ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

  • Тетяна Івашкова Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9067-3190
Ключові слова: майбутні офіцери-прикордонники, професійна підготовка, прикордонна служба, компетентності, робота з персоналом

Анотація

У поданій статті на основі узагальнення результатів наукових пошуків та власного досвіду з урахуванням специфіки правоохоронної діяльності актуалізовано питання підготовки діяльності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом. Зроблено акцент на необхідності подальшого реформування та розвитку прикордонного відомства в умовах оновлення системи вищої освіти, виникнення реальних загроз на державному кордоні, тимчасової окупації частини території України на сході держави та Автономної Республіки Крим. Констатується вагомість роботи з персоналом посадових осіб та органів управління.

З’ясовано, що робота з персоналом передбачає ефективне управління колективом та взаємодія з окремими військовослужбовцями з метою раціонального використання потенціалу людських ресурсів, знання та застосування оптимальних методів, прийомів і механізмів підбору кадрів, визначення ролі кожного військовослужбовця з огляду на сформовані професійні компетентності, аналіз та коригування результатів індивідуальної та спільної діяльності.

Розглянуто особливості підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом на основі компетентнісного, системного та діяльнісного підходів в процесі професійної підготовки на основі урахування специфічних функцій та методів такої діяльності.

Зроблено висновок, що робота з персоналом є багатовекторною, комплексною і системною діяльністю керівників управлінської ланки з метою досягнення якісних і кількісних результатів, підвищення рівня фахової компетентності, злагодженої колективної роботи за визначеними сферами діяльності, створення умов для самореалізації і самовдосконалення, створення і збереження комфортного мікроклімату в колективі, забезпечення реалізації та розуміння особистих потреб кожного військовослужбовця.

Біографія автора

Тетяна Івашкова , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права та приватноправових дисциплін

Посилання

Блощинський І. Система професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників на основі технологій дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. № 1 (35). 2017. С. 25-30.

Дем’янюк Ю. А. Обґрунтування моделі формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів-прикордонників в умовах ВВНЗ. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2009. Вип. 149. С. 88–91.

Торічний О. В. Теорія і практика формування військово-спеціальної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі навчання: монографія. Хмельницький: Вид-во НАДПСУ, 2012. 536 с.

Романюк В. , Стародубцев С. , Лазутський А. Удосконалення професійної підготовки курсантів військових навчальних закладів з управління повсякденною діяльністю підрозділів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького. Серія : Педагогічні науки. № 2 (17). 2019. С. 295-308.

Кубаєнко А. В. Професійно важливі якості особистості та спосіб життя працівника міліції. Професійне становлення особистості : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 лютого 2013 р. м. Одеса. Одеса : ОДУВС, 2013. С. 90–91.

Пометун О. І., Гупан Н. М., Власов В. С. Компетентнісно орієнтована методика навчання історії в основній школі : методичний посібник. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 208 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. К.: Либідь, 1997. 374 с.

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищій школі: підруч. для студ. магістратури; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. Д.: НГУ, 2014. 120 с.

Коляда М. Використання діяльнісного підходу при формуванні інформаційної культури майбутніх економістів. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2003. № 1. С. 46-58.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bloschyns'kyj I. (2017) Systema profesijnoi pidhotovky majbutnikh ofitseriv-prykordonnykiv na osnovi tekhnolohij dystantsijnoho navchannia. [System of training future officers-border guards powered distance learning] Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmel'nyts'koho. Seriia : Pedahohichni nauky [Collection of scientific works of the National academy of state border guard service of Ukraine B. Khmelnitsky. Series: pedagogical sciences]. № 1 (35). 2017. P. 25-30. [in Ukrainian]

Dem'ianiuk Yu. A.(2009) Obgruntuvannia modeli formuvannia vijs'kovo-orhanizators'kykh umin' u majbutnikh ofitseriv-prykordonnykiv v umovakh VVNZ [Substantiation of the model of formation of military-organizing skills of future border guards in terms of high schools]. Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriia : Pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy university. Series: pedagogical sciences.]. 2009. Vyp. 149. P. 88–91. [in Ukrainian]

Torichnyj O. V. (2012) Teoriia i praktyka formuvannia vijs'kovo-spetsial'noi kompetentnosti majbutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi navchannia: monohrafiia [Theory and practice of forming the military special competence of future border guard officers in training : monohrafiia]. Khmel'nyts'kyj: Vyd-vo NADPSU, 2012. 536 p. [in Ukrainian]

Romaniuk V., Starodubtsev S., Lazuts'kyj A. (2019) Udoskonalennia profesijnoi pidhotovky kursantiv vijs'kovykh navchal'nykh zakladiv z upravlinnia povsiakdennoiu diial'nistiu pidrozdilivv [Improvement of professional training of kursants of military educational institutions on management of sustainable activities of subsidiaries]. Zbirnyk naukovykh prats' Natsional'noi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmel'nyts'koho. Seriia : Pedahohichni nauky [Collection of scientific works of the National academy of state border guard service of Ukraine B. Khmelnitsky. Series: pedagogical sciences]. № 2 (17). 2019. P. 295-308. [in Ukrainian]

Kubaienko A. V. (2013) Profesijno vazhlyvi iakosti osobystosti ta sposib zhyttia pratsivnyka militsii [Professionally important qualities of personality and lifestyle of a police officer]. Profesijne stanovlennia osobystosti : materialy V Vseukrains'koi naukovo-praktychnoi konferentsii, 15 liutoho 2013 r. m. Odesa [Professional formation of personality: proceedings of the 5th all-Ukrainian scientific and practical conference, february 15, 2013, Odessa]. Odesa : ODUVS, 2013. P. 90–91. [in Ukrainian]

Pometun O. I., Hupan N. M., Vlasov V. S. (2018) Kompetentnisno oriientovana metodyka navchannia istorii v osnovnij shkoli : metodychnyj posibnyk [Competently oriented methodology of teaching history in primary school: a manual]. K. : TOV «KONVI PRINT», 2018. 208 p. [in Ukrainian]

Honcharenko S. U. (1997) Ukrains'kyj pedahohichnyj slovnyk [Ukrainian pedagogical dictionary]. K.: Lybid', 1997. 376 p. [in Ukrainian]

Shabanova Yu. O. (2014) Systemnyj pidkhid u vyschij shkoli: pidruch. dlia stud. Mahistratury [A systematic approach in high school: textbook for students magistracy]; M-vo osvity i nauky Ukrainy; Nats. hirn. un-t. D.: NHU, 2014. 120 p. [in Ukrainian]

Koliada M. (2003) Vykorystannia diial'nisnoho pidkhodu pry formuvanni informatsijnoi kul'tury majbutnikh ekonomistiv [Using a business approach in shaping the information culture of future economists]. Pedahohika i psykholohiia profesijnoi osvity [Pedagogy and psychology of vocational education]. 2003. № 1. P. 46-58. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті