ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ НАРОДНОГО ХОРЕОГРАФІЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: модель, майбутні вчителі, фізична культура, професійна діяльність, народне хореографічне мистецтво

Анотація

У статті обґрунтовано структурну модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності, в якій виокремлено такі блоки: цільовий, теоретично-методологічний, організаційно-змістовий та діагностично-результативний.

В цільовому блоці моделі представлено соціальне замовлення на підготовку майбутніх учителів фізичної культури, вимоги до професійної діяльності, мета та завдання підготовки.

Теоретико-методологічний блок об’єднує методологічні підходи діяльнісний, культурологічний, системний, особистісний, аксіологічний (ціннісний), міждисциплінарний, компетентнісний та етнопедагогічний) і принципи організації процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності.

Організаційно-змістовий блок моделі включає в себе компоненти готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності(мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісний), методичне забезпечення її формування.

Діагностично-результативний блок моделі відображає оцінювання результатів підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності. До нього належать критерії (спонукальний, змістовний та творчо-діяльнісний),рівні сформованості (низький, середній та високий) та показники.

Враховуючи досвід науковців, власний педагогічний досвід щодо вивчення організації освітнього процесу виокремлено педагогічні умови, які сприятимуть підвищенню ефективності підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності, зокрема: мотивація студентів до набуття комплексного досвіду танцювальної рухової діяльності у процесі професійної підготовки; міждисциплінарна інтеграція змісту гуманітарних та фахових дисциплін; впровадження в навчальний процес інноваційних методів навчання; використання сучасних інформаційних технологій.

В діагностико-результативному блоці також представлено позитивну динаміку сформованості готовності майбутніх учителів фізичної культури до використання засобів народного хореографічного мистецтва у професійній діяльності.

Біографія автора

Віта ХІМІЧ, Хмельницький національний університет

викладач

Посилання

Алексеев О. О. Підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування здорового способу життя підлітків на традиціях українського козацтва. дис..канд.пед.наук .13.00.04./О. О. Алєксєєв. Харків, 2016, 290с.

Гальченко Л. В. Модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до використання рухливих і національних ігор у професійній діяльності / Л. В. Гальченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2015. Вип.129(2). С.121–125

Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность / А. Н. Дахин // Педагогика. 2003. №4. С. 21-31

Жаровська О. П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету. дис.. канд. пед. наук. 13.00.07 / О. П. Жаровська. Вінниця 2015, 290с.

Закон України «Про освіту»: Електронний ресурс. Режим доступу: http://zakon2. rada. gov.ua/laws/show/2145-19

Красильникова Г. В. Моніторинг якості професійної підготовки інженерів швейної галузі у вищому навчальному закладі: теоретичні та методичні засади: монографія / Г. В. Красильникова; за наук. ред..Л.Б.Лук'янової. Хмельницький: ХНУ , 2015, 543 с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. Електронний ресурс. Режим доступу: https:// zakon2. rada. gov. ua/ laws/ show/ 344/ 2013/paran10

Сопівник І. В. Ціннісний (аксіологічний) підхід у вихованні особистості. Електроний ресурс. Режим доступу : nvnau_ped_2016_239_34(2)pdf

Сущенко Л. П. Професійна підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту: (теоретично-методол.аспекти): [моногр.]/ Л. П. Сущенко, Запоріжжя: ЗДУ, 2003, 442с.

Штофф В. А. Моделирование и философия / В. А. Штофф, М.: Наука, 1966, 301с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

AlekseevO. O. Pidhotovka maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury do formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya pidlitkiv na tradytsiyakh ukrayinskoho kozatstva. dys..kand.ped.nauk .13.00.04./O. O. Alyeksyeyev. Kharkiv, 2016, 290p.[inUkrainian].

Halchenko L. V. Model pidhotovky maybutnikh uchyteliv fizychnoyi kultury do vykorystannya rukhlyvykh i natsionalnykh ihor u profesiyniy diyalnosti / L. V. Halchenko // Visnyk Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya : Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. 2015. Vyp.129(2). P.121–125 [in Ukrainian].

Dakhin A. N. Pedagogicheskoye modelirovaniye: sushchnost, effektivnost i neopredelennost / A. N. Dakhin // Pedagogika. 2003. №4. P. 21-31 [in Russian].

Zharovska O. P. Patriotychne vykhovannya studentiv v osvitno-vykhovnomu seredovyshchi pedahohichnoho universytetu. dys.. kand. ped.nauk. 13.00.07 / O. P. Zharovska. Vinnytsya 2015, 290p. [inUkrainian].

ZakonUkrayiny «Proosvitu». Retrieved from: http://zakon2. rada. gov.ua/laws/show/2145-19 [inUkrainian].

Krasylnykova H. V. Monitorynh yakosti profesiynoyi pidhotovky inzheneriv shveynoyi haluzi u vyshchomu navchalnomu zakladi: teoretychni ta metodychni zasady: monohrafiya / H. V. Krasylnykova; zanauk. red..L.B.Lukyanovoyi. Khmelnytskyy: KHNU , 2015, 543 p. [inUkrainian].

Natsionalna stratehiya rozvytku osvity v Ukrayini na period do 2021 roku.Retrievedfrom: https:// zakon2. rada. gov. ua/ laws/ show/ 344/ 2013/paran10 [inUkrainian].

Sopivnyk I. V. Tsinnisnyy (aksiolohichnyy) pidkhid u vykhovanni osobystosti. Retrieved from: nvnau_ped_2016_239_34(2)pdf [inUkrainian].

Sushchenko L. P. Profesiyna pidhotovka maybutnikh fakhivtsiv fizychnoho vykhovannya ta sportu: (teoretychno-metodol.aspekty): [monohr.]/ L. P. Sushchenko, Zaporizhzhya: ZDU, 2003, 442p. [inUkrainian].

Shtoff V. A. Modelirovaniye i filosofiya / V. A. Shtoff, M.: Nauka, 1966, 301p. [in Russian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті