РОЛЬ ДОВІРИ У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ-СИРІТ

Ключові слова: державні заклади опіки, діти-сироти, довіра, виховання, гуманізм, опіка, особистість

Анотація

В статті актуалізовано проблему формування базової довіри у дітей-сиріт, які виховуються у державник закладах опіки та необхідності впровадження інноваційних теоретико-методологічних підходів з метою надання їм професійної допомоги. У дітей-сиріт, що знаходяться в умовах родинної депривації, спостерігаються труднощі з формуванням базової довіри до світу, що призводить до виникнення в дитини внутрішньої напруженості, тривожності, агресивності, конфліктності, відчуття неповноцінності, непотрібності.

 Зазначено, що виховання дітей-сиріт в контексті особистісної парадигми передбачає реалізацію принципу гуманізації виховання – сприйняття дитини як вищої соціальної цінності, визнання її прав на свободу, розвиток здібностей, виявлення її індивідуальності.

Здійснено аналіз феномену довіри представлений у філософських та психолого-педагогічних наукових досліджень. Довіра виступає однією з основних детермінант самоповаги, що є основною умовою саморозвитку особистості. Обгрунтовано необхідність реалізації принципу довіри у вихованні дітей-сиріт. У суб’єкт-суб’єктній взаємодії вихователя та дитини-сироти довіра стимулює процес відвертості, «прозорості», саморозкриття, що виступає умовою результативності продуктивного розвитку особистості дитини-сироти. Емоційна суб’єкт-суб’єктна взаємодія дитини-сироти й педагога, яка будується на їхній взаємній довірі – є однією з педагогічних умов успішного виховання дітей-сиріт. Процес виховання побудований на основі довірливих стосунків педагога та дитини-сироти, професійна компетентність вихователів державних закладів опіки дозволяє частково знизити негативний вплив деприваційних умов, що в свою чергу уможливлює актуалізацію особистісних ресурсів дитини-сироти.

Біографія автора

Галина ЛЯЛЮК, Львівський державний університет внутрішніх справ

Кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах

Посилання

Доній В.М., Несен Г.М., Сохань Л. В., Єрмаков І. Г. Психологія і педагогіка життєтворчості : навч.-метод. посібник. Київ, 1996. 792 с.

Бойко А. М. Феномен «суб’єкт-суб’єктні відносини» – стратегія подальшого розвитку педагогічної теорії і практики. Гуманізація навально-виховного процесу : зб. наук. праць. Спецвипуск 8. Ч. I. Слов’янськ : СДПУ, 2012. С.5-16.

Пеша І.В. Соціальне становлення дітей в дитячих будинках сімейного типу: автореф. дис…канд. пед. наук: 13.00.05. Київ, 2000. 24 с.

Коновальчук В. І. Розвиток творчого потенціалу особистості у просторі освіти: дис…. д-ра філософ. наук: 09.00.10. Київ, 2017. 435 с.

Філософський словник / за ред. В.І. Шинкарука. Київ: УРЕ АН УРСР, 1973. 732 с.

Бубер М. Избранные произведения / М. Бубер ; пер. с нем. Н. Бартман. Иерусалим : Алия, 1989. 345 с.

Сухомлинський В.О. Слово вчителя в моральному вихованні. Вибр. тв..: в 5 т., Т.5. Київ: Рад. шк.., 1977. 654 с.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві. Вибр. тв..: в 5 т., Т.2. Київ: Рад. шк.., 1976. 770 с.

Эриксон Э. Г. Детство и общество. СПб. : Речь, 2000. 416 с.

Роджерс К. Взгляд на психотерапию: Становление человека : пер. с англ.

Е.И. Исениной. М. : Прогресс, 1994. 480 с.

Маслоу А. Г. Мотивация и личность: пер с англ. А.М.Татлыбаевой. СПб. : Евразия, 2001. 478 с.

Сафонов B.C. О психологии доверительного общения. Проблема общения в психологи/ под ред. Б.Ф. Ломова. Москва: Наука, 1981. С. 264 – 272.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Donii V.M., Nessen H.M., Sokhan L.V., Yermakova I.H. (1996), Psykholohiia i pedahohika zhyttietvorchosti [The psycology and pedagogy of life creative], Kyiv, Ukraine.

Bojko A. M. (2012), «The phenomenon of subject-subject relations - a strategy for the further development of pedagogical theory and practice», Gumanizaciya naval`novy`xovnogo procesu : zb. nauk. pracz`, vol. 8 (1) Sloviansk, pp. 310 – 317.

Pesha I.V. (2000), «The social formation of children sn family-type orphanages», Ph.D. Thesis, Pedagogy, National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukrainе.

Konovalchuk V. I. (2017), «Development of personal creative potential in the educational space», Doctor of Philosophical Sciences, disertataion, Institute of Higher Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Ukrainе.

Shynkaruk V.I. (1973), Filosofskyi slovnyk [Philosophical dictionary], URE AN URSR Kyiv, Ukraine.

Buber M. (1989), Izbrannye proizvedenija [The featured Works] Ierusalim Alija, Russia

Sukhomlynskyi V.O. (1977), Slovo vchytelia v moralnomu vykhovanni [Word of the Teacher in Moral Education ] 5 t. Т.5, Radianska shkola, Kyiv, Ukraine.

Sukhomlynskyi V.O. (1976), Sto porad uchytelevi [One Hundred Tips for the Teacher] v 5 t. Т.2. Radianska shkola, Kyiv, Ukraine.

Jerikson Je.G. (2000), Detstvo i obshhestvo [The childhood and society], SPb. Rech', Russia.

Rodzhers K. (1994), Vzgljad na psihoterapiju: Stanovlenie cheloveka [The a look at psychotherapy: Becoming of Man], Moscow, Russia.

Maslou A. G. (2001), Motivacija i lichnost' [The motivation and personality] SPb. : Evrazija, Russian.

Safonov B.C. (1981), «About the psychologe of confidential communication». Problema obshhenija v psihologii / pod red. B.F. Lomova, Moscow, pp. 264 – 272.

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті