ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ ЯК ДРУГОЇ ПІСЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

  • Олена ЯНКОВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-1323-8099
  • Андрій ЯНКОВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9126-9205
Ключові слова: навчання, німецька мова, англійська мова, навчальний заклад, особливості, труднощі

Анотація

Стаття присвячена визначенню особливостей викладання німецької мови як другої після англійської студентам філологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України в умовах євроінтеграції. У статті висвітлюється значення англійської та німецької мови як інструментів міжнародної комунікації. Англійська та німецька мова є спорідненими мовами західно-германської групи мов індоєвропейської мовної родини.

Вивчення німецької мови як другої після англійської має ряд особливостей, які полягають у тому, що дані мови мають не лише багато загальних рис, а й суттєві відмінності. Двомовне навчання сприяє розширенню кругозору студентів завдяки компаративному аналізу іншомовних культур, формуванню у них інтересу до вивчення іноземних мов, стимулює необхідність подальшої самоосвіти та саморозвитку, що є необхідною умовою успішної професійної діяльності у сучасному світі.

Методична особливість організації навчання німецької як другої іноземної мови передбачає обов’язкове врахування володіння рідною та першою іноземною мовами (англійською), тому що в цьому полягає суть оптимізації освітнього процесу при вивченні двох іноземних мов.

Труднощі на шляху до ефективного засвоєння німецької мови полягають у сукупності відмінностей у системі англійської та німецької мови. Сюди належать фонетичні, синтаксичні, лексичні та граматичні відмінності.

Результативність вивчення німецької мови, залежить від ефективності провідної методики викладання;адекватної оцінки цільової аудиторії(студентів-германістів) та її потреб щодо вивчення німецької мови;позитивного психологічного настрою суб’єктів та об’єктів навчання;мотивації студентів до вивчення першої та другої іноземної мови.

Незважаючи на певні труднощі при викладанні та оволодінні німецькою мовою як другою іноземною, завдання викладача полягає у розвитку інтересу до вивчення другої іноземної, підвищення мотивації студентів до саморозвитку та самоосвіти, спонукання студентів до застосування існуючих знань з української та англійської мови при вивченні німецької мови як цілісної системи.

Біографії авторів

Олена ЯНКОВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старший викладач кафедри німецької та другої іноземної мови

Андрій ЯНКОВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови

Посилання

Євенко О. В. Вивчення німецької мови як другої після англійської. 2009. URL: http://english. ucoz.com/documents/Algoritm.doc

Кушнерук Р. Основні аспекти викладання німецької мови як другої іноземної. 2018. URL: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/pdf-method/deutsch.pdf (Дата звернення: Листопад 18, 2019).

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. URL: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf (Дата звернення: Листопад 18, 2019).

Палій О. А. Про підвищення ефективності навчання другої іноземної мови в ЗНЗ. Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Психолого-педагогічні науки. 2014. №1. С.120-124.

Лобачук І. М. Теоретико-методичні аспекти викладання другої іноземної мови. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: педагогіка і психологія. 2013. № 40. С.56-60.

Гумбольдт В. Труды по языкознанию. Москва, 1984. 534 с.

Кочерган М. П. Загальне мовознавство: Підруч. для студ. філол. спец. ВНЗ. 2.вид., випр. і доп. Київ: Видавничий центр «Академія», 2006. 463 с.

Євтушенко Н. І. Контрастивний та зіставний аспекти досліджень у сучасній лінгвістичній науці. Наукові праці. Філологія. Мовознавство. № 209. Т.221, 2014. C. 24-28

Цвяк Л. В. Особливості навчання другої іноземної мови у вищому правоохоронному навчальному закладі. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: педагогіка, соціальна робота. №. 22, 2011. С.185-188.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Yevenko O. V. (2009). Vyvchennia nimetskoi movy yak druhoi pislia anhliiskoi. [The study of German as the second language after English].URL: http://english. ucoz.com/documents/Algoritm.doc [in Ukrainian]

Kushneruk R. (2018). Osnovni aspekty vykladannia nimetskoi movy yak druhoi inozemnoi [Basic aspects of teaching German as a second foreign language]. URL: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/pdf-method/deutsch.pdf[in Ukrainian]

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. URL: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf [in English]

Palii O. A.(2014). Pro pidvyshchennia efektyvnosti navchannia druhoi inozemnoi movy v ZNZ [On improving the effectiveness of teaching a second foreign language in the ZNZ]. Naukovi zapysky [Nizhynskoho derzhavnoho universytetu im. Mykoly Hoholia]. Psykholoho-pedahohichni nauky [Scientific Notes [NizhynState Universitynamed after MykolaHohol]. Psychological and pedagogical sciences]. №1. P. 120-124.[in Ukrainian]

Lobachuk I. M.(2013).Teoretyko-metodychni aspekty vykladannia drugoi inozemnoi movy [Theoretical and methodological aspects of the second language teaching]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: pedahohika i psykholohiia [Scientific Notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after MykhailoKotsiubynskyi. Series: Pedagogy and Psychology]. № 40. P.56-60.[in Ukrainian]

Gumboldt V. (1984). Trudy po yazykoznaniyu [Works on linguistics]. Moscow. 534 p.[in Russian]

Kocherhan M. P. (2006). Zahalne movoznavstvo: Pidruch. Dlia stud. filol. spets. VNZ. 2.vyd., vypr. i dop. [General Linguistics: Textbook for students of philological specialties atuniversities. 2nd ed]. Kyiv: Vydavnychyitsentr «Akademiia» [Academia Publishing Center]. 463 p. [in Ukrainian]

Yevtushenko N. I.(2014).Kontrastyvnyi ta zistavnyi aspekty doslidzhen u suchasnii linhvistychnii nautsi [Contrastive and Comparative Aspects of Research in Modern Linguistic Science]. Naukovipratsi. Filolohiia. Movoznavstvo [Scientific works. Philology.Linguistics].№ 209. Vol. 221.P. 24-28.[in Ukrainian]

Tsviak L. V. (2011). Osoblyvosti navchannia druhoi inozemnoi movy u vyshchomu pravookhoronnomu navchalnomu zakladi [Features of teaching a second foreign language in a law enforcement institution]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: pedahohika, sotsialna robota [Scientific Bulletin of Uzhgorod National University. Series: pedagogy, social work]. №. 22.P.185-188.[in Ukrainian]

Опубліковано
2020-05-31
Номер
Розділ
Статті