АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ВИКЛАДАЧА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ВИЩОГО ВІЙСЬКОВОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Андрій Чудик Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6818-0082
Ключові слова: професійна компетентність, компетенції, викладач фізичного виховання вищого військового навчального закладу, підготовка офіцерів-прикордонників, освітній процес

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «професійна компетентність» викладача фізичного виховання вищого військового навчального закладу та зміст основних структурних складових цієї педагогічної складової. Розглядаються проблеми розвитку професійної компетентності викладача вищого військового навчального закладу в сучасних реаліях, зумовлених викликами та ризиками, що постали перед Україною та Державною прикордонною службою України у зв’язку зі збройним конфліктом що триває на сході України. Аналізуються введені у дію відповідними нормативно-правовими актами напрями і шляхи реформування і подальшого розвитку системи військової освіти та ефективності професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих військових навчальних закладів. В процесі дослідження визначено, що професіоналізм діяльності викладача фізичного виховання складається з професійної компетентності, педагогічної культури і професійно-важливих якостей особистості. Кожна з представлених складових професіоналізму педагога взаємозалежна і взаємно доповнює один одного. Основну увагу приділено аналізу психолого-педагогічної компетентності викладача вищого військового навчального закладу, а також деяким підходам до оцінювання результатів його педагогічної діяльності. У структурі педагогічної компетенції викладача фізичного виховання, в свою чергу, виділено основні складові компетентності: когнітивна, дидактична, технологічна, інноваційна і дослідницька. При цьому, зроблено акцент на застосуванні в освітньому процесі інноваційних педагогічних технологій і приведенні змісту освіти та якості підготовки військових фахівців у відповідність до потреб сьогодення. Виявлені суперечності між потребою зміни наявного персоналізованого освітнього середовища з метою формування сучасних професійно-компетентних складових та відсутністю означених особливостей формування професійної компетентності офіцерів-прикордонників, що вимагають створення необхідних передумов для цілеспрямованого впливу на формування професійної компетентності випускника-прикордонника.

Біографія автора

Андрій Чудик, Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Ажиппо О. Ю. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності у загальноосвітніх навчальних закладах : дис …. д-ра пед. наук: 13.00.04 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. Харків, 2013. 494 с.

Аннєнкова І. П. Теорія і методика моніторингу професійної діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів: автореф. дис ... д-ра пед. наук : 13.00.06 Державний ВНЗ «Ун-т менеджменту освіти» Нац. акад. пед. наук України. Старобільськ, 2016. 43 с.

Анохін Є. Д. Фізична підготовка в арміях провідних країн НАТО : навч.-метод. посібник. Львів : ЛВІ, 2005. 115 с.

Антошків Ю. М. Вдосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МНС України : автореф. дис …. канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 Львівський держ. ун-т фіз. культури. Львів, 2006. 20 с.

Балагур Л. О. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до управління основними підрозділами охорони державного кордону : автореф.

дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 Нац. академія Держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2015. 20 с.

Афонін В. М., Петрук А. П. Професійно-педагогічні уміння та навички випускника ВВНЗ щодо проведення роботи з фізичного виховання. Матеріали Міжнар. наук.-метод. конференції Вдосконалення системи фізичної підготовки у ЗСУ в умовах сьогодення та приведення її до сумісності зі стандартами армій країн-членів НАТО. (Київ, 13-14 грудня 2016 р.) С. 136–139.

Барибіна Л. М. Індивідуалізація навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах із урахуванням психофізіологічних можливостей студентів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 Харківська державна академія фіз. культури. Харків, 2013. 20 с.

Бєлих С. І. Теоретико-методичні засади особистісно-орієнтованого фізичного виховання студентів : монографія. Донецьк : ДонНУ, 2014. 389 с.

Боровик Л. В. Теоретичні і методичні засади формування психолого-педагогічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників: автореф. дис… д-ра пед. наук: 13.00.04 Хмельницький нац. ун-т. Хмельницький, 2019. 40 с.

Вереньга Ю. В. Зв’язок показників фізичної підготовленості та фізичного стану і здоров’я працівників МВС України на етапі професійного становлення. Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фіз. культури (фіз. культура і спорт): зб. наук. пр. 2014. Випуск 5(48) 14. С. 12–17.

Волощук І. П. Формування професійної компетентності студентів вищих начальних закладів: компетентнісний підхід. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. С. 34–38.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Azhyppo O. Yu. (2013). Teoretyko-metodychni zasady pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizychnoi kultury do profesiinoi diialnosti u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Theoretical and methodological bases of preparation of future teachers of physical culture for professional activity in general educational establishments]. Kharkiv. 494 p. [in Ukrainian].

Annienkova I. P. (2016). Teoriia i metodyka monitorynhu profesiinoi diialnosti naukovo-pedahohichnykh pratsivnykiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Theory and methodology of monitoring the professional activity of scientific and pedagogical workers of higher educational institutions]. Starobilsk. 43 p. [in Ukrainian].

Anokhin Ye. D. (2005). Fizychna pidhotovka v armiiakh providnykh krain NATO [Physical training in the armies of leading NATO nations]. Lviv. 115 p. [in Ukrainian].

Antoshkiv Yu. M. (2006). Vdoskonalennia profesiino-prykladnoi fizychnoi pidhotovky kursantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv MNS Ukrainy [Improvement of professionally applied physical training of cadets of higher educational establishments of the Ministry of Emergencies of Ukraine]. Lviv. 20 p. [in Ukrainian].

Balahur L. O. (2015). Pidhotovka maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do upravlinnia osnovnymy pidrozdilamy okhorony derzhavnoho kordonu [Preparation of future border guards for the management of major border units]. Khmelnytskyi. 20 p. [in Ukrainian].

Afonin V. M., Petruk A. P. (2016). Profesiino-pedahohichni uminnia ta navychky vypusknyka VVNZ shchodo provedennia roboty z fizychnoho vykhovannia [Vocational and pedagogical skills of a university graduate]. Kyiv. pp. 136-139. [in Ukrainian].

Barybina L. M. (2013). Indyvidualizatsiia navchalnoho protsesu z fizychnoho vykhovannia u vyshchykh navchalnykh zakladakh iz urakhuvanniam psykhofiziolohichnykh mozhlyvostei studentiv [Individualization of the educational process in physical education in higher educational institutions taking into account the psychophysiological capabilities of students]. Kharkiv. 20 p. [in Ukrainian].

Bielykh S. I. (2014). Teoretyko-metodychni zasady osobystisno-oriientovanoho fizychnoho vykhovannia studentiv [Theoretical and methodological foundations of student-oriented physical education of students]. Donetsk. 389 p. [in Ukrainian].

Borovyk L. V. (2019). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia psykholoho-pedahohichnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Theoretical and methodological bases of formation of psychological and pedagogical competence of future border guards]. Khmelnytskyi. 40 p. [in Ukrainian].

Verenha Yu. V. (2014). Zviazok pokaznykiv fizychnoi pidhotovlenosti ta fizychnoho stanu i zdorovia pratsivnykiv MVS Ukrainy na etapi profesiinoho stanovlennia [Relationship between indicators of physical fitness and physical condition and health of employees of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine at the stage of professional formation]. Kyiv. pp. 2–17. [in Ukrainian].

Voloshchuk I. P. (2014). Formuvannia profesiinoi kompetentnosti studentiv VNZ [Formation of professional competence of students of higher education institutions: competence approach]. Kyiv. pp. 34–38. [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті