ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ

  • Тетяна ПАВЛЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5106-976X
Ключові слова: професійна готовність, робота з персоналом, майбутні офіцери-прикордонники, педагогічні умови, педагогічні умови формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників, експериментальна перевірка

Анотація

Стаття представляє проблему формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників.

Представлено тлумачення поняття «готовності до виконання діяльності», а також сутність поняття «професійна готовність майбутніх офіцерів- прикордонників до роботи з персоналом». Необхідність обґрунтування педагогічних умов формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників зумовило потребу чіткого виокремлення змісту понять «умова» та «педагогічна умова».  Розкриваються суттєві ознаки поняття «умова».

На підставі аналізу змісту поняття «професійна готовність до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників» та специфіки їх професійної діяльності, автор виокремив педагогічні умови щодо її формування, а саме: розвиток в майбутніх офіцерів-прикордонників умінь і навичок роботи з персоналом на основі контекстного навчання; відбір та структурування змісту навчальних дисциплін відповідно до завдань та особливостей роботи з персоналом у ДПСУ; активізація мотиваційно-ціннісного та рефлексивного ставлення майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з персоналом; підготовка науково-педагогічних працівників до навчання майбутніх офіцерів-прикордонників щодо формування умінь і навичок роботи з персоналом.

В статті детально розкривається суть, зміст, методи впровадження та обґрунтування вибору кожної педагогічної умови безпосередньо. Також конкретно вказано шляхи завдяки яким стає можлива реалізація окремо взятої педагогічної умови.

Зазначено про результати педагогічного експерименту щодо перевірки ефективності педагогічних умов формування професійної готовності до роботи з персоналом майбутніх офіцерів-прикордонників. Вказано яким чином проводилося оцінювання ефективності кожної педагогічної умови та які методи математичної статистики використовувалися на певному етапі дослідження.

Біографія автора

Тетяна ПАВЛЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнкт кафедри педагогіки та соціально-економічних дисциплін 

Посилання

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В. Т. Бусел. К. ; Ірпінь : ВТФ, «Перун», 2009. 1736 с.

ВербицькийА.А.Компетентностный подход и теория контекстного обучения. М.: ИЦ ПКПС. 2004. 84 с.

Демченко І. І. Алгоритм квазіпрофесійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. 2013. № 45. С. 40−49.

Дьяченко М. И., Кандибович Л. А. Психологическая проблема готовности к деятельности. Минск: БГУ, 1976.

Желанова В. В. Динаміка середовищеутворення в технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів. Педагогічний процес: теорія і практика: Збірник наукових праць. Київ: ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС", 2014. Вип 4. С.27−32.

Кузьмина Н. В. Системный подход в педагогическом исследовании : Методология педагогических исследований. М. : НИИ ОП, 1980. 105 с.

Левківський М. В. Нові навчальні технології. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 1999. № 3. С. 14 –18.

Линенко А. Ф. Готовність майбутнього вчителя до педагогічної діяльності. Педагогіка і психологія. № 1, 1995, С. 125–132.

Михайліченко І. В. Педагогічні умови формування професійної культури працівників органів внутрішніх справ : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Кіровоград, 2004. 20 с.

Пелех Ю. В. Дослідження впливу аксіологічної константи на розвиток особистості майбутнього педагога у працях зарубіжних учених. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». 2011. № 3. С. 153–156. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_34

Пожидаєв А. О. Формування організаторських здібностей курсантів у позанавчальній діяльності вищого навчального закладу системи МВС України : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.07. Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. Харків, 2010. 21 с.

Радванський А. І. Педагогічні умови формування лінгвосоціокультурної компетентності майбутніх офіцерів-правоохоронців. Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : сборники научных работ НТУ «ХПИ». 2010. № 27. С. 201–207.

Сікорський П. І. Кредитно-модульна технологія навчання : навч. посіб. К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. 127 с.

Скворцова С. О. Формування професійної компетентності майбутнього вчителя на засадах контекстного навчання. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2010. Випуск 35. С. 66 – 71.

Сохор A. M. Логическая структура учебного материала. Вопросы дидактического анализа / под ред. М. А. Данилова. М. : Педагогика,1974. 192 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A great explanatory dictionary of the modern Ukrainian] (2009). / uklad. i holov. red. V. T. Busel. Kyiv, Irpin : VTF, «Perun». 1736 s. [in Ukrainian]

Verbytskyi A. A. Kompetentnostnyi podkhod i teoriia kontekstnogo obucheniia. [Competence approach and theory of contextual learning]. M.: ITS PKPS. 2004. 84 s. [in Russian]

Demchenko I. I. Alhorytm kvaziprofesiinoi pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv do roboty v umovakh inkliuzyvnoi osvity. [Algorithm for quasi-professional training of future primary school teachers to work in an inclusive education]. Psykhologo-pedahohichni problemy silskoi shkoly [Psychological and pedagogical problems of rural school.] 2013, №45. S. 40−49. [in Ukrainian]

Diachenko M. I., Kandybovych L. A. Psikholohicheskaia problema hotovnosti k deiatelnosti. [Psychological problem of readiness for activity]. Minsk: BHU, 1976. [in Russian]

Zhelanova V. V. Dynamika seredovyshcheutvorenia v tekhnolohii kontekstnoho navchania maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv. [Dynamics of environment formation in the technology of contextual education of the future primary school teacher]. Pedahohichnyi protses: teoriia i praktyka: zbirnyk naukovykh prats. [Pedagogical process: theory and practice: a collection of scientific works], Kyiv: TOV "Vydavnyche pidpryiemstvo "EDELVEIS", [Edelweiss Publishing Company LLC] 2014. Vyp 4. S. 27−32. [in Ukrainian]

Kuzmina N. V. Sistemnyi podkhod v pedahohicheskom issledovanii: Metodolohiia pedahohicheskikh issledovanii [System approach in pedagogical research: Methodology of pedagogical research]. Moskva: NII OP, 1980. 105 s. [in Russian]

Levkivskyi M. V. Novi navchalni tekhnolohii. [New educational technologies]. Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. 1999. № 3. S. 14 – 18. [in Ukrainian]

Lynenko A. F. Hotovnist maibutnoho vchytelia do pedahohichnoi diialnosti. [Readiness of the future teacher for pedagogical activity]. Pedahohika i psykholohiia. [Pedagogy and psychology]. 1995. №1. S. 125 – 132. [in Ukrainian]

Mykhailichenko I. V. Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoi kultury pratsivnykiv orhaniv vnutrishnikh sprav [Pedagogical conditions of formation of professional culture of employees of law-enforcement bodies]: avtoref. … dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Kirovohrad, 2004. 20 s. [in Ukrainian]

Pelekh Yu. V. Doslidzhenia vplyvu aksiolohichnoi konstanty na rozvytok osobystosti maibutnoho pedahoha u pratsiakh zarubizhnykh uchenykh. [Research of the influence of the axiological constant on the development of the future teacher's personality in the works of foreign scientists.] Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina”. 2011. № 3. S. 153–156. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpkhist_2011_3_34 [in Ukrainian]

Pozhydaiev A. O. Formuvannia orhanizatorskykh zdibnostei kursantiv u pozanavchalnii diialnosti vyshchoho navchalnoho zakladu systemy MVS Ukrainy [Formation of organizational abilities of cadets in extracurricular activities of the higher educational institution of the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]: avtoref. … dys. … kand. ped. nauk : 13.00.07. Khark. Nats. ped. un-t im. H. S. Skovorody. Kharkiv, 2010. 21 s. [in Ukrainian]

Radvanskyi A. I. Pedahohichni umovy formuvannia linhvosotsiokulturnoi kompetentnosti maibutnikh ofitseriv-pravookhorontsiv [Pedagogical conditions for the formation of linguistic and socio-cultural competence of future law enforcement officers]. Problemy ta perspektyvy formuvannia natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi elity : sborniki nauchnykh rabot NTU “KhPI” [Problems and prospects of formation of the national humanitarian and technical elite: collections of scientific works of NTU "KhPI"]. 2010. № 27. S. 201 – 207. [in Ukrainian]

Sikorskyi P. I. Kredytno-modulna tekhnolohia navchannia : navch. posib. K. : [Credit-modular learning technology: textbook] K .: Vyd-vo Yevrop. Un-tu, 2004. 127 s. [in Ukrainian]

Skvortsova S. O. Formuvannia profesiinoi kompetentnosti maibutnoho vchytelia na zasadakh kontekstnoho navchannia [Formation of professional competence of the future teacher on the basis of contextual learning.] Psykhologo-pedahohichni problemy silskoi shkoly : zb. nauk. prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny [Psychological and pedagogical problems of rural school: coll. of science. works of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna] Uman, 2010. Vypusk 35. S. 66 – 71. [in Ukrainian]

Sokhor A. M. Lohicheskaia struktura uchebnoho materiala [Logical structure of educational material]. Voprosy didakticheskoho analiza [Questions of didactic analysis] / pod red. M. A. Danilova. M. : Pedahohika [Pedagogy] 1974. 192 s. [in Russian]

Опубліковано
2020-06-04
Номер
Розділ
Статті