ОСОБЛИВОСТІ ТА СКЛАДОВІ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ВІЙСЬКОВОГО ФАХІВЦЯ

Ключові слова: культура, професійна культура, військовий фахівець, цінності, культура спілкування, етичний кодекс, традиції

Анотація

На основі аналізу наукових джерел у статті розкрито сутність професійної культури військових фахівців як особистісного утворення, зміст якого детермінований змістом професійної військової діяльності й зорієнтований на історично сформовані та перевірені часом стандарти і способи виконання професійних військових завдань. Схарактеризовано особливості та визначено структуру професійної культури військових фахівців, що охоплює сукупність ціннісних орієнтацій, світоглядних та спеціальних знань, етичних норм і моральних вимог.

Актуалізовано важливість розгляду культурних аспектів діяльності військового фахівця. Обґрунтовано значення культури у розвитку військового професіонала на етапі його становлення, що виявляється у тому, що професійна культура не лише сприяє вдосконаленню його професійно значущих якостей і творчих здібностей, але й змушує його замислитися над культурними та етичними аспектами своєї професійної діяльності, її соціальним значенням. Визначено ключові цінності, на яких ґрунтується професійна культура військового фахівця: любов до Батьківщини, вірність Військовій присязі, самовіддане служіння Батьківщині та українському народові, повага до символів Української держави, непорушне додержання Конституції України та законів України тощо. Зауважено, що професійна культура військового фахівця виявляється у сумлінному виконанні ним своїх обов’язків, прагненні досягти оптимальних результатів, зберігаючи й цінуючи людські життя, якісному виконанні професійних завдань.

У структурі професійної культури військового фахівця виокремлено такі важливі складові, як професійна етика, культура спілкування, уміння використовувати слово для створення належного психологічного клімату у військовому колективі, встановлення атмосфери взаємопідтримки та взаємодопомоги, налагодження доброзичливих відносини між усіма військовослужбовцями.

Схарактеризовано військові традиції як свідчення нормативного характеру професійної культури військового фахівця.

Зроблено висновок, що зміст професійної культури військовослужбовця виявляється у ставленні до своєї професійної діяльності, до себе та інших людей, у дотриманні військових традицій, вимог професійної етики під час міжособистісної й професійної взаємодії, способах прийняття рішень, аналізу та вирішення професійних проблем.

Біографія автора

Олена ОТИЧ , ДЗ «Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління»

доктор педагогічних наук, професор, проректор з інноваційного та технологічного розвитку

Посилання

Зязюн І. А., Сагач Г. М. Краса педагогічної дії : навч. посібник. К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу. 1997. 302 с.

Білявець С. Я. Формування професійної культури військовослужбовців за контрактом в органах охорони державного кордону: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницкий, 2013. 166 с.

Веремчук О. Формування професійної культури майбутніх документознавців у вищих навчальних закладах: змістовий аспект. Педагогічний процес: теорія і практика. 2016. Вип. 4. С. 145–149. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_4_30 (дата звернення: 10.09.2019).

Гриньова В. М. Про співвідношення понять «професіоналізм», «професійна культура», «професійна компетентність», «професійна підготовка». Педагогіка та психологія. 2014. Вип. 45. С. 74–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_10 (дата звернення: 10.09.2019).

Кравченко О. Б. Професійна культура фахівців правоохоронних органів. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2012. № 37. С. 330–334. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_37_56 (дата звернення: 10.09.2019).

Мірошніченко В. І. Теоретико-методичні засади патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників : дис. ... канд. пед. наук: 13.00.07. Хмельницький, 2012. 490 с.

Почекалін І. М. Формування професійної культури офіцерів-прикордонників в умовах службової діяльності: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2011. 161 с.

Сливка С. С. Філософсько-правові проблеми професійної культури юриста: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.12 / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. Харків, 2002. 32 с.

Huntington S. P. The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. New York: Belknap Press. 1957. 534 р.

Голик М. М. Кодекс честі офіцера Збройних сил України як чинник формування корпоративної культури. Гілея: науковий вісник. 2016. Вип. 108. С. 91–94. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_22 (дата звернення: 10.12.2019).

Кодекс доброчесної поведінки та професійної етики військових посадових осіб, державних службовців та інших осіб, уповноважених на виконання функцій держави, в Міністерстві оборони України та Збройних силах України від 15.03.2017 р. URL: http://www.mil.gov.ua/content/ coruption/Codecs.pdf (дата звернення: 12.10.2019).

Отич О. М. Військові традиції і звичаї як чинники підвищення якості вищої військової освіти. Вища освіта України. 2014. Том 1 (3). С. 59–63.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Ziaziun, I. A., Sahach, H. M. (1997). Krasa pedahohichnoi dii [Beauty of Pedagogical Action]: navch. posibnyk. K. : Ukrainsko-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu [Ukrainian-Finnish Institute of Management and Business]. (in Ukrainian).

Biliavets, S. Ya. (2013). Formuvannia profesiinoi kultury viiskovosluzhbovtsiv za kontraktom v orhanakh okhorony derzhavnoho kordonu [Professional Culture Formation of Contracted Military in the State Border Guard Authorities] : dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, Khmelnytskyi. (in Ukrainian).

Veremchuk, O. (2016). Formuvannia profesiinoi kultury maibutnikh dokumentoznavtsiv u vyshchykh navchalnykh zakladakh: zmistovyi aspekt [Professional Culture Formation of Future Documentarians in Higher Education Institutions: Content Aspect], Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka [The Pedagogical Process: Theory and Practice]. Vyp. 4. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_4_30 (Accessed 10 September 2019). (in Ukrainian).

Hrynova, V. M. (2014). Pro spivvidnoshennia poniat «profesionalizm», «profesiina kultura», «profesiina kompetentnist», «profesiina pidhotovka» [On the Correlation between the Concepts of «Professionalism», «Professional Culture», «Professional Competence», «Vocational Training»], Pedahohika ta psykholohiia [Pedagogy and Psychology]. Vyp. 45. Retrieved from:http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2014_45_10 (Accessed 10 September 2019). (in Ukrainian).

Kravchenko, O. B. (2012). Profesiina kultura fakhivtsiv pravookhoronnykh orhaniv [Professional Culture of the Law Enforcement Professionals], Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity [Problems of Engineering and Pedagogical Education]. № 37. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2012_37_56 (Accessed 10 September 2019). (in Ukrainian).

Miroshnichenko, V. I. (2012). Teoretyko-metodychni zasady patriotychnoho vykhovannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Theoretical and Methodological Principles of Patriotic Education of the Future Border Guards]: dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.07. Khmelnytskyi. (in Ukrainian).

Pochekalin, I. M. (2011). Formuvannia profesiinoi kultury ofitseriv-prykordonnykiv v umovakh sluzhbovoi diialnosti [Formation of Border Guards’ Professional Culture from the Service Perspective], dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Khmelnytskyi: Vyd-vo NADPSU, Khmelnytskyi. (in Ukrainian).

Slyvka, S. S. (2002). Filosofsko-pravovi problemy profesiinoii kultury yurysta [Philosophical and Legal Problems of the Lawyer’s Professional Culture]: avtoref. dys. … d-ra yuryd. nauk: 12.00.12 / Nats. yuryd. akad. Ukrainy im. Ya. Mudroho. Kharkiv. (in Ukrainian).

Huntington, S. P. (1957). The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. New York: Belknap Press. (in English).

Holyk, M. M. (2016). Kodeks chesti ofitsera Zbroinykh syl Ukrainy yak chynnyk formuvannia korporatyvnoi kultury [Code of Honor of the Armed Forces of Ukraine Officer as a Factor of Corporate Culture Formation], Hileia: naukovyi visnyk [Gilea: a Scientific Bulletin]. Vyp. 108. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2016_108_22 (Accessed 10 December 2019). (in Ukrainian).

Kodeks dobrochesnoi povedinky ta profesiinoi etyky viiskovykh posadovykh osib, derzhavnykh sluzhbovtsiv ta inshykh osib, upovnovazhenykh na vykonannia funktsii derzhavy, v Ministerstvi oborony Ukrainy ta Zbroinykh sylakh Ukrainy vid 15.03.2017 r. [Code of Integral Conduct and Professional Ethics for Military Officials, Civil Servants and Other Authorized Persons in the Ministry of Defense of Ukraine and the Armed Forces of Ukraine dated 15.03.2017.]. Retrieved from: http://www.mil.gov.ua/content/ coruption/Codecs.pdf (Accessed 12 October 2019). (in Ukrainian).

Otych, O. M. (2014). Viiskovi tradytsii i zvychai yak chynnyky pidvyshchennia yakosti vyshchoi viiskovoi osvity [Military traditions and customs as factors for improving the quality of higher military education], Vyshcha osvita Ukrainy [Higher Education of Ukraine]. Tom 1 (3). (in Ukrainian).

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті