НАУКОВІ ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАРМАЦЕВТІВ У СИСТЕМІ «КОЛЕДЖ – МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Ключові слова: професійна підготовка, майбутні фармацевти, неперервна освіта, наукові підходи, компетентнісний, праксеологічний

Анотація

У статті обґрунтовано потребу вдосконалення професійної підготовки майбутніх фармацевтів, які здобувають неперервну освіту у системі «коледж – медична академія». Професійна підготовка майбутніх фармацевтів повинна забезпечувати студентам оволодіння професійними компетенція ми. У цьому контексті вагому роль відіграє компетентнісний підхід. Встановлено, що компетентнісний підхід передбачає єдність знань, умінь та особистісних якостей, які необхідні для виконання всіх видів майбутньої професійної діяльності у фармацевтичній галузі. Цей підхід спрямований на формування особистості майбутнього фахівця. Головними детермінантами компетенісного підходу виступає компетентність та компетенції. Професійна підготовка майбутніх фармацевтів з позиції компетентнісного підходу передбачає активне підключення роботодавців до формування соціального замовлення на якість підготовки майбутнього випускника, що володіє універсальними, загально-професійних та функціональними або предметно-спеціальними компетенціями. Впровадження компетенісного підходу сприятиме вдосконаленню ціннісно-мотиваційного потенціалу.

Праксеологічний підхід передбачає інтеграцію процесів формування теоретичних знань і розвиток практичних умінь. Цей підхід спрямований на формування у студентів цілісної професійної позиції на основі використання практичних умінь і навичок. Він розвиває у студентів уміння вирішувати поставлені професійні завдання. Викладачі отримують конкретну можливість посилити практичний аспект професійної підготовки майбутніх фармацевтів під час навчання у системі «коледж – медична академія». У методичному контексті цей підхід передбачає чітку та системну інтеграцію освітньої діяльності під час формування теоретичних знань і розвитку практичних умінь.

Цілеспрямоване поєднання компетенісного та праксеологічного підходів дозволяє забезпечити якісну практичну орієнтацію освітнього процесу та ефективний розвиток компетенцій.

Біографії авторів

Людмила РОМАНИШИНА, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

завідувачка кафедри педагогіки

Світлана МАРЧИШИН , Тернопільський державний медичний університет ім. І. Горбачевського

завідувачка кафедри фармакогнозії

Посилання

Сліпчук В. Л. Тенденції професійної підготовки фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття): дис. на здобуття наук. ступеня доктора пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». К., 2018. 551 с.

Козаченко Г. В. Розвиток педагогічної компетентності викладачів фармацевтичного профілю у системі науково-методичної роботи коледжу: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2019. 20 с.

Процюк І. Є. Формування соціокультурної компетентності майбутніх фармацевтів у процесі гуманітарної підготовки в коледжах: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. пед. наук : 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти; Житомирський держ. ун-т ім. І. Франка. Житомир, 2019. 20 с.

Зеер Э. Ф., Заводчиков Д. И. Инновации в профессиональном образовании: учеб.-метод. пособие; Урал. гос. проф.-пед. ун-т. Екатеринбург, 2007. 215 с.

Бех І. Д. Компетентнісний підхід у сучасній освіті. Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технологія. К. : Генезис. 2009. С. 21–24.

Свєточева І. І. Компетентністний підхід у підготовці фахівців для фармацевтичної галузі. Актуальні питання створення нових лікарських засобів : матеріали Всеукр. науково-практ. конф., (21 квітня 2011 р.). Х. : НФаУ, 2011. С. 541.

Лісна-Міськів Н. Є. Практичні аспекти впровадження праксеологічного підходу у професійну підготовку майбутніх медичних сестер-бакалаврів. Теоретична і дидактична філологія: збірник наукових праць. Серія «Педагогіка». Переяслав-Хмельницький: «ФОП Домбровська Я.М.», 2017. С. 86–93.

Романовська Л. І. Праксеологічний підхід до підготовки майбутніх працівників соціальної сфери. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : «Педагогіка. Соціальна робота». 2016. Випуск 2 (39). С. 214–216.

Основи дидактики: навчальний посібник; В. М. Чайка. Київ : Академвидав, 2011. 238 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Slipchuk V. L. Tendentsii profesiinoi pidhotovky fakhivtsiv farmatsevtychnoi haluzi v Ukraini (KhKh – pochatok KhKhI stolittia) [Trends in the professional training of pharmaceutical industry professionals in Ukraine]: dys. na zdobuttia nauk. stupenia doktora ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / Valentyna Leonidivna Slipchuk. K., 2018. 551 s. [in Ukrainian].

Kozachenko H. V. Rozvytok pedahohichnoi kompetentnosti vykladachiv farmatsevtychnoho profiliu u systemi naukovo-metodychnoi roboty koledzhu [Development of pedagogical competence of pharmaceutical professors in the system of scientific and methodological work of the college]: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk : 13.00.04 - teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Kozachenko Halyna Viktorivna ; Zhytomyrskyi derzh. un-t im. I. Franka. Zhytomyr, 2019. 20 s. [in Ukrainian].

Protsiuk I. Ye. Formuvannia sotsiokulturnoi kompetentnosti maibutnikh farmatsevtiv u protsesi humanitarnoi pidhotovky v koledzhakh [Formation of socio-cultural competence of future pharmacists in the process of humanitarian training in colleges]: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand. ped. nauk : 13.00.04 - teoriia i metodyka profesiinoi osvity / Protsiuk Iryna Yevhenivna ; Zhytomyrskyi derzh. un-t im. I. Franka. Zhytomyr, 2019. 20 s. [in Ukrainian].

Zeer E. F., Zavodchikov D. I. Innovacii v professional'nom obrazovanii [Vocational Education Innovations]: ucheb.-metod. posobie; Ural. gos. prof.-ped. un-t. Ekaterinburg, 2007. 215 s. [in Russian].

Bekh I. D. Kompetentnisnyi pidkhid u suchasnii osviti. Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohiia [Competent Approach in Modern Education]. K. : Henezys. 2009. S. 21–24. [in Ukrainian].

Svietocheva I. I. Kompetentnistnyi pidkhid u pidhotovtsi fakhivtsiv dlia farmatsevtychnoi haluzi [Competent approach in training specialists in the pharmaceutical industry.]. Aktualni pytannia stvorennia novykh likarskykh zasobiv : materialy Vseukr. naukovo-prakt. konf., (21 kvitnia 2011 r.). Kh. : NFaU, 2011. S. 541. [in Ukrainian].

Lisna-Miskiv N. Ye. Praktychni aspekty vprovadzhennia prakseolohichnoho pidkhodu u profesiinu pidhotovku maibutnikh medychnykh sester-bakalavriv [Practical aspects of implementing a praxeological approach in the professional training of future nursing bachelors]. Teoretychna i dydaktychna filolohiia: zbirnyk naukovykh prats. Seriia «Pedahohika». Pereiaslav-Khmelnytskyi: «FOP Dombrovska Ya.M.», 2017. S. 86–93. [in Ukrainian].

Romanovska L. I. Prakseolohichnyi pidkhid do pidhotovky maibutnikh pratsivnykiv sotsialnoi sfery [A praxeological approach to training future social workers]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia : «Pedahohika. Sotsialna robota». 2016. Vypusk 2 (39). S. 214–216. [in Ukrainian].

Osnovy dydaktyky [Fundamentals of didactics]: navchalnyi posibnyk / V. M. Chaika. Kyiv : Akademvydav, 2011. 238 s. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті