ЗАСТОСУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ СФОРМОВАННОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ПЕРЕРОБНИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

  • Вікторія НОВІКОВА Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка https://orcid.org/0000-0003-0403-3590
Ключові слова: педагогічний експеримент, зміст педагогічного експерименту, етапи експерименту, структура експерименту, результати експерименту

Анотація

В статті на основі теоретичного та практичного аналізу надана характеристика педагогічного експерименту як дієвого методу дослідження сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців переробних і харчових виробництв. Відокремлено основні етапи підготовки та проведення педагогічного експерименту, розкрито їхній зміст. Метою статті є аналіз досвіду застосування педагогічного експерименту для дослідження сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців переробних і харчових виробництв. Авторкою був проведений педагогічний експеримент серед студентів спеціальності 181 «Харчові технології» у Харківському державному університеті харчування та торгівлі, Харківському національному технічному університеті сільського господарства імені Петра Василенка та Харківському кооперативному торгово-економічному коледжі упродовж 2017 – 2019 років. В нашому дослідженні були використані всі три види педагогічного експерименту, проведеного паралельно. За результатами проведеного педагогічного експерименту було зроблено наступні висновки: формування знань, практичних вмінь та навичок неможливо поза ознайомлення з принципами сучасного хімічного виробництва, з інноваційними технологіями сучасної  харчової промисловості, вміння проводити хімічні досліди, розробляти хімічні розрахунки тощо. Застосування в експериментальних групах при викладенні хімічних дисциплін таких педагогічних прийомів, як використання задач дивергентного типу, оригінального чи парадоксального формулювання проблеми та завдання з метою стимуляції творчої активності, інтересу студентів, застосування міжпредметних зв’язків, призвело до суттєвих зрушень в підготовці майбутніх фахівців. Виправлення проблемних моментів в проведенні педагогічного експерименту допоможе поширити практику проведення педагогічного експерименту на високому рівні серед навчальних дисциплін такого рівня і буде сприяти впровадженню цих результатів у педагогічну науку та освітню практику.

Біографія автора

Вікторія НОВІКОВА, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Старший викладач кафедри  технологій переробних і харчових виробництв

Посилання

Дуганець В. І. Ткач Л. В. Критерії оцінювання практичної підготовленості майбутніх техніків-технологів зі спеціальності "Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів". Вісник житомирського державного університету імені Івана Франка. №2. 2019. с. 24-33.

Дяченко Л.Б.Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості у вивченні природничих дисциплін. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Збірник наукових праць. Випуск 54. Київ. Вінниця. 2019.с.67-73.

Про освіту: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua

Про професійну (професійно-технічну) освіту: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Про професійний розвиток працівників: Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Короткий словник актуальних педагогічних термінів; упор. Флегонтова Н.М. К.: КНУТД,.2013. 55 с.

Концепція розвитку освіти України на 2015-2025 роки. URL: tnpu.edu.ua › EKTS › proekt_koncepc.

Лазарєв М.І., Лазарєва Т.А., Шапошник А.М. Цілі навчання хімічних реакцій на засадах формування концептуальної структури понять. Інноваційна педагогіка, вип. 9. т. 1.2019.

Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі: навч. посіб.;

С. У. Гончаренко,П. М. Олійник, В. К. Федорченко. К.: Вища школа, 2003. 232 с.

Педагогічний експеримент : навч.-метод. пос. ; О. Е. Жосан. Кіровоград: Видавництво КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2008. 72 с.

Підласий І.П. Педагогіка. Новий курс. Книга 1. Загальні основи. Процес навчання, 2010.

Скаткин М.Н. Проблемы современной дидактики. М.: Педагогика, 1984.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Duhanets', V. I. Tkach, L. V. (2019). Kryterii otsiniuvannia praktychnoi pidhotovlenosti majbutnikh tekhnikiv-tekhnolohiv zi spetsial'nosti "Vyrobnytstvo khliba, kondyters'kykh, makaronnykh vyrobiv i kharchovykh kontsentrativ"[Criteria of evaluation of practical preparedness of future technicians-technologists from speciality "Panification, pastry, pastas and food concentrates"].Visnyk zhytomyrs'koho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka, 2, 24-33.[in Ukrainian].

Diachenko, L.B. (2019). Analiz rezul'tativ pedahohichnoho eksperymentu z formuvannia naukovo-doslidnyts'koi kompetentnosti majbutnikh tekhnikiv-tekhnolohiv lehkoi promyslovosti u vyvchenni pryrodnychykh dystsyplin.[An analysis of results of pedagogical experiment is from forming of scientifically-research competence of future technicians-technologists of light industry in the study of natural disciplines.] Suchasni informatsijni tekhnolohii ta innovatsijni metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy. Zbirnyk naukovykh prats', (54),67-73.[in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro osvitu”.URL: https://zakon.rada.gov.ua

Zakon Ukrainy “Pro profesijnu (profesijno-tekhnichnu) osvitu”. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Zakon Ukrainy “Pro profesijnyj rozvytok pratsivnykiv”.URL: https://zakon.rada.gov.ua.

Flehontova, N.M. (Ed.).(2013). Korotkyj slovnyk aktual'nykh pedahohichnykh terminiv.Kyiv,KNUTD. [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku osvity Ukrainy na 2015-2025 roky. URL: tnpu.edu.ua › EKTS › proekt_koncepc.

Lazariev, M.I. Lazarieva, T.A. Shaposhnyk, A.M. (2019). Tsili navchannia khimichnykh reaktsij na zasadakh formuvannia kontseptual'noi struktury poniat'.[Whole studies of chemical reactions are on principles of forming of conceptual structure of concepts]. Innovatsijna pedahohika, vol.9, (1).[in Ukrainian].

Honcharenko, S. U.Olijnyk,P. M. Fedorchenko, V. K. (Comps.). (2003). Metodyka navchannia i naukovykh doslidzhen' u vyschij shkol. Kyiv, Vyscha shkola. [in Ukrainian].

Zhosan, O. E. (2008). Pedahohichnyj eksperyment. Kirovohrad,vydavnytstvo KOIPPO imeni Vasylia Sukhomlyns'koho. [in Ukrainian].

Pidlasyj, I.P. (2010). Pedahohika. Novyj kurs.(Vols.1). Zahal'ni osnovy. Protses navchannia, 2010.

Skatkyn, M.N. (1984). Problemy sovremennoj dydaktyky. Moscow, Pedahohyka.[in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті