НАПРЯМКИ ЗДІЙСНЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЬОТЧИКІВ-ОПЕРАТОРІВ БПЛА У АВІАЦІЙНОМУ ВВНЗ

  • Павло ОНИПЧЕНКО Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба
Ключові слова: процес навчання, професійна підготовка, формування, застосування, льотчик-оператор БПЛА, бойове завдання

Анотація

В статті розглядається сучасний стан здійснення професійної підготовки льотчиків-операторів БПЛА в авіаційному ВВНЗ до їх професійної діяльності. Розвиток військової техніки, особливо її роботизація, змінює діяльність військових фахівців і процес їх підготовки. Особливо істотні технічні зміни простежуються у військовій авіаційній галузі, тому підвищуються вимоги до вміння відповідних авіаційних фахівців застосовувати сучасні БПЛА під час виконання бойових завдань. Це в свою чергу вимагає здійснити аналіз сутності і компонентний склад їх підготовки та внести необхідність зміни в цей процес. Наголошується, що напрямки здійснення професійної підготовки військових льотчиків-операторів БПЛА повинні включати наступні послідовні етапи: професійний відбір кандидатів, початкове теоретичне і подальше практичне навчання, освоєння основ пілотування (управління) та літаководіння БПЛА та його бойове застосування відповідно до призначення. Здійснення професійної підготовки має передбачати такий інтегративний зв’язок між різними педагогічними впливами, який підкоряє їх функціонування єдиній меті – формуванню професійної готовності майбутніх льотчиків-операторів БПЛА, в умовах авіаційного ВВНЗ, до їх професійної військової діяльності. Вказується, що важливою особливістю професійного освоєння БПЛА є відпрацьовування різних бойових завдань, при цьому особливу складність для льотчиків-операторів представляє освоєння дій по підготовці та застосуванню БПЛА в різних умовах бойової обстановки. Тому головною метою професійної підготовки льотчиків-операторів БПЛА повинно бути формування професійних умінь і навичок, необхідних, як для пілотування, так і виконання бойових завдань. В ході професійної підготовки на даних етапах доцільно досягти такого рівня умінь і навичок, щоб на етапі бойової підготовки приділяти основну увагу підготовці до виконання бойових завдань.

Біографія автора

Павло ОНИПЧЕНКО, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

кандидат педагогічних наук, доцент,  завідувач кафедри тактики авіації

Посилання

Blom J. Unmanned Aerial System: a historical perspective / John David Blom. US Army Combined Arms. Center Form Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, 2010. 139 p.

Мосов С. П. Беспилотная разведывательная авиация стран мира: история создания, опыт боевого применения, современное состояние, перспективы развития : монография. К. : изд. дом «Румб», 2008. 160 с.

Павлушенко М., Евстафьев Г., Макаренко И. Беспилотные летательные аппараты: история, применение, угроза распостранения и перспективы развития. М. : Права человека, 2005. 611 с.

Фещенко А. Л. Застосування безпілотних літальних апаратів у воєнних конфліктах кінця ХХ – початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. іст. наук : 20.02.22. Київ, 2011. 20 с.

Стрельников Д. Концептуальные взгляды командования ВВС США на развитие беспилотной авиации. Зарубежное военное обозрение. 2017. № 5. С.51–61.

Unmanned System Integrated Roadmap FY2013-2038. U.S. Department of Defense Washington, DC, 2013. 168 p.

United States Air Force Unmanned Aircraft System Flight Plan 2009-2047 / 2009. Headquarters, United States Air Force. Washington, DC, 209. 82 p.

Досужий В. А. Підготовка операторів безпілотних авіаційних систем до професійної діяльності: досвід США : навч.-метод. посіб. Кропивницький : ЛА НАУ, 2019. 118 с.

Плачинда Т. С. Професійна підготовка майбутніх авіаційних фахівців: зарубіжний і вітчизняний досвід та шляхи підвищення якості : монографія. Кіровоград : вид. «ПОЛІМКД-СЕРВІС», 2014. 534 с.

Москаленко О. І. Зарубіжний досвід професійної підготовки авіаційних фахівців : навч.-метод. посіб. Кіровоград : ЛА НАУ, 2013. 109 с.

Невзоров Р. В. Формування фахової компетентності майбутніх військових пілотів із застосуванням засобів повітряно-тактичної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Кропивницький, 2019. 23 с.

Сіненко Д. В. Методика оцінки навичок пілотування курсантів-льотчиків в процесі льотної підготовки : автореф. дис. … канд. пед. Наук : 13.00.02. Харків, 2008. 21 с.

Ворона А. А., Гандер Д. В., Пономаренко В. А. Теория и практика психологического обеспечения летного труда. М. : Воениздат., 2003. 278 с.

Квятош Е. П. Развитие интеллектуальных способностей на основе информационных технологий в профессиональной подготовке военного летчика : автореф. дис. … канд. пед. наук. Краснодар, 2010. 24 с.

Біжан І. В. Організація навчально-виховного процесу, методичної і наукової роботи у вищій військові школі : підручник. Харків : ХВУ, 2001. 410 с.

The USAF Remotely Piloted Aircraft (RPA) Vector: Vision and Enabling Concepts: 2013-2038 / 2014.

Macchiairella N. D., Arban P. K., Dogherty S. M. Transfer of training from flight training devices to flight for ab-initio pilots. International Journal of Applied Aviation Studies. Vol. 6, No. 2. FAA Academy, Oklahoma City, OK. 2006. P.299–314.

Макаров Р. Н., Герасименко Л. В. Теория и практика конструирования целевых моделей операторов особо сложных систем управления. М. : ОО «КОД», 1997. 532 с.

Макаров Р. Н., Нидзий Н. А., Шишкин Ж. К. Психологические основы дидактики летного обучения : учебник. М. : МАКЧАК, ГЛАУ, 2000. 534 с.

Кушнир О. А. Тренажерная подготовка будущих пилотов в интегративной системе диагностики и коррегирования профессионально важных качеств. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. Харків : УІПА. 2008. № 22-23. С.356–365.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Blom J. Unmanned Aerial System: a historical perspective / John David Blom. US Army Combined Arms. Center Form Leavenworth, KS: Combat Studies Institute Press, 2010. 139 p. [in English]

Mosov S. P. (2008). Bespilotnaya razvedyvatelnaya aviatsiya stran mira: istoriya sozdaniya, opyt boyevogo primeneniya, sovremennoye sostoyaniye, perspektivy razvitiya. [Unmanned reconnaissance aircraft of the countries of the world: history of creation, experience in combat use, current status, development prospects] : monografiya. K. : izd. dom «Rumb». 160 s. [in Russian]

Pavlushenko M., Evstafyev G., Makarenko I. (2005). Bespilotnyye letatelnyye apparaty: istoriya. primeneniye. ugroza raspostraneniya i perspektivy razvitiya. [Unmanned aerial vehicles: history, application, threat of distribution and development prospects]. M. : Prava cheloveka. 611 s. [in Russian]

Feshchenko A. L. (2011). Zastosuvannia bezpilotnykh litalnykh aparativ u voiennykh konfliktakh kintsia ХХ – pochatku ХХІ stolittia. [The use of unmanned aerial vehicles in military conflicts of the late twentieth – early twentieth centuries] : avtoref. dys. … kand. ist. nauk : 20.02.22. Kyiv. 20 с. [in Ukrainian]

Strelnikov D. (2017). Kontseptualnyye vzglyady komandovaniya VVS SShA na razvitiye bespilotnoy aviatsii. [The conceptual views of the US Air Force command on the development of unmanned aircraft]. Zarubezhnoye voyennoye obozreniye. No. 5. S.51–61. [in Russian]

Unmanned System Integrated Roadmap FY2013-2038. U.S. Department of Defense Washington, DC, 2013. 168 p. [in English]

United States Air Force Unmanned Aircraft System Flight Plan 2009-2047 / 2009. Headquarters, United States Air Force. Washington, DC, 209. 82 p. [in English]

Dosuzhyi V. A. (2019). Pidhotovka operatoriv bezpilotnykh aviatsiinykh system do profesiinoi diialnosti: dosvid SShA. [Preparing unmanned aerial vehicle operators for professional activity: US experience] : navch.-metod. posib. Kropyvnytskyi : LA NAU. 118 s. [in Ukrainian]

Plachynda T. S. (2014). Profesiina pidhotovka maibutnikh aviatsiinykh fakhivtsiv: zarubizhnyi i vitchyznianyi dosvid ta shliakhy pidvyshchennia yakosti [Training of future aviation specialists: foreign and domestic experience and ways to improve quality] : monohrafiia. Kirovohrad : vyd. «POLIMKD-SERVIS». 534 s. [in Ukrainian]

Moskalenko O. I. (2013). Zarubizhnyi dosvid profesiinoi pidhotovky aviatsiinykh fakhivtsiv. [Foreign experience of professional training of aviation specialists] : navch.-metod. posib. Kirovohrad : LA NAU. 109 s. [in Ukrainian]

Nevzorov R. V. (2019). Formuvannia fakhovoi kompetentnosti maibutnikh viiskovykh pilotiv iz zastosuvanniam zasobiv povitriano-taktychnoi pidhotovky. [Formation of professional competence of future military pilots with the use of air tactical training] : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Kropyvnytskyi. 23 s. [in Ukrainian]

Sinenko D. V. (2008). Metodyka otsinky navychok pilotuvannia kursantiv-lotchykiv v protsesi lotnoi pidhotovky. [Methods of assessing piloting skills of cadets-pilots in the process of flight training] : avtoref. dys. … kand. ped. Nauk : 13.00.02. Kharkiv. 21 s. [in Ukrainian]

Vorona A. A., Gander D. V., Ponomarenko V. A. (2003). Teoriya i praktika psikhologicheskogo obespecheniya letnogo truda. [Theory and practice of psychological support for flight labor]. M. : Voyenizdat. 278 s. [in Russian]

Kvyatosh E. P. (2010). Razvitiye intellektualnykh sposobnostey na osnove informatsionnykh tekhnologiy v professionalnoy podgotovke voyennogo letchika. [The development of intellectual abilities based on information technology in the training of a military pilot] : avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Krasnodar. 24 s. [in Russian]

Bizhan I. V. (2001). Orhanizatsiia navchalno-vykhovnoho protsesu, metodychnoi i naukovoi roboty u vyshchii viiskovi shkoli. [Organization of educational process, methodical and scientific work in higher military school] : pidruchnyk. – Kharkiv : KhVU. 410 s. [in Ukrainian]

The USAF Remotely Piloted Aircraft (RPA) Vector: Vision and Enabling Concepts: 2013-2038 / 2014. [in English]

Macchiairella N. D., Arban P. K., Dogherty S. M. Transfer of training from flight training devices to flight for ab-initio pilots. International Journal of Applied Aviation Studies. Vol. 6, No. 2. FAA Academy, Oklahoma City, OK. 2006. P.299–314. [in English]

Makarov R. N., Gerasimenko L. V. (1997). Teoriya i praktika konstruirovaniya tselevykh modeley operatorov osobo slozhnykh sistem upravleniya. [Theory and practice of constructing target models of operators of particularly complex control systems]. M. : izd. «KOD». 532 s. [in Russian]

Makarov R. N.. Nidziy N. A.. Shishkin Zh. K. (2000). Psikhologicheskiye osnovy didaktiki letnogo obucheniya. [Psychological foundations of didactics of flight training] : uchebnik. M. : MAKChAK. GLAU. 534 s. [in Russian]

Kushnir O. A. (2008). Trenazhernaya podgotovka budushchikh pilotov v integrativnoy sisteme diagnostiki i korregirovaniya professionalno vazhnykh kachestv. [Training of future pilots in an integrative system of diagnostics and correction of professionally important qualities]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity. Kharkiv : UIPA. No. 22–23. S.356–365. [in Russian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті