ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ І МОДЕЛЬ ЇЇ ФОРМУВАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ БЕЗПІЛОТНИХ ПОВІТРЯНИХ СУДЕН

Ключові слова: інноваційна компетентність, компетенції, структурно-функціональна модель, педагогічні умови, майбутній авіаційний фахівець, безпілотні повітряні судна

Анотація

У статті зазначається, що в Україні впроваджуються нові освітні стандарти й нове розуміння якості освіти. Основним її критерієм стає формування відповідних компетентностей. Спостерігається тенденція посилення впливу інноваційної компетентності на конкурентоспроможність фахівця на ринку праці. У сфері авіації інновації в першу чергу пов’язанні з впровадження безпілотних технологій і суттєвим розширенням сфер використання безпілотних повітряних суден у різних галузях діяльності людини. Зауважується, що незважаючи на збільшення кількості наукових досліджень в напрямку розробок теоретико-методичних засад компетентності як педагогічного феномена й її специфіки, не існує моделі формування інноваційної компетентності майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден.

Проведений аналіз останніх досліджень і публікацій, стандартів вищої освіти та власний педагогічний досвід дозволив в структурі інноваційної компетентності авіаційного фахівця виділити наступні компетенції: аксіологічно-мотиваційну, креативну, процесуально-діяльнісну, організаційно-впроваджувальну, соціальну, інформаційно-комунікативну, здоров’язберігаючу, екологічну, рефлексивно-регулятивну. Структура кожної з них була конкретизована через когнітивний, праксеологічний, мотиваційний, особистісний компоненти.

Нами було запропоновано організаційно-педагогічні умови формування інноваційної компетентності при вивченні безпілотних повітряних суден, методи і форми реалізації. До педагогічних умов віднесено: використання STEM-технології, як опора на принцип єдності теорії і практики та професійно-орієнтованого навчання з елементами інноваційної діяльності; організація науково-дослідницької роботи майбутніх авіаційних фахівців в процесі вивчення безпілотних повітряних суден; створення інноваційного середовища для формування інноваційної компетентності авіаційних фахівців в процесі вивчення безпілотних повітряних суден.

Було сформовано структурно-функціональну модель формування інноваційної компетентністі майбутніх авіаційних фахівців у процесі вивчення безпілотних повітряних суден, яка містить наступні етапи: організаційний, змістовий, процесуальний, оцінно-результативний. Результати виконаного педагогічного експерименту підтвердили ефективність розробленої моделі.

Біографія автора

Олена КОВАЛЬОВА, Льотна академія Національного авіаційного університету

помічник начальника Льотної академії Національного авіаційного університету з громадських зв’язків

Посилання

Schwab K. The Fourth Industrial Revolution. Geneva : World Economic Forum, 2016. 184 p.

Kaku Michio. The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind. New York : Doubleday, 2014. 184 p.

Зелена книга «Професія майбутнього: розбудова системи підготовки дистанційних пілотів БПС. URL: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Green-Book-remote-pilots.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

European Commission. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. (2006/962/EC). URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF.

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 15.11.2019).

Андрєєв А. Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутнього вчителя фізики до організації інноваційної діяльності учнів у навчальному процесі : дис. … док-ра пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2019. 577 с.

Артамонова Е. М. Формирование инновационной компетентности педагога в процессе обучения в вузе. Педагогическое образование и наука. 2013. № 5. C. 17–26.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. Київ : Академвидав, 2016. 340 с.

Євдокімова О. О., Алексєєнко Н. В. Інноваційна компетентність як професійно важлива риса сучасного фахівця. Право і безпека. 2017. № 2 (65). С. 146–152.

Марченко О. Інноваційне освітнє середовище у вищих військових навчальних закладах як джерело можливостей для саморозвитку курсантів. Вісник Черкаського університету. Серія : Педагогічні науки. 2016. № 5. С. 98–104.

Проценко О., Юрочко С. Інноваційна компетентність педагога: зміст і структура. Молодь і ринок. 2015. №5 (124). С. 51–55.

Радченко М. І. Шляхи формування інноваційної компетентності студентів. Вісник Національного авіаційного університету. Серія: Педагогіка, Психологія. 2017. № 11. С. 112–116.

Создание системы естественнонаучной и технологической подготовки молодежи к инновационной деятельности : монография / отв. ред. А. П. Усольцев, Т. Н. Шамало. Москва – Берлин : Директ-Медиа, 2014. 251 с.

Штефан Л. В. Інноваційна компетентність інженера-педагога. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. 2010. Ч. ІІІ, № 22 (209), С. 245–253.

Чудакова В. П. Формування психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності: дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Київ, 2016. 474 с.

Зязюн І. А. Філософія педагогічної дії : монографія. Черкаси : Вид. від. ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. 608 с.

Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный подход : монография. Москва : Моск. психол.- соц. ин-т, 2005. 211 с.

Плачинда Т. С. Теоретичні і методичні засади забезпечення якості професійної підготовки курсантів льотних навчальних закладів в умовах євроінтеграції : дис. … док-ра пед. наук : 13.00.04. Черкаси, 2015. 400 с.

Герасименко Г. В. Формування фахових компетентностей курсантів льотних навчальних закладів у процесі вивчення фундаментальних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2015. 20 с.

Невзоров Р. В. Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кропивницький, 2019. 23 с.

Ігнатович О. М. Психологічні основи розвитку фахової інноваційної культури педагогічних працівників : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 288 с.

Рибалко Ю. В. Компетентнісний підхід у науково-педагогічній літературі. Педагогіка вищої та середньої школи. 2012. Вип. 35. С. 385–394.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи (Бібліотека з освітньої політики) / За заг. ред. О. В. Овчарук. Київ : “К.І.С.”, 2004. 112 с.

Лаврухіна Т. В. Формування ключових компетентностей майбутніх авіаційних диспетчерів як умова готовності до професійної діяльності Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. 2012. Вип. 16. С. 168–174.

Козак Л. В. Компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології у сфері інноваційної професійної діяльності. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2015. № 24. С. 68–72.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Schwab K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Geneva : World Economic Forum, 2016. 184 p. [in English]

Kaku Michio. (2014). The Future of the Mind: The Scientific Quest to Understand, Enhance, and Empower the Mind. New York : Doubleday, 2014. 184 p. [in English]

Зелена книга «Професія майбутнього: розбудова системи підготовки дистанційних пілотів БПС. URL: https://avia.gov.ua/wp-content/uploads/2019/08/Green-Book-remote-pilots.pdf.

European Commission. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on key competences for lifelong learning. (2006/962/EC). URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:en:PDF. [in English]

Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 р. № 1556-VII. [On Higher Education: Law of Ukraine dated 01.07.2014 № 1556-VII.] URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Andryeyev A. T. (2019). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maybutnʹoho vchytelya fizyky do orhanizatsiyi innovatsiynoyi diyalʹnosti uchniv u navchalʹnomu protsesi [Theoretical and methodological bases of preparation of the future teacher of physics to the organization of innovative activity of students in the educational process] : dys. … dok-ra ped. nauk : 13.00.04. Zaporizhzhya, 2019. 577 p. [in Ukrainian]

Artamonova E. M. (2013). Formyrovanye ynnovatsyonnoy kompetentnosty pedahoha v protsesse obuchenyya v vuze [Formation of teacher's innovative competence in the process of education at the university]. Pedahohycheskoe obrazovanye y nauka [Teacher education and science]. 2013. Vol 5. P. 17–26. [in Russian]

Dychkivsʹka I. M. (2016). Innovatsiyni pedahohichni tekhnolohiyi : navch. posib. [Innovative pedagogical technologies: textbook. tool.]. Kyiv : Akademvydav, 2016. 340 p. [in Ukrainian]

Yevdokimova O. O., Aleksyeyenko N. V. (2017). Innovatsiyna kompetentnistʹ yak profesiyno vazhlyva rysa suchasnoho fakhivtsya [Innovative competence as a professionally important feature of a modern specialist]. Pravo i bezpeka [Law and security]. 2017. Vol 2 (65). P. 146–152 [in Ukrainian]

Marchenko O. (2016). Innovatsiyne osvitnye seredovyshche u vyshchykh viysʹkovykh navchalʹnykh zakladakh yak dzherelo mozhlyvostey dlya samorozvytku kursantiv [Innovative educational environment in higher military educational establishments as a source of opportunities for self-development of cadets]. Visnyk Cherkasʹkoho universytetu. Seriya : Pedahohichni nauky [Bulletin of Cherkasy University. Series: Pedagogical Sciences]. 2016. Vol 5. P. 98–104. [in Ukrainian]

Protsenko O., Yurochko S. (2015). Innovatsiyna kompetentnistʹ pedahoha: zmist i struktura [Teacher's innovative competence: content and structure]. Molodʹ i rynok [Youth and the market]. 2015. Vol 5 (124). P. 51–55. [in Ukrainian]

Radchenko M. I. (2017). Shlyakhy formuvannya innovatsiynoyi kompetentnosti studentiv. [Ways of formation of innovative competence of students]. Visnyk Natsionalʹnoho aviatsiynoho universytetu. Seriya: Pedahohika, Psykholohiya [Bulletin of the National Aviation University. Series: Pedagogy, Psychology]. 2017. Vol 11. P. 112–116. [in Ukrainian]

Sozdanye systemy estestvennonauchnoy y tekhnolohycheskoy podhotovky molodezhy k ynnovatsyonnoy deyatelʹnosty : monohrafyya [Creation of a system of natural science and technological preparation of young people for innovative activity: monograph] / otv. red. A. P. Usolʹtsev, T. N. Shamalo. Moskva – Berlyn : Dyrekt-Medya, 2014. 251 p. [in Russian]

Shtefan L. V. (2010). Innovatsiyna kompetentnistʹ inzhenera-pedahoha [Innovative competence of engineer-teacher]. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka [Bulletin of Taras Shevchenko National University]. 2010. Part. III, Vol 22 (209), P. 245–253. [in Ukrainian]

Chudakova V. P. (2016). Formuvannya psykholohichnoyi hotovnosti personalu osvitnikh orhanizatsiy do innovatsiynoyi diyalʹnosti [Formation of psychological readiness of staff of educational organizations for innovation activity] : The thesis of PhD. Kyiv, 2016. 474 p. [in Ukrainian]

Zyazyun I. A. (2008). Filosofiya pedahohichnoyi diyi : monohrafiya [Philosophy of pedagogical action: a monograph]. Cherkasy : Vyd. vid. CHNU imeni Bohdana Khmelʹnytsʹkoho, 2008. 608 p. [in Ukrainian]

Zeer É. F. (2005). Modernyzatsyya professyonalʹnoho obrazovanyya: kompetentnostnyy podkhod : monohrafyya. [Modernization of vocational education: competence approach: monograph]. Moskva : Mosk. psykhol.- sots. yn-t, 2005. 211 p. [in Russian]

Gerasimenko G. V. (2015). Formuvannya of fahovyh kompetenciy kursantiv lotnyh navchalnykh zakladiv y processi vivchennya fundamentalnyh disciplin [Formation of professional competencies in cadet airplane pilots at aviation educational institutions during studying fundamental disciplines] : the author's abstract of the dissertation of PhD in Pedagogical Sciences: . Zaporіzhzhia, 2015. 20 p. [in Ukrainian]

Plachinda T. S. (2015). Teoretychni i metodichni zasady zabezpechennya yakosti profesinoi pidgotovki kursantiv lotnyh navchalnykh zakladiv v umovah Evrointegratsii [Theoretical and methodical principles of ensuring the quality of professional training of cadet airplane pilots under European integration] : Doctor’s thesis. Cherkasy, 2015. 400 p. [in Ukrainian]

Nevzorov R. V. (2019). Formuvannya fakhovoyi kompetentnosti maybutnikh viysʹkovykh pilotiv iz zastosuvannyam zasobiv povitryano-taktychnoyi pidhotovky [Formation of professional competence of future military pilots with the use of air-tactical training] : the author's abstract of the dissertation of PhD in Pedagogical Sciences. Kropyvnytsʹkyy, 2019. 23 p. [in Ukrainian]

Ihnatovych O. M. (2009). Psykholohichni osnovy rozvytku fakhovoyi innovatsiynoyi kulʹtury pedahohichnykh pratsivnykiv : monohrafiya [Psychological bases of development of professional innovative culture of pedagogical workers]. Kyiv : Tsentr uchbovoyi literatury, 2009. 288 p. [in Ukrainian]

Rybalko Yu. V. (2012). Kompetentnisnyy pidkhid u naukovo-pedahohichniy literaturi. [Competence approach in the scientific and pedagogical literature]. Pedahohika vyshchoyi ta serednʹoyi shkoly [Pedagogy of high and high school]. 2012. Iss. 35. P. 385–394. [in Ukrainian]

Kompetentnisnyy pidkhid u suchasniy osviti: svitovyy dosvid ta ukrayinsʹki perspektyvy (Biblioteka z osvitnʹoyi polityky) [Competent Approach in Contemporary Education: World Experience and Ukrainian Perspectives (Library on Educational Policy)] / ed. O. V. Ovcharuk. Kyiv : “K.I.S.”, 2004. 112 p. [in Ukrainian]

Lavrukhina T. V. (2012). Formuvannya klyuchovykh kompetentnostey maybutnikh aviatsiynykh dyspetcheriv yak umova hotovnosti do profesiynoyi diyalʹnosti [Formation of key competencies of future aviation controllers as a condition of readiness for professional activity]. Aktualʹni problemy sotsiolohiyi, psykholohiyi, pedahohiky [Actual problems of sociology, psychology, pedagogy]. 2012. Iss. 16. P. 168–174. [in Ukrainian]

Kozak L. V. (2015). Kompetentnosti maybutnʹoho vykladacha doshkilʹnoyi pedahohiky i psykholohiyi u sferi innovatsiynoyi profesiynoyi diyalʹnosti [Competences of the future teacher of preschool pedagogy and psychology in the field of innovative professional activity]. Pedahohichna osvita: teoriya i praktyka. Psykholohiya. Pedahohika. [Teacher education: theory and practice. Psychology. Pedagogy]. 2015. Vol 24. P. 68–72. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті