ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ КУРСАНТІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ

  • Надія МОРОЗ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-8960-9880
Ключові слова: іноземна мова за професійним спрямуванням, мовна компетенція, фонетична компетенція, фонетичні навички

Анотація

Стаття присвячена дослідженню особливостей формування та удосконалення іншомовної фонетичної компетенції у курсантів-прикордонників, що навчаються на немовних факультетах та вивчають іноземну мову за професійним спрямуванням. Проаналізовано фонетичні труднощі, пов'язані з вимовою фонем англійської мови курсантами, які є типовими помилками для курсантів. Визначено вимоги до вимови курсантів, виходячи з принципу апроксимації. Розглянуто методику формування фонетичної компетенції у курсантів немовних факультетів вищих військових навчальних закладів, під якою ми розуміємо навчання вимови, що спрямоване на вироблення у курсантів-прикордонників стійких фонетичних навичок іноземної мови за професійним спрямуванням. Досліджено науково-методичну літературу з теми та запропоновано способи формування фонетичної компетенції у курсантів дотримуючись загальнометодичного принципу комунікативності у контексті професійно орієнтованого вивчення англійської мови. Доцільно навчати курсантів фонетики під час розвитку усного фахового мовлення, за допомогою виконання різноаспектних передтекстових та післятекстових лексико-граматичних вправ, комунікативних завдань, побудованих за принципом мовленнєвих професійно-спрямованих ситуацій, вивчення активної тематичної лексики та прикордонних термінів, розуміння прочитаного тексту, розвитку вмінь спілкування та засвоєння мовного матеріалу. Для набуття необхідних навичок доцільно формувати фонетичну компетенцію курсантів на різних етапах заняття, використовуючи різні форми роботи та види вправ, що мають на меті вдосконалювати у курсантів слухові та вимовні вміння.

Біографія автора

Надія МОРОЗ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови

Посилання

Мельник, O. A. Удосконалення англомовної фонетичної компетенції у студентів педагогічного коледжу. URL: http://intkonf.org/melnik-oa-udoskonalennya-anglomovnoyi-fonetichnoyi-kompetentsiyi

Бориско Н. Ф. Методика формування іншомовної фонетичної компетенції. Іноземні мови. №3/2011 (67). С. 3-14.

Гутник В. М. Вправи для формування фонетичної компетенції у комунікативному вступному корективному курсі. Іноземні мови. 2013. №4. С. 41-51.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник / Колектив авторів під керівництвом Ніколаєвої С.Ю. Київ : Ленвіт, 2002. 328 с.

Павлишин Г. Я. Модель формування іншомовної фонетичної компетенції у студентів-медиків при професійно орієнтованому вивченні англійської мови. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка, соціальна робота», 2014. Випуск 30. С. 119-122.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. / Наук. редактор українського видання докт. пед. наук, проф. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт, 2003. С. 116-117.

Перлова В. В. Методика формування у майбутніх учителів англійської мови професійно орієнтованих слухо-вимовних навичок : дис. …канд. пед. наук : спец. 13.00.02 / Перлова Вікторія Володимирівна. Х., 2007. 301 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

1.Melnyk O. A. Udoskonalennia anhlomovnoii fonetychnoii kompetentsii u studentiv pedahohichnoho koledzhu [Improving English phonetic competence of teachers college students] URL: http://intkonf.org/melnik-oa-udoskonalennya-anglomovnoyi-fonetichnoyi-kompetentsiyi [in Ukrainian]

Borysko N. F. (2011) Metodyka formuvannia inshomovnoii fonetychnoii kompetentsii [Methods of formation of foreign language phonetic competence]. Inozemni movy, vol. 3/(67), pp. 3-14. [in Ukrainian]

Gutnyk V. M. (2013) Vpravy dlia formuvannia fonetychnoii kompetentsii u komunikatyvnomu vstupnomy korectyvnomu kursi [Exercises for the phonetic competence formation in the introductory communicative corrective course]. Inozemni movy, vol. 4, pp. 41-51. [in Ukrainian]

Metodyka vykladannia inozemnyh mov u serednih navchalnyh zakladah [Methods of teaching foreign languages in secondary schools].Kolektyv avtoriv pid kerivnytstvom S. Nikolaieva, 2002, 328 p.

Pavlyshyn H. Ya. (2014) Model formuvannia inshomovnoii fonetychnoii kompetentsii u studentiv-medykiv pry profesiino oriientovanomu vyvchenni angliiskoii movy [Model of formation of foreign-language phonetic competence in medical students in professionally oriented study of English]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Seriia “Pedahohika, sotsialna robota” vol. 30, pp. 119-122. [in Ukrainian]

Zahalnoievropeiski rekomendatsii z movnoii osvity: vyvchennia, vykladannia, otsiniuvanna [Pan-European recommendations for language education: study, teaching, assessment]. Nauk. redactor ukraiinskoho vydannia dok.ped.nauk prof. S. Nikolaieva, 2003, pp. 116-117. [in Ukrainian]

Perlova, V. V. (2007) “Methods of forming future English teachersʼ professionally-oriented pronunciation sub-skills”, Thesis for Cand. Sc. (Pedagogy), 13.00.02, Kharkiv, Ukraine.

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті