ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ

  • Юлія АДАМЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-2645-4874
Ключові слова: готовність, формування готовності, молодші інспектори прикордонної служби, готовність до професійної діяльності, діяльність у пунктах пропуску для міжнародного сполучення

Анотація

У статті автор визначає сутність і компоненти готовності молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Готовність молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення є професійно важливою особистісною властивістю, що охоплює відповідний рівень
мотивації до професійної діяльності, сформованість умінь приймати рішення, психологічну готовність до професійної діяльності, здатність до застосування знань, умінь і навичок для ідентифікації осіб і транспортних засобів, огляду транспортних засобів, підтримання режиму у пунктах пропуску через державний кордон тощо. На основі осмислення специфіки оперативно-службової діяльності встановлено, що готовність молодших інспекторів прикордонної служби до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення містить такі компоненти: мотиваційний, психологічний, діяльнісний. Мотиваційний компонент виявляться через інтерес до професійної діяльності, ставлення до професійної, відповідальність за власні дії, усвідомлення значущості професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Психологічний компонент характеризує сформованість психічних якостей, здатність до рефлексії в оцінці власних дій, сформованість умінь приймати рішення, психологічну готовність до професійної діяльності у пунктах пропуску для міжнародного сполучення. Діяльнісний компонент виражається в умінні застосовувати набутий професійний досвід, здатності до дій в нових умовах, самооцінці своєї професійної діяльності та прийнятих рішень; в умінні прогнозувати діяльність у пунктах пропуску для міжнародного сполучення.

Біографія автора

Юлія АДАМЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

ад’юнктка відділення докторантури та ад’юнктури науково-організаційного відділу

Посилання

Балендр А. В. Формування готовності майбутніх офіцерів прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. акад. Держ. прикордон. служби України імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2011. 20 с.

Брижатий Є. І. Формування готовності майбутніх офіцерів інженерних військ до професійної діяльності в системі безперервної освіти : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2014. 20 с.

Галімов А. В. Роль практичної підготовки у формуванні професійної компетентності офіцерів-прикордонників. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Вип. 5. Хмельницький, 2011. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_5

Заболотна О. Р. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. академ. Держ. прикордон. служби імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2012. 229 с.

Кубіцький С. О. Система оцінювання готовності майбутніх офіцерів до професійної діяльності : автореф. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. Київ, 2002. 17 с.

Лемешко О. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до локалізації нестандартних ситуацій у пунктах пропуску через державний кордон : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2018. 20 с.

Малинівська Л. І., Васильєва Р. Ю., Семенець Л. М. Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців з охорони праці та цивільного захисту. Інноваційна педагогіка. 2018. № 4. С. 36–38.

Педагогіка : навчальний посібник / за ред. В. М. Галузяка, М. І. Сметанського, В. І. Шахова. 3-тє вид., випр. і доповн. Вінниця : Держ. картогр. ф-ка, 2006. 400 с.

Пелипенко М. М. Формування готовності майбутніх фахівців оперативно-рятувальної служби до самозбереження в екстремальних умовах професійної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Черкаси, 2015. 20 с.

Платонов І. В. Динаміка психологічної готовності майбутніх офіцерів внутрішніх військ до правоохоронної діяльності : автореф. дис. ... канд. псих. наук. Хмельницький, 2001. 18 с.

Пшенична О. О. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування методів аналізу ризиків в оперативно-службовій діяльності : дис. ... канд. пед. наук. Хмельницький, 2020. 269 с.

Серховець С. В. Формування готовності майбутніх офіцерів правоохоронних органів до кінологічного забезпечення оперативно-службової діяльності : автореф. дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2016. 20 с.

Словник психолого-педагогічних понять і термінів. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/

Староконь Е. Г. Формирование интерактивной составляющей профессионального общения у будущих офицеров : дис. … канд. псих. наук. Киев, 1993. 17 с.

Старчук О. О. Методика формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Нац. академія Держ. прикордон. служби імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2011. 189 с.

Тарновская А. С. Формирование психологической готовности студентов университета к педагогической деятельности в школе : автореф. дисс. ... канд. психол. наук. Киев, 1991. 17 с.

Татарін О. В. Особливості формування готовності фахівців Державної прикордонної служби України до застосування заходів фізичного впливу. Сучасні педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 13–14 липня 2018 р.). Київ : ГО “Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2018. С. 63–65.

Тушко К. Ю. Система підготовки майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України до професійної взаємодії : дис. … доктора пед. наук. Хмельницький, 2020. 543 с.

Уліч В. Л. Педагогічні умови формування готовності майбутніх офіцерів до управлінської діяльності : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Нац. академія Держ. прикордон. служби імені Богдана Хмельницького. Хмельницький, 2007. 172 с.

Чудик А. В. Підготовка майбутніх офіцерів-прикордонників до застосуваня спеціальних засобів та заходів фізичного впливу в процесі оперативно-службової діяльності : дис. … канд. пед. наук. Хмельницький, 2015. 223 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Balendr A. V. (2011). Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv prykordonnykiv do vyrishennia konfliktnykh sytuatsii [Formation of readiness of future border guards to resolve conflict situations]. Extended abstract PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Bryzhatyi Ye. I. (2014). Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv inzhenernykh viisk do profesiinoi diialnosti v systemi bezperervnoi osvity [Formation of readiness of future engineering troops officers for professional activity in the system of continuous education]. Extended abstract PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Halimov A. V. (2011). Rol’ praktychnoi pidhotovky u formuvanni profesiinoi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv [The role of practical training in the formation of professional competence of border officers] : Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy, № 5. Khmelnytskyi. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_5_5. [in Ukrainian]

Zabolotna O. R. (2012). Pidhotovka maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do roboty z tekhnichnymy zasobamy prykordonnoho kontroliu [Preparation of future border guards to work with technical means of border control]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Kubitskyi S. O. (2002). Systema otsiniuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv do profesiinoi diialnosti. [Readiness assessing system of future officers for professional activities]. Extended abstract PhD thesis. Instytut pedahohiky i psykholohii profesiinoi osvity APN Ukrainy. Kyiv. [in Ukrainian]

Lemeshko O. (2018). Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do lokalizatsii nestandartnykh sytuatsii u punktakh propusku cherez derzhavnyi kordon [Formation of professional readiness of future border guards to localize extraordinary situations at boreder crossing points]. Extended abstract PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Malynivska L. I., Vasylieva R. Yu., Semenets L. M. (2018). Psykholoho-pedahohichni aspekty formuvannia hotovnosti do profesiinoi diialnosti fakhivtsiv z okhorony pratsi ta tsyvilnoho zakhystu [Psychological and pedagogical aspects of the formation of readiness for professional activities of specialists in labor protection and civil protection]. Naukovyi zhurnal “Innovatsiina pedahohika” № 4. Odesa. [in Ukrainian]

Pedahohika [Pedagogy] .Navchalnyi posibnyk / za red. V. M. Haluziaka, M. I. Smetanskoho, V. I. Shakhova. (2006). 3-tie vyd., vypr. i dopovn. Vinnytsia : Derzh. kartohr. f-ka. [in Ukrainian]

Pelypenko M. M. (2015). Formuvannia hotovnosti maibutnikh fakhivtsiv operatyvno-riatuvalnoi sluzhby do samozberezhennia v ekstremalnykh umovakh profesiinoi diialnosti [Formation of readiness of future specialists of operative-rescue service to self-preservation in extreme conditions of professional activity]. Extended abstract PhD thesis. Cherkasy. [in Ukrainian]

Platonov I. V. (2001). Dynamika psykholohichnoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv vnutrishnikh viisk do pravookhoronnoi diialnosti [Dynamics of psychological readiness of future officers of internal troops for law enforcement activities]. Extended abstract PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Pshenychna O. O. (2020). Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do zastosuvannia metodiv analizu ryzykiv v operatyvno-sluzhbovii diialnosti [Formation of professional readiness of future border officers to apply methods of risk analysis in operational and service activities]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Serkhovets S. V. (2016). Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv pravookhoronnykh orhaniv do kinolohichnoho zabezpechennia operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Formation of readiness of future law enforcement officers for cynological support of operational and service activities]. Extended abstract PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Slovnyk psykholoho-pedahohichnykh poniat i terminiv [Dictionary of psychological and pedagogical concepts and terms]. URL: http://osvita.ua/school/method/psychology/1270/ [in Ukrainian]

Starokon’ E. H. (1993). Formyrovanye ynteraktyvnoi sostavliaiushchei professyonalnoho obshchenyia u budushchykh ofytserov [Formation of an interactive component of professional communication among future officers]. PhD thesis. Kyiv. [in Russian]

Starchuk O. O. (2011). Metodyka formuvannia fizychnoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv do viiskovo-profesiinoi diialnosti [Methods of forming the physical readiness of future officers for military-professional activities]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Tarnovskaia A. S. (1991). Formyrovanye psykholohycheskoi hotovnosty studentov unyversyteta k pedahohycheskoi deiatelnosty v shkole [Psychological readiness formation of university students for teaching activities at school:] Extended abstract PhD thesis. Kyiv. [in Russian]

Tatarin O. V. (2018). Osoblyvosti formuvannia hotovnosti fakhivtsiv derzhavnoi prykordonnoi sluzhby do zastosuvannia zakhodiv fizychnoho vplyvu [Features of readiness formation of the state border service experts to application of physical influence measures]. Suchasni pedahohika ta psykholohiia: perspektyvni ta priorytetni napriamy naukovykh doslidzhen : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 2018, 13–14 of July) K. : HO “Kyivska naukova orhanizatsiia pedahohiky ta psykholohii”. [in Ukrainian]

Tushko K. Yu. (2020). Systema pidhotovky maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy do profesiinoi vzaiemodii [The training system of future officers of the State Border Guard Service of Ukraine to professional cooperation]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Ulich V. L. (2007). Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv do upravlinskoi diialnosti [Pedagogical conditions for the formation of the readiness of future officers for management activities]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Chudyk A. V. (2015). Pidhotovka maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do zastosuvania spetsialnykh zasobiv ta zakhodiv fizychnoho vplyvu v protsesi operatyvno-sluzhbovoi diialnosti [Preparation of future border guard officers for the use of special means and measures of physical influence in the process of operational and service activities]. PhD thesis. Khmelnytskyi. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
АДАМЧУКЮ. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПУНКТАХ ПРОПУСКУ ДЛЯ МІЖНАРОДНОГО СПОЛУЧЕННЯ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 6-23. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1033
Розділ
Статті