ПІСЛЯДИПЛОМНА ЕКОЛОГІЧНА ПІДГОТОВКА ДИЗАЙНЕРІВ В ПЕДАГОГІЧНІЙ СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ДИЗАЙН-ОСВІТИ

Ключові слова: неперервна освіта, післядипломна освіта, підвищення кваліфікації, дизайн-освіта, екологія, екологічна освіта, фахівець з дизайну

Анотація

В статті окреслені загальні підходи до післядипломної освіти, визначено її завдання та названі принципами організації такої форми освіти. Зокрема, головна мета післядипломної освіти полягає у задоволенні потреб господарського механізму у кваліфікованих кадрах, упровадження гнучкої системи неперервної освіти та самоосвіти, забезпечення освіти дорослих упродовж усього життя та ін.

Значна увага в статті приділена системі підвищення кваліфікації та її особливостям, в умовах сучасного конкурентного середовища, щодо надання освітніх послуг.

Наголошено на побудові такого навчального процесу підготовки фахівців у системі післядипломної освіти, де б відбувалося вдосконалення та поглиблення професійних знань, а не переучування спеціалістів, орієнтація на розвиток професійних знань, коригуванню їх відповідно до вимог часу.

Окремою ланкою післядипломної освіти повинна стати екологічна освіта не лише фахівця-еколога (професійного еколога), але й фахівців інших спеціальностей, зокрема дизайнерів з метою розвитку проектної екологічної культури.

Тому в роботі системи післядипломної освіти фахівців акценти доцільно поставити не лише на розвитку і корекції суто професійних знань, а й на оновленні екологічних знань і вмінь. Тому органічне поєднання інтегративного підходу, який забезпечує цілісність та неперервність екологічної підготовки, та диференційованого підходу, який забезпечує якість спеціальної підготовки, є одним з дійових засобів розвитку неперервної професійної освіти.

В статті проаналізовано стан післядипломної освіти і розкрито зміст підвищення кваліфікації фахівців з дизайну, охарактеризовані різні форми навчання та заклади, що формують систему неперервної дизайн-освіти. Важлива роль в цій системі відводиться не лише закладам вищої та післядипломної освіти, а й виробничим потужностям та дослідно-експериментальним базам промислових підприємств. Тому в статті висвітлені ефективні шляхи співпраці закладів вищої освіти з промисловістю.

У результаті дослідження визначені базові положення екологічної підготовки дизайнерів в системі післядипломної освіти.

Біографія автора

Володимир ПРУСАК , ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України»

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дизайну

Посилання

Зубко А. М. Організаційно-педагогічні умови удосконалення навчального процесу в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.04. Київ, 2002. 22 с.

Горбачева В. А. Профессиональная деятельность и проблемы послевузовского образования преподавателей библиотечно-информационного профиля http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea20.02html (дата обращения: 25.09.2019).

Собко Я. М., Козловська І. М. Взаємозв’язок інтегративного та диференційованого підходів у післядипломній освіті педагогів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. Київ: Вінниця, 2000. С. 432–435.

Дегтярьова Г., Якимович Т. Особистісний та діяльнісний підходи у пісдядипломній освіті інженерно-педагогічних працівників. Вісник львівського університету. Львів, 2005. Вип. 17. Ч. 2. С. 22–30.

Швець О. А. Творчий розвиток фахівця з дизайну на основі компетентнісного підходу у процесі підвищення кваліфікації: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Вінниця, 2012. 20 с.

Кухаренко В. М., Рибалко О. В., Сиротенко Н. Г. Дистанційне навчання. Умови застосування. Дистанційний курс: навч. посіб. / за ред. В. М. Кухаренка, 3-тє вид. Харків: НТУ «ХПІ», «Торсінг», 2002. 320 с.

Гор Эл. Земля на чаше весов (экология и человеческий дух). Москва: Проза, поэзия, публицистика, 1993. 432 с.

Дробноход М. І., Вольвач Ф. В. Основи екології: Програма навчального курсу для студентів неекологічних спеціальностей. Київ, 1999. 19 с.

William McDonough, Michael Braungart. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press, 2002. 193 p.

Dave R. Foundations of Lifelong Education. Oxford, 1976. 137 p.

Lengrand P. An Introduction to Lifelong Education. London; Paris; Croom Helm : The UNESCO Press, 1975. 173 p.

Nelson G. The Problems of Design. New York: Whitney Library of Design, 1965. 204 р.

Папанек В. Дизайн для реального мира / пер. с англ. Москва: Издатель Д. Аронов, 2008. 416 с.

Read H. Art and Industry: the princip les of industrial design. London: Faber and Faber, 1966. 212 р.

Післядипломна освіта в Україні. URL: https://studway.com.ua/faq-pislyadiplomna-osvita/ (дата звернення: 26.09.2019).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zubko A. M. Orhanizatsiino-pedahohichni umovy udoskonalennia navchalnoho protsesu v systemi pidvyshchennia kvalifikatsii pedahohichnykh kadriv [Organizational and pedagogical conditions of the improvement of the educational process within the system of pedagogical staff advanced training]: avtoref. dys. … kand. ped. nauk: 13.00.04. Kyiv, 2002. 22 s. (in Ukrainian).

Horbacheva V. A. Professyonalnaia deiatelnost y problemy poslevuzovskoho obrazovanyia prepodavatelei byblyotechno-ynformatsyonnoho profylia [Professional activity and problems of postgraduate education of teachers of library and information profile] http://www.gpntb.ru/win/interevents/crimea20.02html (date of appeal 25.09.2019) (in Russian).

Sobko Ya. M., Kozlovska I. M. Vzaiemozviazok intehratyvnoho ta dyferentsiiovanoho pidkhodiv u pisliadyplomnii osviti pedahohiv [Interconnection of integrative and differentiated approaches in postgraduate teacher education]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy Modern informational technologies and innovative education methods in the professional preparation: methodology, theory, experience, problems. Kyiv: Vinnytsia, 2000. S. 432–435. (in Ukrainian).

Dehtiarova H., Yakymovych T. Osobystisnyi ta diialnisnyi pidkhody u pisdiadyplomnii osviti inzhenerno-pedahohichnykh pratsivnykiv [Personal and activity approaches in postgraduate education of engineering-pedagogical workers]. Visnyk lvivskoho universytetu. Lviv, 2005. Vyp. 17. Ch. 2. S. 22–30. (in Ukrainian).

Shvets O. A. Tvorchyi rozvytok fakhivtsia z dyzainu na osnovi kompetentnisnoho pidkhodu u protsesi pidvyshchennia kvalifikatsii [Creative development of a design specialist based on a competent approach in the process of advanced training]: avtoref. dys. ... kand. ped. nauk: 13.00.04. Vinnytsia, 2012. 20 s. (in Ukrainian).

Kukharenko V. M., Rybalko O. V., Syrotenko N. H. Dystantsiine navchannia. Umovy zastosuvannia. Dystantsiinyi kurs [Distance Learning. Terms of use. Remote Course]: navch. posib. / za red. V. M. Kukharenka, 3-tie vyd. Kharkiv: NTU «KhPI», «Torsinh», 2002. 320 s. (in Ukrainian).

Hor El. Zemlia na chashe vesov (ekolohyia y chelovecheskyi dukh) [Earth on the scales (ecology and human spirit)]. Moskva: Proza, poezyia, publytsystyka, 1993. 432 s. (in Russian).

Drobnokhod M. I., Volvach F. V. Osnovy ekolohii: Prohrama navchalnoho kursu dlia studentiv neekolohichnykh spetsialnostei [Fundamentals of ecology: A curriculum for students of non-environmental specialties]. Kyiv, 1999. 19 s. (in Ukrainian).

William McDonough, Michael Braungart. Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things. North Point Press, 2002. 193 p. (in England)

Dave R. Foundations of Lifelong Education. Oxford, 1976. 137 p. (in England)

Lengrand P. An Introduction to Lifelong Education. London; Paris; Croom Helm : The UNESCO Press, 1975. 173 p. (in England)

Nelson G. The Problems of Design. New York: Whitney Library of Design, 1965. 204 р. (in USA)

Papanek V. Dyzain dlia realnoho myra [Design for the real world] / per. s anhl. Moskva: Yzdatel D. Aronov, 2008. 416 s. (in Russian).

Read H. Art and Industry: the principles of industrial design. London: Faberand Faber, 1966. 212 р. (in England).

Pisliadyplomna osvita v Ukraini [Postgraduate education in Ukraine]. URL: https://studway.com.ua/faq-pislyadiplomna-osvita. (date of appeal 26.09.2019) (in Russian).

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті