НАВЧАННЯ ПОДОЛАННЮ ТРУДНОЩІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ НА ЗАНЯТТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  • Людмила ЛЕБЕДЄВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-1715-4201
Ключові слова: міжкультурна комунікація, бар’єри спілкування, етноцентризм, стереотипи, іншомовне спілкування

Анотація

У статті розглянуті теоретичні основи щодо відмінностей між культурами, які призводять до певних труднощів у спілкуванні. Ці труднощі можуть носити як суб'єктивний, так і об’єктивний характер, тобто вони не можуть бути пов'язані ні з особистістю комуніканта, ні з його психологічним станом. Вони також не мають нічого спільного з наявністю або відсутністю досвіду міжкультурної комунікації співрозмовника, але вони можуть бути викликані певними об'єктивними факторами.

Відповідно до вимог сучасних освітніх стандартів, випускник вищої школи повинен знати іноземні мови як засоби міжособистісного та професійного спілкування та соціального та культурного розвитку особистості. Випускник вищої школи повинен добре усвідомлювати формування ціннісного розуміння за допомогою діалогів культур рідної та іноземної мов.Слід враховувати, що іноземна мова, як правило, відображає культурні та національні ментальні та розумові особливості носіїв мови (стереотипи, когнітивні схеми тощо), що сформувалися в культурі мови, яка опановується. Усі вищезазначені особливості безпосередньо впливають на способи мислення та способи передачі мови в процесі перекладу. Вони також впливають на тлумачення мовних знаків у категоріях культурного коду.Для здобуття культурної обізнаності з іноземною мовою студенти мають опанувати такі питання:1. Наукові ідеї предметів і засобів спілкування, типів комунікацій, а також комунікативних структур актів та інших концепцій загальної теорії спілкування;2. Ідеї основних аспектів взаємних умов та взаємного проникнення в культуру та спілкування та культуру та мову. Студенти повинні розвивати навички культурного аналізу матеріалу та вміння розрізняти схожість та відмінності у вітчизняній та зарубіжній культурах.3. Ідеї доступних словників та довідкових посібників, що містять мовну, культурну та країнознавчу інформацію.4. Компетентність у національних та культурних відмінностях рідної та іноземної мов.

Проаналізувавши вищезгаданий матеріал, можна зробити висновок про існування певних особливостей, які створюють мовні бар’єри та перешкоджають процесу спілкування. Вивчені шляхи покращення комунікації. Проведено аналіз створення викладачем спеціальних умов, що мотивують навчання. Запропоновані практичні рекомендації щодо створення  ефективної міжкультурної комунікації, формування умінь сприймати і розуміти партнера по іншомовному спілкуванні.

Біографія автора

Людмила ЛЕБЕДЄВА , Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри німецької та другої іноземної мов

Посилання

Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура : Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. Москва : Рус. яз., 1990. 246 с.

Грушевицкая Т. Г., Попов В. Д., Содохин А. П.. Основы межкультурной коммуникации. Москва : Юнити-Дака, 2002. 352 с.

Елизарова Г. В. Культура и обучение иностранным языкам. Санкт-Петербург : Каро, 2005. 352 с.

Скляренко Н. К Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь. Іноземні мови. 1991. № 3. С. 3–7.

Скубішевська Т. С. Роль мовних стратегій у міжкультурній комунікації. Мультиверсум: Філософський альманах. 2004. № 43. С. 57-64.

Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация: учеб.пособие. Москва : Слово, 2000. 624 с.

Трошина Н. Н. Лингвистический аспект межкультурной коммуникации. Лингвистические исследования в конце ХХ века : сб. обзоров. М., 2000. С. 165.

Nitsche Pearl. Unterricht mit Logik &Liebe. Nonverbale Intelligenz im Klassenzimmer. – Untermeitingen, Inge Reichardt Verlag, 2008. S. 292

Volker Hinnekamp. Interkulturelle Kommunikation. Heidelberg, Julius Groos Verlag, 1993. S. -87.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Vereshchagin, E.M. and Kostomarov, V.G. (1990). Yazyk i kultura : Lingvostranovedenie v prepodavanii russkogo yazyka kak inostrannogo [Language and culture: Linguistic studies in teaching Russian as a foreign language]. Мoskva : Rus.yaz., 1990. 246 s. [in Russian]

Grushevitskaya, T.G. Popov, V.D. and Sodokhin, A.P. (2002). Osnovy mezhkulturnoy kommunikatsii [Foundations of intercultural communication]. Мoskva : Yuniti-Daka, 2002. 352 s. [in Russian]

Elizarova, G. V.( 2005). Kultura i obuchenie inostrannym yazykam [Culture and foreign languages tesching]. Мoskva : Каrо, 2005. 352 s. [in Russian]

Sklyarenko, N. K. (1991). Current reguirements for evercises to from foreign language skills and competences. Inosemni movy. 1991. № 3. pp. 3–7 [in Ukrainian]

Skubishevska, T. S. (2004). The role of language strategies in intercultural communication. Multiversum: Filosofskii almanakh. 2004. № 43, pp.. 57-64. [in Ukrainian]

Ter-Minasova, S. G. (2000). Yazyk i mezhkulturnaya komunikatsiya [Language and interculture communication], ucheb. Posobie. Мoskva : Slovo, 2000. 624 s. [in Russian]

Troshina, N. N.(2000). Linguistic aspect of intercultural communication. Lingvisticheskii isledovaniya v kontse ХХ veka : sb.obzorov, М., 2000. pp. 165. [in Russian]

Nitsche Pearl, (2008). Unterricht mit Logik &Liebe. Nonverbale Intelligenz im Klassenzimmer, [The lesson with logic and love. Non-verbal communication in the classroom], Untermeitingen, Inge Reichardt Verlag, Deutschland [ in German]

Volker Hinnekamp, (1993). Interkulturelle Kommunikation, [Intercultural communication], Heidelberg, Julius Groos Verlag, Deutschland [in German]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті