ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ НАСТУПНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ – МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Ключові слова: педагогічні умови, майбутні фармацевти, підготовка, наступність, система «коледж–медична академія»

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню педагогічних умов наступності професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі «коледж–медична академія». Розкрито сутність поняття «педагогічна умова», які ми трактуємо як спеціально створені обставини, що сприяють формуванню готовності майбутніх фармацевтів до професійної діяльності у системі «коледж–медична академія». Представлено авторський погляд на виокремлення педагогічних умов, які у комплексі підвищать якість професійної підготовки майбутніх фармацевтів у системі «коледж–медична академія». Підвищення пізнавальної активності майбутніх фармацевтів здійснюватиметься ефективніше при застосуванні у підготовці студентів проблемного навчання, організації співробітництва та суб’єкт-суб’єктної взаємодії. Для цього на семінарських і практичних заняттях студенти мають виконувати індивідуально-орієнтовані варіанти завдань, використовуючи «командний» принцип роботи.

Використання комплексу активних форм і методів навчання, спрямованих на поглиблення та систематизацію знань з фармакології. У процесі експериментального дослідження доведено ефективність дискусії, групового обговорення, творчих завдань, ділових ігор, «інтелектуальних розминок, проблемних ситуацій, які спонукають студентів-фармацевтів до активної розумової продуктивної діяльності в процесі вивчення нового навчального матеріалу. Цікавими для студентів були ігри «Вгадай назву препарату», «Допоможіть покупцю обрати препарат», «Обери препарат».

Створення практико-орієнтованого середовища для вдосконалення практичних умінь і навичок передбачає таку організацію навчального процесу, за якої відбувається імітація реальних практичних ситуацій, практичних дій, які актуалізують фармацевтичні знання, уміння і навички. Стимулювання майбутніх фармацевтів до особистісного та професійного саморозвитку за допомогою авторського арт-терапевтичного тренінгу та технології ситуативного моделювання. Виокремлені умови взаємопов’язані і взаємозалежні між собою.

Біографія автора

Віталій КІЩУК, Рівненська медична академія КЗВО «Рівненська медична академія» РОР

викладач кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін

Посилання

Деревцова С. Н. Формирование профессиональных умений будущих провизоров в процессе изучения физики на основе межпредметной интеграции: Дис. к. п. н. : 13.00.08. Калуга, 2010. 221 с.

Муслимова Н. Н. Педагогические условия оптимизации профессиональной подготовки провизоров-организаторов в процессе послевузовского образования : Дис. к. п. н. : 13.00.08. Казань, 2006. 307 с.

Свєточева І. І. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фармацевтичної галузі : Дис. к. п. н. : 13.00.04. Харків, 2013. 339 с.

Гуменна І. Р. Підготовка майбутніх лікарів до професійної комунікації на засадах міждисциплінарної інтеграції : Дис. к. п. н. : 13.00.04. Тернопіль, 2016. 270 с.

Машбиц Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения. М. : Педагогика, 1988. 192 с.

Тупикин Е. И., Горбенко Н. В., Карпов Г. М. Разработка элективных курсов в соответствии с концепцией устойчивого развития. Химия в школе. 2008. № 3. С. 45–47.

Стечак Г. М. Педагогічна підготовка майбутніх сімейних лікарів у медичному університеті: Дис. к. п. н. : 13.00.04. Львів, 2017. 282 с.

Демченко В. В. Формування готовності до професійного самовдосконалення майбутніх учителів фізичної культури: Дис. к. п. н. : 13.00.04. Кропивницький, 2018. 255 с.

Левковская Я. В. Формирование профессиональной комнетентности будущих переводчиков в вузе на основе акмеологического похода: Дис. к. п. н. : 13.00.08. Магнитогорск, 2007. 183 с.

Закон України «Про вищу освіту». Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37–38, ст. 2004 ; {Із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст. 40}. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Собаєва О. В. Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання: Автореф. дис. на здобуття наукового ступеня к. п. н. : 13.00.09. Харків, 2001. 22 с.

Бондарева Т. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів у системі ступеневої вищої освіти. Нова педагогічна думка. 2013. № 11. С. 83. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_19

Неловкіна-Берналь О. А. Роль методів активного навчання у формуванні в студентів-медиків професійного (клінічного) мислення. Перспективи медицини та біології. 2012. Т. ІV. № 1. С. 14–18.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения. М. : Педагогика, 1981. 186 с.

Андреев В. И. Педагогика творческого саморазвития. Инновационный курс. Казань : Изд-во Казанского ун-та, 1996. Кн. 1. 567 с.

Карнеги Д. Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. Как перестать беспокоиться и начать жить. М., 1990. 288 с.

Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности. М. : МПСИ, 2002. 400 с.

Андреев В. И. Конкурентология. Учебный курс для творческого саморазвития конкурентоспособности. Казань : Изд-во КГУ, 2004. 532 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Derevcova S. N. Formirovanie professional'nyh umenij budushchih provizorov v processe izucheniya fiziki na osnove mezhpredmetnoj integracii [The formation of professional skills of future pharmacists in the process of studying physics based on intersubject integration]: Dis. k. p. n. : 13.00.08. Kaluga, 2010. 221 p. [in Russian].

Muslimova N. N. Pedagogicheskie usloviya optimizacii professional'noj podgotovki provizorov-organizatorov v processe poslevuzovskogo obrazovaniya [Pedagogical conditions for optimizing the professional training of pharmacists-organizers in the process of postgraduate education]: Dis. k. p. n. : 13.00.08. Kazan', 2006. 307 p. [in Russian].

Svietocheva I. I. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnikh menedzheriv farmatsevtychnoi haluzi [Formation of professional competence of future pharmaceutical industry managers]: Dys. k. p. n. : 13.00.04. Kharkiv, 2013. 339 p. [in Ukrainian].

Humenna I. R. Pidhotovka maibutnikh likariv do profesiinoi komunikatsii na zasadakh mizhdystsyplinarnoi intehratsii [Preparing future physicians for professional communication based on interdisciplinary integration]: Dys. k. p. n. : 13.00.04. Ternopil, 2016. 270 p. [in Ukrainian].

Mashbic E. I. Psihologo-pedagogicheskie problemy komp'yuterizacii obucheniya [Psychological and pedagogical problems of the computerization of education]. M. : Pedagogika, 1988. 192 p. [in Russian].

Tupikin E. I., Gorbenko N. V., Karpov G. M. Razrabotka elektivnyh kursov v sootvetstvii s koncepciej ustojchivogo razvitiya [Development of elective courses in accordance with the concept of sustainable development]. Himiya v shkole [Chemistry at school]. 2008. № 3. P. 45–47. [in Russian].

Stechak H. M. Pedahohichna pidhotovka maibutnikh simeinykh likariv u medychnomu universyteti [Pedagogical training for future family physicians at a medical university]: Dys. k. p. n. : 13.00.04. Lviv, 2017. 282 p. [in Ukrainian].

Demchenko V. V. Formuvannia hotovnosti do profesiinoho samovdoskonalennia maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury [Formation of readiness for professional self-improvement of future teachers of physical culture]: Dys. k. p. n. : 13.00.04. Kropyvnytskyi, 2018. 255 p. [in Ukrainian].

Levkovskaya YA. V. Formirovanie professional'noj komnetentnosti budushchih perevodchikov v vuze na osnove akmeologicheskogo pohoda [Formation of professional competence of future translators at a university based on an acmeological campaign]: Dis. k. p. n. : 13.00.08. Magnitogorsk, 2007. 183 p. [in Russian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [The Law of Ukraine “On Higher Education”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady [Information of the Verkhovna Rada] (VVR). 2014. № 37–38, st. 2004 ; {Iz zminamy, vnesenymy zghidno iz Zakonom № 76-VIII vid 28.12.2014, VVR, 2015, № 6, st. 40}. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukrainian].

Sobaieva O. V. Aktyvizatsiia piznavalnoi diialnosti studentiv v umovakh dystantsiinoho navchannia [Activation of cognitive activity of students in the conditions of distance learning]: Avtoref. dys. na zdobuttia naukovoho stupenia k. p. n. [Extended abstract of candidate’s thesis]: 13.00.09. Kharkiv, 2001. 22 p. [in Ukrainian].

Bondareva T. Aktyvizatsiia navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv u systemi stupenevoi vyshchoi osvity [Activation of educational and cognitive activity of students in the system of step higher education]. Nova pedahohichna dumka [New pedagogical thought]. 2013. № 11. S. 83. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npd_2013_1_19 [in Ukrainian].

Nelovkina-Bernal O. A. Rol metodiv aktyvnoho navchannia u formuvanni v studentiv-medykiv profesiinoho (klinichnoho) myslennia [The role of active learning methods in the formation of professional (clinical) thinking in medical students]. Perspektyvy medytsyny ta biolohii [Perspectives on medicine and biology]. 2012. T. IV. № 1. P. 14–18. [in Ukrainian].

Lerner I. YA. Didakticheskie osnovy metodov obucheniya [Didactic foundations of teaching methods]. M. : Pedagogika, 1981. 186 p. [in Russian].

Andreev V. I. Pedagogika tvorcheskogo samorazvitiya. Innovacionnyj kurs [Pedagogy of creative self-development. Innovative course]. Kazan' : Izd-vo Kazanskogo un-ta, 1996. Kn. 1. 567 p. [in Russian].

Karnegi D. Kak zavoevyvat' druzej i okazyvat' vliyanie na lyudej. Kak vyrabatyvat' uverennost' v sebe i vliyat' na lyudej, vystupaya publichno. Kak perestat' bespokoit'sya i nachat' zhit' [How to make friends and influence people. How to build self-confidence and influence people by speaking publicly. How to stop worrying and start living]. M., 1990. 288 p. [in Russian].

Mitina L. M. Psihologiya razvitiya konkurentosposobnoj lichnosti [Psychology of competitive personality development]. M. : MPSI, 2002. 400 s. [in Russian].

Andreev V. I. Konkurentologiya. Uchebnyj kurs dlya tvorcheskogo samorazvitiya konkurentosposobnosti [Competitiveness. Training course for creative self-development of competitiveness]. Kazan' : Izd-vo KGU, 2004. 532 p. [in Russian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті