ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

  • Віталіна ПУГАЧ Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету https://orcid.org/0000-0002-1653-7473
Ключові слова: професійна компетентність, правова компетентність, фахова підготовка, менеджмент, менеджери охорони здоров’я

Анотація

Статтю присвячено аналізу досвіду з формування професійної компетентності, зокрема правової, менеджерів з охорони здоров’я в процесі фахової підготовки. В умовах медичної реформи, яка здійснюється в Україні, сфера охорони суспільного здоров’я, яка раніше була орієнтована на бюджетне фінансування, потрапила в економічну кризу. Тому важливого значення в процесі реформування системи охорони здоров’я набула проблема регулювання діяльності недержавних закладів охорони здоров’я. Ефективність медичної реформи в умовах дефіциту коштів залежить тільки від створення умов для залучення до управління закладами охорони здоров’я компетентних менеджерів охорони здоров’я. 

Через особливості економічної ситуації в нашій країні, яка потребує формування в майбутніх менеджерів правової компетентності, правової культури та відповідальності за дотримання вимог законодавства в професійній діяльності, потрібно розглянути основні аспекти практичного застосування концепцій сучасного менеджменту. Швидкий розвиток менеджменту став відповіддю на ті революційні перетворення, що відбуваються у науці, техніці, педагогіці, економіці та у всій системі соціально-економічних відносин. При цьому виявляється найважливіша особливість теорій управління в ринкових умовах: головна увага зосереджена на проблемах вдосконалення організації окремого підприємства, закладу тощо найбільш ефективними для нього шляхами, що у різноманітності підходів дає можливість створити безпечну, надійну та стійку до зовнішніх впливів економічну систему в цілому, завдяки різноманітності та досконалості елементів, з яких вона складається.

Результати проведеного аналізу формування професійної компетентності менеджерів з охорони здоров’я в процесі фахової підготовки дозволили визначити передумови для успішної професійної реалізації менеджерів системи охорони здоров’я: успіху досягають фахівці, здатні до самореалізації; організація повинна постійно пристосовуватися до зовнішніх чинників, головним з яких є задоволення якісними медичними послугами їх споживачів; лікувальний заклад повинен мати невелику кількість рівнів управління та складатися з невеликих структурних підрозділів, укомплектованих невеликою кількістю кваліфікованих фахівців, характер і якість медичних послуг, графіки та процедури їх надання повинні бути орієнтовані на споживача.

Таким чином, подальші дослідження повинні стосуватися подальшого вдосконалення програм підготовки менеджерів охорони здоров’я для формування професійної компетентності, зокрема правової.

Посилання

Дракер, П. (2000). Задачи менеджмента в ХХІ веке. М.: Вильямс.

Алексеев, С. В., & Муштавинская, И. В. (2008). Применение инновационных образовательных технологий: опыт Санкт-Петербурга: учебно-методическое пособие для специалистов по управлению образованием. СПб.: Балт-Аудит-Эксперт.

Мартиненко, Н. М. (2003). Основы менеджмента: учебник. К.: Каравелла.

Орбан-Лембрик, Л. Е. (2003). Психологія управління: посібник. К.: Академвидав.

References

Draker, P. (2000). Zadachi menedzhmenta v XXІ veke [Management tasks in the 21st century]. M.: Vil'yams. [in Russian]

Alekseev, S. V., & Mushtavinskaya, I. V. (2008). Primenenie innovacionnyh obrazovatel'nyh tekhnologij: opyt Sankt-Peterburga: ucheb.-metod. posob. dlya spec. po upravleniyu obraz [The use of innovative educational technologies: the experience of St. Petersburg: a teaching tool for education management specialists]. SPb.: Balt-Audit-Ekspert. [in Russian]

Martinenko, N. M. (2003). Osnovy menedzhmenta: uchebnik [Fundamentals of management: a textbook]. K.: Karavella. [in Russian]

Orban-Lembryk, L. E. (2003). Psykholohiia upravlinnia: posibnyk [Management Psychology: a handbook ]. K.: Akademvydav. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті