ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ

  • Сергій ПУГАЧ Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету
Ключові слова: неперервна освіта, педагогічні умови, правова компетентність, педагогічний експеримент, фахівці з обліку і оподаткування, математична статистика

Анотація

Статтю присвячено аналізу результатів педагогічного експерименту з реалізації педагогічних умов для формування правової компетенції майбутніх фахівців з обліку та оподаткування в системі неперервної освіти. Педагогічний експеримент було проведено в три етапа (констатувальний, формувальний і коригувальний), у зв’язку з тим, що по завершенню формувального етапу у частині експериментальних груп майбутніх фахівців з обліку і оподаткування не була досягнута статистично значуща розбіжність в результатах формування у них правової компетентності. Визначення рівнів сформованості правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування (початковий, середній і високий) в умовах неперервної освіти здійснювалася за такими критеріями: пізнавальний, цільовий, практичний, особистісний і результативний.   

В процесі педагогічного експерименту були розв’язані такі основні завдання: визначена структура правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у умовах неперервної освіти та обґрунтовані характеристики рівнів її сформованості; перевірена гіпотеза дослідження щодо ефективності визначених педагогічних умов формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування; здійснена апробація визначених методичних особливостей формування правової компетентності майбутні фахівців з обліку і оподаткування та розроблено методичне забезпечення навчального процесу на кожному з етапів підготовки фахівців в умовах неперервної освіти; скориговано теоретичні та практичні рекомендації щодо формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування в умовах неперервної освіти за результатами проведення педагогічного експерименту.

Результати проведеного педагогічного експерименту в реальних умовах навчального процесу щодо формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування засвідчили суттєве підвищення їхніх правових знань та рівня сформованості правової компетентності в цілому. Ефективність педагогічного експерименту була досягнута завдяки мотивації майбутніх економістів щодо вивчення правових дисциплін як необхідної умови професійного вдосконалення, впровадженню у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційних технологій, міждисциплінарної інтеграції й оновлених програм фахових дисциплін. Достовірність висновків була доведена використанням методів математичної статистики.

Біографія автора

Сергій ПУГАЧ, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету

кандидат юридичних наук

Посилання

Багрій, В. Н. (2012). Критерії та рівні сформованості професійних умінь майбутніх соціальних педагогів. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна», 6, 10–15.

Синятін, В. В. (2010). Формування правової компетентності науково-педагогічних працівників вищої школи. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» Національної академії педагогічних наук України, Київ.

Кузнецов, С. А. (2011) Критерии и показатели сформированности социально-правовой компетентности будущего специалиста по физической культуре и спорту. Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта, 1(18), 1–6.

Ржевська, Н. В. (2016). Критерії та показники сформованості правової компетентності майбутніх бакалаврів із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. Педагогічні науки. Збірник наукових праць, Вип. LXXIV, том 3, 96–99.

Пугач, С. C. (2018). Досвід правої підготовки майбутніх фахівців економічного профілю. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: зб. наук. праць. Вінниця: ТОВ Нілан ЛТД, Вип. 56, 170–175.

Пугач, С. C. (2018). Розвиток правової компетенції майбутніх фахівців економічного профілю. Педагогіка безпеки, 2, 120–130. DOI:10.31649/2524-1079-2019-3-2-120-130.

Пугач, С. С. (2019). Формирование у будущих экономистов правовой компетентности. Вестник Казахского гуманитарно-юридического инновационного университета,1 (41), 66–71.

Пугач, С. (2019). Особливості розвитку правової компетентності бакалаврів з обліку та оподаткування. Науково-методичний журнал «Нова педагогічна думка», 2(98), 29–34.

Панасенко, Е. (2011). Зміст і структура експерименту як методу наукового дослідження у теорії та практиці вітчизняної педагогіки (1945–1991 рр.). Рідна школа, № 11 (листопад), 28–35.

Сачанюк-Кавецька, Н. В. (2018). Кутове перетворення Фішера для аналізу успішності студентів [Електронний ресурс]. Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ (Вінниця, 14-23 березня 2018 р.). URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-018/paper/view/4060.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Bahrii, V. N. (2012). Kryterii ta rivni sformovanosti profesiinykh umin maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Criteria and levels of future professional educators' professional skills development]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu «Ukraina» [Proceedings of the Khmelnytsky Institute of Social Technologies of Ukraine University], 6, 10–15. [in Ukrainian]

Syniatin, V. V. (2010). Formuvannia pravovoi kompetentnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchoi shkoly [Formation of legal competence of high-school scientific and pedagogical staff]. (Avtoref. dys. kand. ped. nauk). Derzhavnyi vyshchyi navchalnyi zaklad «Universytet menedzhmentu osvity» Natsionalnoi akademii pedahohichnykh nauk Ukrainy, Kyiv [State Higher Educational Institution “University of Management Education” of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine, Kyiv]. [in Ukrainian]

Kuznecov, S. A. (2011) Kriterii i pokazateli sformirovannosti social'no-pravovoj kompetentnosti budushchego specialista po fizicheskoj kul'ture i sportu [Criteria and indicators of the formation of socio-legal competence of a future specialist in physical education and sports]. Pedagogiko-psihologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoj kul'tury i sporta [Pedagogical-psychological and biomedical problems of physical education and sport], 1(18), 1–6. [in Russian]

Rzhevska, N. V. (2016). Kryterii ta pokaznyky sformovanosti pravovoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv iz pidpryiemnytstva, torhivli ta birzhovoi diialnosti [Criteria and indicators of the formation of the legal competence of future bachelors in entrepreneurship, trade and stock exchange]. Pedahohichni nauky. Zbirnyk naukovykh prats [Pedagogical Sciences. Collection of scientific works], Vyp. LXXIV, tom 3, 96–99. [in Ukrainian]

Pugach, S. C. (2018a). Dosvid pravoi pidhotovky maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu [The experience of the right training of future specialists in economic profile]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia: zb. nauk. prats [Scientific notes of Vinnitsa State Pedagogical University named after Mikhail Kotsyubynsky. Series: Pedagogy and Psychology: Coll. of sciences. wash.]. Vinnytsia: TOV Nilan LTD, Vyp. 56, 170–175. [in Ukrainian]

Pugach, S. C. (2018b). Rozvytok pravovoi kompetentsii maibutnikh fakhivtsiv ekonomichnoho profiliu [Development of Legal Competence of Future Specialists in Economic Profile]. Pedahohika bezpeky [Pedagogy of Security], 2, 120–130. DOI:10.31649/2524-1079-2019-3-2-120-130. [in Ukrainian]

Pugach, S. S. (2019a). Formirovanie u budushchih ekonomistov pravovoj kompetentnosti [Formation of legal competence among future economists]. Vestnik Kazahskogo gumanitarno-yuridicheskogo innovacionnogo universiteta [Bulletin of the Kazakh Humanitarian and Legal Innovation University], 1 (41), 66–71. [in Russian]

Pugach, S. (2019b). Osoblyvosti rozvytku pravovoi kompetentnosti bakalavriv z obliku ta opodatkuvannia [Peculiarities of development of legal competence of bachelors in accounting and taxation]. Naukovo-metodychnyi zhurnal «Nova pedahohichna dumka» [Scientific-methodological journal "New Pedagogical Thought"], 2(98), 29–34. [in Ukrainian]

Panasenko, E. (2011). Zmist i struktura eksperymentu yak metodu naukovoho doslidzhennia u teorii ta praktytsi vitchyznianoi pedahohiky (1945–1991 rr.) [The content and structure of the experiment as a method of scientific research in the theory and practice of domestic pedagogy (1945–1991)]. Ridna shkola [Native School], № 11 (lystopad), 28–35. [in Ukrainian]

Sachaniuk-Kavetska, N. V. (2018). Kutove peretvorennia Fishera dlia analizu uspishnosti studentiv [Fisher's angular conversion for student performance analysis] [Elektronnyi resurs]. Materialy XLVII naukovo-tekhnichnoi konferentsii pidrozdiliv VNTU (Vinnytsia, 14-23 bereznia 2018 r.) [Proceedings of the XLVII Scientific and Technical Conference of VNTU divisions (Vinnytsia, March 14-23, 2018)]. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-018/paper/view/4060. [in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті