ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

  • Артем КОРЄХОВ Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0953-2690
Ключові слова: організаційно-педагогічні умови, професійна готовність, майбутні бакалаври автомобільного транспорту, інформаційно-комунікаційні технології, військовий заклад вищої освіти, формування готовності

Анотація

У статті подано організаційно-педагогічні умови, що забезпечуються формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту застосовувати інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності. Зважаючи на те, що було визначено організаційно-педагогічні умови, що, на нашу думку, здатні забезпечити готовність майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту прикордонних підрозділів до ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій у службовій діяльності та в подальшому реалізовувати процеси саморозвитку та удосконалення отриманих навиків.

Методом аналізу навчальних досягнень за попередні роки та методом експертної оцінки встановлено, що ефективність застосування інформаційно-комунікаційних технологій, залежить від інтенсифікації навчального процесу сучасними формами і методами навчання з поєднанням інформаційних ресурсів, спеціалізованого і типового програмного забезпечення, організацією самостійної роботи в модульному середовищі. В результаті аналізу результатів навчальних грум на кафедрі транспортних засобів та спеціальної техніки було визначено наступні організаційно-педагогічні умови: забезпечення формування професійних компетентностей майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту у підготовці до професійної діяльності в підрозділах та органах охорони кордону; впровадження поетапної (модульної) підготовки майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту в інформаційному середовищі; організація самостійної роботи майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту засобами інформаційно-комунікаційних технологій; забезпечення формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до професійної діяльності впровадженням навчально-методичного супроводу їх підготовки в інформаційному середовищі.

Головним завданням сучасної військової освіти є підготовка конкурентоспроможного, кваліфікованого, професійного фахівця, з що здатен самовдосконалюватись в процесі професійної діяльності та реалізовувати комплексний креативний підхід для вирішення складних професійних питань із застосуванням інформаційних систем. При визначені організаційно-педагогічних умов використовувався досвід науково-педагогічного складу військового закладу вищої освіти, обов’язки та завдання на інженерно-технічних посадах у сфері відповідальності прикордонного відомства. Отримані організаційно-педагогічні умови  надають можливість побудувати  модель формування готовності майбутніх бакалаврів автомобільного транспорту до застосування інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності та оцінити їх ефективність за допомогою математичної статистики.

Біографія автора

Артем КОРЄХОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

Старший викладач кафедри транспортних засобів та спеціальної техніки

Посилання

Закон України «Про національну програму інформатизації» від 25.12.2015 р.

Будник С. М. Формування професійної готовності офіцерів-прикордонників до творчого вирішення завдань управлінської діяльності: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук : спец. 19.00.07. Хмельницький, 2006. 20 с.

Морозова К. О. Показники, рівні розвитку інформаційно-комунікаційних компетентностей магістрантів. Science and education a new dimension. pedagogy and psychology. Будапешт 2014. (Вип. №ІІ (8). c. 116)..

Сластенин В.А. Педагогика Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М. Издательский центр "Академия", Уфа. 2013. 576 с.

Маслов О. Диференційований підхід до організації процесу вивчення математичних дисциплін. Ч.1. – Суми. 2006.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrayini «Pro naczi`onal`nu programu i`nformatizaczi`yi». 25.12.2015. [in Ukrainian]

Budny`k S. M. Formuvannya profesijnoyi gotovnosti oficeriv-pry`kordonny`kiv do tvorchogo vy`rishennya zavdan` upravlins`koyi diyal`nosti [Formation of professional readiness of frontier officers to creatively solve management problems]. [monograph] p.20 Khmelnitsky.2006. [in Ukrainian].

Morozova K. O. Pokaznyky, rivni rozvytku informatsiino-komunikatsiinykh kompetentnostei mahistrantiv. [Indicators, equal development of information and community competencies magistrate]. Science and education a new dimension. pedagogy and psychology. (Vol. №ІІ (8). p. 116). Budapest. 2014. [in Ukrainian].

Slastenyn V.A. Pedagogika. [Pedagogy]. Ufa. 2013. pp. 576. [in Russian].

Maslov O. Diferenczi`jovanij pi`dkhi`d do organi`zaczi`yi proczesu vivchennya matematichnikh disczipli`n. [Differentiated approach to the organization of the process of studying mathematical disciplines]. Vol.1 Sumy. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті