ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ЯК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

  • Віталій ДОНЕЦЬ Державна реабілітаційна установа «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю «Промінь» https://orcid.org/0000-0002-1901-9639
Ключові слова: інноваційна діяльність, готовність до інноваційної діяльності, інклюзивне навчання, заклади загальної середньої освіти, вчителі початкової освіти

Анотація

Стаття присвячена аналізу наукових досліджень стосовно формування готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання. За результатами аналізу та власними дослідженнями в структурі готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання було виділено мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний і емоційний компоненти та описано їх зміст.

За результатами комплексного дослідження проблем інклюзивної освіти в Україні були зроблені наступні висновки: сучасний стан та особливості підготовки фахівців, здатних ефективно працювати в умовах інклюзивної освіти не відповідає реаліям і не задовольняє суспільні потреби. Крім того, не вистачає фахівців (вчителів, асистентів, психологів, дефектологів, логопедів), які здатні працювати в таких умовах, спостерігається методологічна та психологічна неготовність вчителів, зокрема в початковій школі до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами. Наразі забезпеченість методичними матеріалами початкової школи до роботи в умовах інклюзії оцінена експертами на рівні 30%, мотивація вчителів до впровадження інклюзивної освіти низька через напруженість і важкість праці та її низьку оплату. Наведені результати свідчать про необхідність спеціальної підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання та формування в них готовності до використання інноваційних технологій в професійній діяльності, що може значно знизити напруженість їх роботи.

Використання вчителем початкової школи інноваційних освітніх технологій в умовах інклюзивного навчання є в першу чергу результатом аналізу застосування відомих педагогічних інновацій та адаптації позитивного педагогічного досвіду відповідно до особистого індивідуального стилю. Накопичення учителем досвіду роботи з інноваціями в умовах інклюзивного навчання – необхідна умова для успішного здійснення інноваційної діяльності та професійного росту в цілому, але тільки осмислення, аналіз і перебудова цього досвіду дають можливість ефективно його впроваджувати в навчально-виховних процес.

Визначення структурних компонентів готовності вчителів початкової школи до інноваційної діяльності в умовах інклюзивного навчання дозволяє здійснити подальші дослідження стосовно обґрунтування показників, критеріїв і рівнів розвитку цієї готовності.

Посилання

Альохіна, С. Інклюзивна освіта в Украйні: здобутки, проблеми та перспективи: резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження. URL: http://www.twirpx.com/file/974948.

Садова, І. (2015). Особливості підготовки майбутнього вчителя до навчання дітей з особливими потребами в умовах інклюзивної освіти. Актуальні питання гуманітарних наук, вип. 14, 313–318.

Шумиловская, Ю. В. (2011). Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования. (Дис. канд. пед. наук). ФГБОУ ВПО «Шуйский государственный педагогический университет», Шуя.

Хитрюк, В. В. (2015). Формирование инклюзивной готовности будущих педагогов в условиях высшего образования. (Дис. д-ра пед. наук). ФГАОУ ВПО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта», Калининград.

Демченко, І. І. (2014). Готовність учителя початкових класів до роботив умовах інклюзивної освіти: структура та діагностика: навчально-методичний посібник. Умань: Видавець «Сочінський М. М.».

Дуткевич, Т. В., & Терещенко, В. А. (2009). Особливості формування мотиваційного компонента готовності майбутніх педагогів до інтерактивної взаємодії з учнями. Вісник післядипломної освіти, вип. 11(2), 95–102.

Бордовская, Н. В., & Реан, А. А. (2006). Педагогика: учебное пособие. СПб: Питер.

Кемеров, В. Е. (Ред.). (1996). Современный философский словарь. М., Бишкек, Екатеринбург: Одисей.

Тур, Р. Й. (2004). Педагогічна рефлексія – основа формування творчого саморозвитку особистості. Управління школою,13, 22–24.

Гапоненко, Л. (2002). Розвиток рефлексії як важливого психологічного механізму корекції професійної поведінки у педагогічному спілкуванні. Рідна школа, 4, 14–16.

Сластенин, В. А., & Подымова, Л. С. (1997). Педагогика: Инновационная деятельность. М.: ИЧП «Издательство Магистр».

Ворожбіт-Горбатюк, В. В., & Попович, О. М. (2015). Компоненти готовності майбутніх вихователів до організації конструктивної діяльності дітей дошкільного віку. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія», вип. 2 (2), 36–41.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Alokhina, S. Inkliuzyvna osvita v Ukraini: zdobutky, problemy ta perspektyvy: reziume analitychnoho zvitu za rezultatamy kompleksnoho doslidzhennia [Inclusive Education in Ukraine: Achievements, Challenges and Prospects: Summary of Analytical Report Based on Complex Research]. URL: http://www.twirpx.com/file/974948. [in Ukrainian]

Sadova, I. (2015). Osoblyvosti pidhotovky maibutnoho vchytelia do navchannia ditei z osoblyvymy potrebamy v umovakh inkliuzyvnoi osvity [Peculiarities of preparing a future teacher for teaching children with special needs in inclusive education]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Topical Issues in the Humanities], vyp. 14, 313–318. [in Ukrainian]

Shumylovskaia, Yu. V. (2011). Podgotovka budushchego uchitelya k rabote s uchashchimisya v usloviyah inklyuzivnogo obrazovaniya [Preparing a future teacher to work with students in inclusive education]. (Dis. kand. ped. Nauk [The dissertation of Candidate of Science in Pedagogy]). FGBOU VPO «Shujskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet» [Shui State Pedagogical University], Shuya. [in Russian]

Hitryuk, V. V. (2015). Formirovanie inklyuzivnoj gotovnosti budushchih pedagogov v usloviyah vysshego obrazovaniya [Formation of inclusive readiness of future teachers in higher education]. (Dis. d-ra ped. Nauk [The dissertation of Doctor of Pedagogical Sciences]). FGAOU VPO «Baltijskij federal'nyj universitet imeni Immanuila Kanta» [Immanuel Kant Baltic Federal University], Kaliningrad. [in Russian]

Demchenko, I. I. (2014). Hotovnist uchytelia pochatkovykh klasiv do robotyv umovakh inkliuzyvnoi osvity: struktura ta diahnostyka: navchalno-metodychnyi posibnyk [Willingness of elementary school teachers to work in inclusive education conditions: structure and diagnostics: manual]. Uman: Vydavets «Sochinskyi M. M.». [in Ukrainian]

Dutkevych, T. V., & Tereshchenko, V. A. (2009). Osoblyvosti formuvannia motyvatsiinoho komponenta hotovnosti maibutnikh pedahohiv do interaktyvnoi vzaiemodii z uchniamy [Features of formation of motivational component of future teachers' readiness for interactive interaction with students]. Visnyk pisliadyplomnoi osvity [Bulletin of postgraduate education], vyp. 11(2), 95–102. [in Ukrainian]

Bordovskaya, N. V., & Rean, A. A. (2006). Pedagogika: uchebnoe posobie [Pedagogy: a textbook]. SPb: Piter. [in Russian]

Kemerov, V. E. (1996). Sovremennyj filosofskij slovar' [Modern philosophical dictionary]. M., Bishkek, Ekaterinburg: Odisej. [in Russian]

Tur, R. Y. (2004). Pedahohichna refleksiia – osnova formuvannia tvorchoho samorozvytku osobystosti [Pedagogical reflection is the basis of formation of creative self-development of personality]. Upravlinnia shkoloiu [School management],13, 22–24. [in Ukrainian]

Haponenko, L. (2002). Rozvytok refleksii yak vazhlyvoho psykholohichnoho mekhanizmu korektsii profesiinoi povedinky u pedahohichnomu spilkuvanni [Development of reflection as an important psychological mechanism of correction of professional behavior in pedagogical communication]. Ridna shkola [Native School], 4, 14–16. [in Ukrainian]

Slastenin, V. A., & Podymova, L. S. (1997). Pedagogika: Innovacionnaya deyatel'nost' [Pedagogy: Innovation]. M.: IChP «Izdatel'stvo Magistr». [in Russian]

Vorozhbit-Horbatiuk, V. V., & Popovych, O. M. (2015). Komponenty hotovnosti maibutnikh vykhovateliv do orhanizatsii konstruktyvnoi diialnosti ditei doshkilnoho viku [Components of future caregivers' willingness to organize constructive activities for preschool children]. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu. Seriia «Pedahohika ta psykholohiia» [Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series "Pedagogy and Psychology"], vyp. 2 (2), 36–41. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті