ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ АКТИВНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ПРАЦЕОХОРОННОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Ключові слова: підготовка фахівців механічної інженерії, заклади вищої освіти, навчально-пізнавальна діяльність, методи активного навчання, працеохоронна компетентність, вдосконалення навчального процесу у закладах вищої освіти

Анотація

Статтю присвячено окресленню методичних особливостей методів активного навчання у закладах вищої освіти в процесі підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності. Впровадження вимог компетентнісного підходу у вищій школі та орієнтація на підготовку висококваліфікованих творчих фахівців, здатних критично мислити, вимагає перегляду та оновлення методів навчання у ЗВО. Це спричинило створення нових підходів в організації навчально-пізнавальної діяльності студентів закладів вищої освіти з оновленим методичним наповненням, серед якого активні методи навчання визнані як перспективні.

Проведений аналіз наукових досліджень показує, що до визначення терміну «активні методи навчання» не існує однозначного підходу, однак, у всіх проаналізованих означеннях науковці наголошують на таких особливих ознаках: зростання активності студентів в процесі набуття знань, опанування умінь та навичок через діяльність, імітація самостійного наукового пошуку та активного спілкування в процесі навчання.

Серед методів активного навчання студентів вищої школи автором описано проблемну лекцію, метод проектів, метод моделювання професійних ситуацій та інтелект-карти, які було апробовано на власному досвіді в процесі формування працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії.

Доведено, що використання методів активного навчання у процесі фахової підготовки у ЗВО сприяє активізації навчально-пізнавальної діяльності майбутніх фахівців, формуванню навичок командної роботи, ефективному опануванню навчального матеріалу, формуванню власної думки та усвідомлення міжпредметного характеру будь-яких професійних ситуацій.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці методичного забезпечення використання методів активного навчання у підготовці майбутніх фахівців технічних спеціальностей.

Біографія автора

Софія ДЕМБІЦЬКА, Вінницький національний технічний університет

Кандидат педагогічних наук

Посилання

Сисоєва, С. О. (2011) Інтерактивні технології навчання дорослих : навч.-метод.посіб. Київ: НАПН України, Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. ВД «ЕКМО».

Наумов, Л. Б. (1986) Учебные игры в медицине. Ташкент: Медицина.

Смолкин, А. М. (1991). Методы активного обучения. Москва: Высшая школа.

Ягупов, В.В. (2002). Педагогіка: навч. посібник. Київ: Либідь.

Буркіна, Н. В. (2012). Використання активних методів навчання в дистанційних курсах. Теория и методика электронного обучения, 1, 35-39.

Грудзинская, Е. Ю., Марико, В. В. (2007). Активные методы обучения в высшей школе. Учебно-методические материалы по программе повышения квалификации «Современные педагогические и информационные технологии». Нижний Новгород.

Гапеева, И. В. (2013). Классификация методов активного обучения иностранным языкам в неязыковых ВУЗах. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Зб. наук. пр. Ялта: КДГУ. Вип. 40(1) Педагогіка і психологія, 63-68.

Кукушин, B. C. (Ред.). (2004). Педагогические технологи : учеб. Пособие. Москва, Ростов н/Д: МарТ.

Полат, Е. С. (2004). Метод проектов: типология и структура. Лучшие страницы педагогической прессы, 1, 9-17.

Сисоєва, С. О. (2005). Особистісно зорієнтовані технології: метод проектів. Підручник для директора, 9-10, 25-28.

Дембіцька, С. В. (2013). Використання методу проектів під час вивчення дисципліни «Охорона праці в галузі». Актуальні проблеми організації та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах: Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару з міжнародною участю (м.Євпаторія, 5-9 лютого 2013). Євпаторія: ЄІСН РВНЗ КГУ, 101 – 105.

Бьюзен,Т. (2003). Супермышление. Минск: Попурри.

Бьюзен, Т. (2004). Научите себя думать. Минск: Попурри.

Вишневський, О. І. (2003). Теоретичні умови сучасної української педагогіки: посіб. Дрогобич: Коло.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Sysoieva, S. O. (2011) Interaktyvni tekhnolohii navchannia doroslykh : navch.-metod.posib [Interactive Adult Learning Technologies: A Toolkit]. Kyiv: NAPN Ukrainy, In-t pedahohichnoi osvity i osvity doroslykh. VD «EKMO» [in Ukrainian]

Naumov, L. B. (1986) Uchebnye igry v meditsine [Educational games in medicine]. Tashkent: Meditsina [in Russia].

Smolkin, A. M. (1991). Metody aktivnogo obucheniya [Methods of active learning]. Moskva: Vysshaya shkola [in Russia].

Iahupov, V.V. (2002). Pedahohika: navch. posibnyk [Pedagogy: educational manual]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Burkina, N. V. (2012). Vykorystannia aktyvnykh metodiv navchannia v dystantsiinykh kursakh [Use of active teaching methods in distance courses.]. Teoryia y metodyka эlektronnoho obuchenyia [E-learning theory and methodology], 1, 35-39 [in Ukrainian]

Grudzinskaya, Ye. Yu., Mariko, V. V. (2007). Aktivnye metody obucheniya v vysshey shkole [Active teaching methods in higher education]. Uchebno-metodicheskie materialy po programme povysheniya kvalifikatsii «Sovremennye pedagogicheskie i informatsionnye tekhnologii». Nizhniy Novgorod [in Russia].

Gapeeva, I. V. (2013). Klassifikatsiya metodov aktivnogo obucheniya inostrannym yazykam v neyazykovykh VUZakh [Classification of methods of active learning of foreign languages in non-linguistic universities]. Problemi suchasnoї pedagogіchnoї osvіti [Problems of modern pedagogical education]. Zb. nauk. pr. Yalta: KDGU. Vip. 40(1) Pedagogіka і psikhologіya, 63-68 [in Russia].

Kukushin, B. C. (Red.). (2004). Pedagogicheskie tekhnologi: ucheb. Posobie [Pedagogical Technologists: A Study Guide]. Moskva, Rostov na Donu: MarT [in Russia].

Polat, Ye. S. (2004). Metod proektov: tipologiya i struktura [Project method: typology and structure]. Luchshie stranitsy pedagogicheskoy pressy [The best pages of the pedagogical press], 1, 9-17 [in Russia].

Sysoieva, S. O. (2005). Osobystisno zoriientovani tekhnolohii: metod proektiv [Personally oriented technologies: the method of projects]. Pidruchnyk dlia dyrektora [Director's Tutorial], 9-10, 25-28 [in Ukrainian].

Dembitska, S. V. (2013). Vykorystannia metodu proektiv pid chas vyvchennia dystsypliny «Okhorona pratsi v haluzi» [The use of the project method in the study of the discipline "Labor protection in the industry."]. Aktualni problemy orhanizatsii ta vdoskonalennia navchannia z pytan okhorony pratsi, bezpeky zhyttiediialnosti ta tsyvilnoho zakhystu u vyshchykh navchalnykh zakladakh: Materialy Vseukrainskoho naukovo-praktychnoho seminaru z mizhnarodnoiu uchastiu [Topical Problems of Organization and Improvement of Training in Occupational Safety, Life Safety and Civil Protection in Higher Educational Institutions] (m.Ievpatoriia, 5-9 liutoho 2013). Yevpatoriia: YeISN RVNZ KHU, 101 – 105 [in Ukrainian].

Byuzen,T. (2003). Supermyshlenie [Super Thinking]. Minsk: Popurri [in Russia].

Byuzen, T. (2004). Nauchite sebya dumat [Teach yourself to think]. Minsk: Popurri [in Russia].

Vyshnevskyi, O. I. (2003). Teoretychni umovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky: posib [Theoretical conditions of modern Ukrainian pedagogy: a guide]. Drohobych: Kolo [in Ukrainian].

Номер
Розділ
Статті