ВИЗНАЧЕННЯ ТА ШЛЯХИ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ АВІАЦІЙНОЇ ГАЛУЗІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: фахова підготовка менеджерів, професійна самореалізація, готовність, готовність до професійної самореалізації, менеджери авіаційної галузі, льотні заклади вищої освіти

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі теорії та методики професійної освіти – формуванню готовності до професійної самореалізації. В умовах глобалізації, інтеграції та технологізації суспільства вища освіта України потребує зміни підходів до підготовки майбутніх фахівців, особливо авіаційної галузі. Специфіка авіатранспортної системи полягає в динамічності процесів оновлення нормативної бази, наявності значної відповідальності за життя людей та швидкому розвитку технологій. Підготовка до професійної самореалізації менеджерів авіаційної галузі здатна полегшити процес адаптації та підготувати фахівця нової генерації, здатного вирішувати складні проблеми професійної діяльності.

Необхідність перетворень у сфері освіти у контексті професійної самореалізації майбутнього фахівця відображена в Законах України «Про вищу освіту», «Про освіту», Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій», Державній національній програмі «Освіта», Указі Президента України «Про Національну доктрину розвитку освіти України» тощо.

Теоретичний аналіз та емпіричне дослідження дало змогу визначити педагогічні умови, що сприяють ефективному формуванню готовності майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації: розвиток внутрішньої мотивації майбутніх менеджерів авіаційної галузі до професійної самореалізації через розкриття їх особистісного потенціалу; реалізація міждисциплінарної інтеграції в професійній підготовці у процесі вивчення дисциплін економічного профілю та професійного спрямування; забезпечення практичної спрямованості навчання через використання інноваційних методів квазіпрофесійної діяльності; розвиток професійно-важливих якостей та професійних умінь через організацію рефлексивно-творчої навчальної діяльності. Рекомендовано основні шляхи впровадження спроєктованих педагогічних умов. Першу умову доцільно реалізовувати через інтерактивні методи навчання та метод проектів. Друга умова впроваджується через виявлення міжпредметних зв’язків та організацією інтегрованих занять. Третя умова – через застосування кейс-стаді та ділових ігор. Четверту умову варто впроваджувати шляхом використання тренінгів та їх елементів, інтерактивних прийомів. 

Біографія автора

Тетяна ДОРОШЕНКО, Льотна академія Національного авіаційного університету

старший викладач кафедри менеджменту, економіки та туризму

Посилання

Ягоднікова В. В. Інтерактивні форми і методи навчання у вищий школі. К., 2009. 80 с.

Thomas J. W. A Review of research on Project-based Learning. San Rafael, California, 2000. 46 p.

Девисилов В. А. Портфолио и метод проектов как педагогическая технология мотивации и личностно ориентированного обучения в высшей школе. Высшее образование сегодня. 2009. 2, С. 29-34. URL: http://metodisty.ru/download_file/43843.pdf (дата звернення 13.01.2019)

Герасименко Л. Застосування інтегративного підходу в навчанні майбутніх пілотів професійно-орієнтованої іноземної мови. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. 2013. 120, С. 104-109.

Герасименко Г.В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Класичний приватний ун-т. Запоріжжя, 2015. 255 с.

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. М.: Высшая школа, 1991. 208 с.

Шовкун В.В. Формування професійної компетентності майбутніх учителів інформатики у квазіпрофесійній діяльності: автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Херсонський державний університет, Херсон, 2016. 22 с.

Гладких И. В. Управление развитием организации: кейсы из коллекции Высшей школы менеджмента. Санкт-Петербург: Изд-во Высшей школы менеджмента СПбГУ, 2010. 456 с.

Robles M. M. Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s Workplace. Business Communication Quarterly, Volume: 75, 4, P. 453-465.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Yahodnikova V. V. Interactive forms and methods of higher education. K., 2009. 80 p. [in Ukrainian]

Thomas J. W. A Review of research on Project-based Learning. San Rafael, California, 2000. 46 p. [in English]

Devysylov V. A. Portfolio and project method as a pedagogical technology of motivation and personality-oriented learning in higher education. Higher education today, 2009, 2. S. 29-34. URL: http://metodisty.ru/download_file/43843.pdf (Dostup 13.01.2019) [in Russian]

Herasymenko L. Application of an integrative approach in the training of future pilots of vocationally oriented foreign languag. Scientific notes of Volodymyr Vynnychenko Kirovohrad State Pedagogical University. Ser.: Pedagogical Sciences, 2013. 120. P. 104-109. [in Ukrainian]

Herasymenko H.V. Formation of professional competencies of cadets of flying schools in the process of studying fundamental disciplines: abstract of thesis: 13.00.04; Classic Private Univ., Zaporizhzhia. 2015. 255 p. [in Ukrainian]

Verbytskyi A. A. Active learning in higher education: a contextual approach. M.: Higher school, 1991. 208 p. [in Russian]

Shovkun V.V. Formation of professional competence of future computer science teachers in quasi-professional activity. abstract of thesis: 13.00.04 / Kherson State University, Kherson, 2016. 22 p. [in Ukrainian]

Hladkykh Y. V. Organization Development Management: Cases from the Collection of the Graduate School of Management. St. Petersburg, 2010. 456 p. [in Russian]

Robles M. M. Executive Perceptions of the Top 10 Soft Skills Needed in Today’s Workplace. Business Communication Quarterly, Volume: 75, 4, P. 453-465. [in English]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті