ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В КОЛЕДЖАХ

Ключові слова: інтерактивні технології, майбутні юристи, коледжі, підготовка до професійної діяльності, практична діяльність, студенти

Анотація

Стаття присвячена визначенню та обґрунтуванню педагогічних умов підготовки майбутніх юристів засобами інтерактивних технологій в коледжах. Аналізуються підходи науковців до розуміння педагогічних умов. Автором з’ясовано, що мета інтерактивного навчання – створення педагогом умов навчання, за яких студент сам відкриватиме й конструюватиме юридичні знання та власну професійну компетентність.

Під час визначення та обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх юристів в коледжах автор орієнтується на застосування інтерактивних технологій навчання. Під педагогічними умовами цього процесу розуміються обставини, реальні ситуації, що свідомо створюються в навчальному процесі, завданням яких є забезпечення найбільш ефективного його перебігу та досягнення конкретної мети, а саме – підготовки майбутніх юристів засобами інтерактивних технологій в коледжах.

Результатом підготовки майбутніх юристів до професійної діяльності засобами інтерактивних технологій в коледжах виступає їх професійна компетентність. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури та з метою вдосконалення процесу підготовки майбутніх юристів засобами інтерактивних технологій в коледжах визначено такі педагогічні умови:

залучення студентів до практичної діяльності за специфікою майбутньої професійної діяльності;

запровадження інтерактивного спецкурсу «Основи теорії та практики професії юриста»;

підготовка педагогічних працівників до застосування інтерактивних технологій у підготовці майбутніх юристів у коледжах;

методичне забезпечення реалізації інтерактивних технологій в навчальний процес юридичних коледжів.

Для реалізації першої педагогічної умови визначено бази практик, де практичне навчання майбутніх юристів буде оптимально наближене до завдань і функцій професійної діяльності. Метою оволодіння запропонованим інтерактивним спецкурсом (друга з визначених педагогічних умов) є отримання теоретичних знань задля формування професійної (правової) компетентності. З метою забезпечення третьої педагогічної умови було розроблено навчально-методичне забезпечення відповідно до таких блоків: нормативно-правові матеріали, навчально-інформаційні матеріали, навчально-методичні матеріали, засоби діагностики. Четверта педагогічна умова забезпечувалась проведенням аналізу навчальних планів, планів індивідуальної роботи та практики роботи викладачів коледжів, удосконаленням можливостей навчально-матеріальної бази, а саме: наявність спеціально обладнаних навчальних класів, сучасних комп'ютерних лабораторій, вільного доступу до наукових через електронну бібліотеку коледжу.

Визначення та обґрунтування педагогічних умов дало змогу конкретизувати сутність і специфіку підготовки майбутніх юристів засобами інтерактивних технологій в коледжах.

Біографія автора

Валентна МІРОШНІЧЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України

доктор педагогічних наук, доцент, начальник кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Гаркавцев Є. І. Педагогічні умови формування професійної надійності майбутніх працівників органів внутрішніх справ України : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2015. 292 с.

Новейший философский словарь ; сост. А. А. Грицанов. Минск : Книжный Дом, 2003. 1280 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: за ред. В. В. Дубічинського. Х.: Школа, 2008. 832 с.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского язика. М.: Азъ, 1992. URL: : http://www.onlinedics.ru /slovar/ojegov/ k/kommunikatsija.html.

Максимов В. Г. Формирование профессионально-творческой направленности личности учителя : автореф. дисс. … д-ра. пед. наук. М., 1994. 35 с.

Коваль І. В. Правове виховання студентів у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу : дис. … канд. пед. наук. Умань, 2016. 257 с.

Семеног О. М., Насілєнко Л. А. Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів : теорія і практика : монографія. Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. 324 с.

Бабанский Ю. К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса : методологические основы. М. : Просвещение, 1982. 192 с.

Савіщенко В. Педагогічні умови формування професійно значущих якостей майбутнього юриста в навчально-виховному процесі вищого навчального закладу : автореф. … дис… кан. пед. наук : 13.00.04. Запоріжжя, 2008. 22. с.

Царькова Е. А. Компетентность в контексте модернизации профессионального образования. Профессиональное образование. 2004, № 6, С. 5–6.

Шевченко А. В. Формування фахової компетентності майбутніх офіцерів тилу в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2016. 279 с.

Bonwell C. C., Eison J. A. Active learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington, 1991. 98 р.

Огляд інтерактивних методів. URL: http://multycourse.com.ua/ua/page/19/69


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Harkavtsev Ye. I. (2015). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi nadiinosti maibutnikh pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav Ukrainy [Pedagogical conditions of formation of professional reliability of future employees of law-enforcement bodies of Ukraine]: dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Kharkiv, 2015. 292 s. [in Ukrainian]

Noveishyi fylosofskyi slovar [The newest philosophical dictionary] (2003) ; sost. A. A. Hrytsanov. Mynsk : Knyzhnыi Dom, 2003. 1280 s. [in Russian]

Suchasnyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy [Modern Ukrainian Dictionary of Interpretation] (2008): za red. V. V. Dubichynskoho. Kh.: Shkola, 2008. 832 s. [in Ukrainian]

Ozhehov S. Y. (1992). Tolkoviy slovar russkoho yazyka.[Russian language dictionary] M.: Azъ, 1992. URL: : http://www.onlinedics.ru /slovar/ojegov/ k/kommunikatsija.html. [in Russian]

Maksymov V. H. (1994). Formyrovanye professyonalno-tvorcheskoi napravlennosty lychnosty uchytelia [Formation of professional and creative orientation of the teacher's personality]: avtoref. dyss. … d-ra. ped. nauk. M., 1994. 35 s. [in Russian]

Koval I. V. (2016). Pravove vykhovannia studentiv u navchalno-vykhovnomu protsesi pedahohichnoho koledzhu [Legal education of students in the educational process of the pedagogical college]: dys. … kand. ped. nauk. Uman, 2016. 257 s. [in Ukrainian]

Semenoh O. M., Nasilienko L. A. (2015). Profesiina komunikatyvna pidhotovka maibutnikh yurystiv : teoriia i praktyka [Professional Communication Training for Future Lawyers: Theory and Practice]: monohrafiia. Sumy : Vyd-vo SumDPU imeni A. S. Makarenka, 2015. 324 s. [in Ukrainian]

Babanskyi Yu. (1982) Optymyzatsyia uchebno-vospytatelnoho protsessa: metodolohycheskye osnovi [Optimization of educational process] M. : Prosveshchenye, 1982. 192 s. [in Russian]

Savishchenko V. (2008). Pedahohichni umovy formuvannia profesiino znachushchykh yakostei maibutnoho yurysta v navchalno-vykhovnomu protsesi vyshchoho navchalnoho zakladu [Pedagogical conditions of formation of professionally significant qualities of the future lawyer in the educational process of higher educational institution]: avtoref. … dys… kan. ped. nauk : 13.00.04. Zaporizhzhia, 2008. 22. s. [in Ukrainian]

Tsarkova E. A. (2004). Kompetentnost v kontekste modernyzatsyy professyonalnoho obrazovanyia.[ Competence in the process of upgrading vocational education] Professyonalnoe obrazovanye. 2004, № 6, S. 5–6. [in Russian]

Shevchenko A. V. (2016). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv tylu v protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of professional competence of future rear officers in the process of professional training]: dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Khmelnytskyi, 2016. 279 s. [in Ukrainian]

Bonwell C. C., Eison J. A. (1991). Active learning: Creating Excitement in the Classroom. Washington, 1991. 98 р. [in English]

Ohliad interaktyvnykh metodiv.[An overview of interactive methods] URL: http://multycourse.com.ua/ua/page/19/69 08.12.2019 [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті