solodovnik, A. A. (2017), ‟Podgotovka specialistov dlja morskogo flota v srednih special'nyh uchebnyh zavedenijah Ukrainy (50-80 gg. ХХ veka)” [Training of specialists for the navy in secondary specialized educational institutions of Ukraine (in the 50-80s of the twentieth century)]. Doklady Kazahskoj akademii obrazovanija [Reports of the Kazakh Academy of Education], vol. 1, pp. 46-54. [in Russian].

Kulakova, M. V. (2006), ‟Formuvannia hotovnosti do profesijnoi diial'nosti v majbutnikh fakhivtsiv u vyschykh mors'kykh navchal'nykh zakladakh” [Formation of readiness for professional activity in future specialists in higher marine educational establishments], Ph.D. Thesis, Theory and methodology of vocational education, South Ukrainian State Pedagogical University named after K.D.Ushinsky, Odessa, Ukraine. [in Ukrainian].

Liashenko, U. I. (2016), ‟Pedahohichni umovy pidhotovky majbutnikh sudnovykh mekhanikiv u protsesi vyvchennia profesijno-oriientovanykh dystsyplin” [Pedagogical conditions for the preparation of future ship mechanics in the process of studying vocational-oriented disciplines], Ph.D. Thesis, Theory and methodology of vocational education, Kherson state university, Kherson, Ukraine. [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. Zakonodavstvo Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine] (2019), ‟Mizhnarodni dokumenty (Mizhnarodna mors'ka orhanizatsiia)” [International instruments (International Maritime Organization)], available at:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/c459/sps:head-:max25 [in Ukrainian].

Uriadovyj portal. Yedynyj veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy [Government portal. The only web portal of the executive authorities of Ukraine] (2019), ‟Mors'ka doktryna Ukrayny na period do 2035 roku” [Maritime doctrine of Ukraine for the period up to 2035], available at: https://www.kmu.gov.ua/npas/243196733 [in Ukrainian].

Ohnev'iuk, V. O. Sysoieva, S. O. (2013), ‟Osvitolohiia: khrestomatiia” [Educology: reader], Edel'vejs, Kyiv, Ukraine. [in Ukrainian].

Pintosevich, I. (2016), ‟Sdelaj! Tvoj pervyj shag” [Do It! Your first step], Agencija IPIO, Kyiv, Ukraine. Available at: https://mybook.ru/author/ichak-pintosevich/sdelaj-tvoj-pervyj-shag/ [in Russian].

Toffler, J. (2004), “Tret'ja volna” [Third Wave], Izdatel'stvo ACT, Moscow, Russia. Available at: https://www.litmir.me/bd/?b=141575 [in Russian].

Shelest, T. M. (2016), “Peredumovi zastosuvannja stejkholder-menedzhmentu na rinku pіdgotovki morjakіv” [Prerequisites for the application of stakeholder management in the seafarers' training market]. Іnnovacіjna ekonomika [Innovative economy], vol. 1-2, pp. 206-211. [in Ukrainian].

Cherchil', V. (2018), “Nikogda ne sdavat'sja! Luchshie rechi Cherchillja” [Never Give In! The Best of Winston Churchill's Speeches], Al'pіna Pablisher, Moscow, Russia. [in Russian].

International Maritime Organization (IMO) (2019), “International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers as amended, including the 1995 and 2010 Manila Amendments. STCW Convention and STCW Code”, available at: http://www.imo.org/en/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/International-Convention-on-Standards-of-Training,-Certification-and-Watchkeeping-for-Seafarers-(STCW).aspx [in English].

Perminova, L. Gumennykova, T., Bila, O., Miziuk, V., Kichuk, A., Sagan, O. (2019), “The use of modern interactive technologies in learning: Correlation analysis of the results”. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering, vol, 8, issue 8, pp. 3172-3175. [in English].

Olshanska, O. Gumennykova, T. Bila, O. Perova, S. Ivannikova, M. (2019), “Building a competency model student training”. International Journal of Engineering and Advanced Technology, vol, 8, issue 6, pp. 2689-2695. [in English].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті