ВПЛИВ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ НА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-ПСИХОЛОГІВ

Ключові слова: професійні компетентності, професійна позиція, ціннісні орієнтації, професійна підготовка, професійний саморозвиток

Анотація

Соціально-психологічні та педагогічні вимоги до професії типу «людина-людина», до яких належать особи, котрі в закладах вищої освіти здобувають спеціальність педагога, психолога, соціального працівника та ін., санкціонують наявність гуманістичної орієнтації та вмотивованих пізнавальних інтересів до внутрішнього світу осіб, котрі входять в коло їхніх професійних інтересів. В процесі дослідження схарактеризовано поняття «професіоналізація», «професійний розвиток», «професійне навчання», «професійний шлях особистості» та «професійне становлення» фахівця. Актуалізовано професійно-компетентнісне становлення майбутнього фахівця-психолога, яке розглянуто в контексті впливу його ціннісних орієнтацій на вирішення професійно важливих завдань. Виявлено особистісні та професійні цінності, характерні для майбутніх психологів. У статті представлені результати теоретичного дослідження, які свідчать про розвиток ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців в процесі професійної підготовки у вищій школі. Зазначено рівні ціннісних орієнтацій студентів-психологів. Визначено подібності та відмінності у ціннісних орієнтаціях майбутніх фахівців на рівні професійних норм та на рівні вибору індивідуальних пріоритетів.

Розставлення особистісних пріоритетів при переході від першого до четвертого року навчання безпосередньо пов’язано із змінами змістового наповнення спеціальних дисциплін та становленням власної професійної позиції на певному етапі освітнього процесу. Встановлено, що структура ціннісних орієнтацій студентів-психологів достатньо динамічна та здатна змінюватися в процесі результативного педагогічного впливу. Зроблено висновок, що ціннісні орієнтації майбутніх психологів всебічно впливають на формування професійних компетентностей, що уможливлює ефективність професійної освіти.

Біографія автора

Лілія РЕБУХА, Тернопільський національний економічний університет

доктор педагогічних наук, доцент

Посилання

Банашко Л. В., Севастьянова О. М., Крищук Б. С., Тафінцева С. І. Концепція педагогічної компетентності майбутніх учителів у системі ступеневої підготовки спеціалістів початкової ланки освіти. Режим доступу : http://www.kgpa.km.ua/?q=node/233.

Вінтюк Ю. В. Професійна компетентність майбутніх психологів: сутність і можливості формування. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2016. № 4. С. 36‒47.

Зеер Э. Ф. Психология профессионального образования. М. : Изд-во МПСИ, 2005. 216 с.

Козирєв М. П.; Козловська Ю. Р. Професійне становлення фахівця в умовах вищого навчального закладу. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. серія психологічна, 2013. №1. С. 305‒313.

Лейко С. В. Поняття «компетенція» та «компетентність»: теоретичний аналіз. Педагогічний процес: теорія і практика. 2013. № 4. С. 128‒135.

Melnychuk I., Rebukha L., Zavgorodnia T., Bloshchynskyi I. Strategic Significance of English in Self-Education of the Students of Socio-humanitarian Specialities for Fundamentalization of University Education. Modern Journal of Language Teaching Methods. Vol. 8, Issue 11, November 2018. pp. 711‒719. https://mjltm.org/article-1-331-en.html

Ребуха Л. З.Поліфункціональна діяльність соціального працівника як складова сутності соціальної роботи. Молодь і ринок. Щомісячний науково-педагогічний журнал. 2017. №1 (144). С. 55‒59.

Ребуха Л. З.Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників у вищій школі: концептуальні засади. Вісник Черкаського університету імені Богдана Хмельницького. Серія : «Педагогічні науки». 2018. №9. С. 29‒35.

Рибалка В. В. Особистісний підхід як психолого-педагогічний принцип організації профільної та професійної підготовки учнівської молоді. Київ, Тернопіль: Підручники і посібники, 2002. С. 80‒90.

Технологія роботи організаційних психологів : навч. посіб. / за ред. Л. М. Карамушки. К. : Фірма «ІНКОС», 2005. 366 с.

Фоменко Т. М. Визначення поняття «соціокультурна компетентність» у сучасній парадигмі вищої освіти. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2014. Вип. 42. С. 149‒156.

Шульга В. В. Особливості формування професійно важливих якостей психологів освіти в залежності від стажу роботи. Наукові записки Інституту психології імені Г.С. Костюка АПН України. 2005. № 26. Т. 4. С. 499‒508.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Banashko, L. V., Sevastyanova, O. M., Krischuk, B. S., & Tafintseva, S. I. (2010). Kontseptsiya pedagogichnoyi kompetentnosti maybutnikh uchyteliv u systemi stupenevoyi pidgotovky spetsialistiv pochatkovoyi lanky osvity [The concept of pedagogical competence of future teachers in the system of stage training of specialists of elementary level of education]. Access Mode: http: // www. kgpa. km. Ua [in Ukrainian].

Vintyuk, Yu. (2016). Profesiyna kompetentnist maybutnikh psykhologiv: yiyi sutnist i mozhlyvosti formuvannya [Professional competence of future psychologists: its essence and possibilities of formation], Pedagogika i psychologiya profesiynoyi osvity, (4), 36-47 [in Ukrainian].

Zeer, E. F. (2009). Psikhologiya professionalnogo obrazovaniya [Psychology of professional education], Academiya [in Russian].

Kozyrev, M. P. & Kozlovskaya, Yu. R. (2013). Profesiyne stanovlennya fakhivtsya v umovakh vyshchogo navchalnogo zakladu [Professional formation of a specialist in the conditions of institution of higher education], Naukovyy visnyk Lvivskogo derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya psykhologichna, (1), 305-313 [in Ukrainian].

Leyko,S. V. (2013). Poniattia kompetentsiya ta kompetentnist: teoretychnyi analiz. [The concept of competency and competence: theoretical analysis], Pedagogichnyi protses: teoriya i praktyka, (4), 128-135 [in Ukrainian].

Melnychuk, I., Rebukha, L., Zavgorodnia, T., & Bloshchynskyi, I. (2018). Strategic Significance of English in Self-Education of the Students of Socio-humanitarian Specialities for Fundamentalization of University Education. Modern Journal of Language Teaching Methods, 8(11), 712-720 [in English].

Rebukha, L. (2017). Polifunktsionalna diyalnist sotsialnogo pratsivnyka yak skladova sutnosti sotsialnoyi roboty [Multifunctional activity of the social worker as a component of the essence of social work], Molod i rynok, (1), 55-59 [in Ukrainian].

Rebukha, L. Z. (2018). Fundamentalizatsiya profesiynoyi pidgotovky maybutnikh sotsialnykh pratsivnykiv u vyshchiy shkoli: kontseptualni zasady [Fundamentalisation of professional training of future social workers in higher education: conceptual foundations], Cherkasy University Bulletin: Pedagogical Sciences, (9), 29-35 [in Ukrainian].

Rybalka, V. V. (2002). Osobystisnyi pidkhid yak psykhologo-pedagogichnyi pryntsyp organizatsiyi profilnoyi ta profesiynoyi pidgotovky uchnivskoyi molodi [Personal approach as a psychological-pedagogical principle of organization of profile and professional training of student youth], Psykhologiya osobystisno oriyentovanoyi profesiynoyi pidgotovky uchnivskoyi molodi: Naukovo-metodychnyi posibnyk. Kyiv, Ternopil: Pidruchnyky i posibnyky, 80-90 [in Ukrainian].

Karamushka, L. M, Zaychikova, T. V, & Vinoslavska, O. V. (2005). Tekhnologiyi roboty organizatsiynykh psykhologiv [Technologies of work of organizational psychologists], K.: Firma ”INCOS” [in Ukrainian].

Fomenko, T. M., & Fomenko, T. M. (2014). Vyznachennya ponyattya sotsiokulturna kompetentnist u suchasniy paradygmi vyshchoyi osvity [Defining the concept of sociocultural competence in the modern paradigm of higher education], Zasoby navchalnoyi ta naukovo-doslidnoyi roboty, (42), 149-156 [in Ukrainian].

Schulga, W. W. (2005). Osoblyvosti formuvannia profesiyno vazhlyvykh yakostey psykhologiv osvity v zalezhnosti vid stazhu roboty [Peculiarities of formation of professionally important qualities of psychologists of education depending on work experience], Naukovi zapysky Instytutu psykhologiyi imeni G. S. Kostyuka APN Ukrayiny K.: Glavnyk, 499-508 [in Ukrainian].

Номер
Розділ
Статті