ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

  • Вікторія АНІЩЕНКО Академія Державної пенітенціарної служби https://orcid.org/0000-0002-5062-3789
  • Анатолій ГАЛІМОВ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-4348-4995
  • Лариса РУДЕНКО Львівський державний університет безпеки життєдіяльності https://orcid.org/0000-0003-1351-4433
  • Тетяна ІВАШКОВА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-9067-3190
Ключові слова: військова професійна освіта, офіцери сектору безпеки та оборони, офіцери сектору безпеки та оборонипрофесійна компетентність, педагогічні умови

Анотація

У статті узагальнено результати досліджень, публікацій і нормативно-правових актів, у яких розкриваються проблемні питання щодо інтерпретації поняття “готовність до військової професійної діяльності” в контексті різних її видів та виконання відповідних функцій офіцерами сектору безпеки та оборони України. У контексті процесів євроінтеграції України відбувається реформування військової професійної освіти, що вимагає суттєвого перегляду теоретико-методологічних засад створення нових освітніх програм підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони України, забезпечення педагогічних умов формування готовності офіцерів до військової професійної діяльності за призначенням, сучасних професійних компетенцій у галузі управління процесами та керування персоналом у військових підрозділах, формуваннях тощо. Уточнено трактування готовності офіцерів сектору безпеки та оборони України до військової професійної діяльності за призначенням.
Запропоновані педагогічні умови: інтеграція фахової підготовки офіцерів сектору безпеки та оборони України шляхом реалізації міждисциплінарних зв’язків професійно орієнтованих та гуманітарних дисциплін і фахової практики; професійне спрямування змісту підготовки офіцерів з урахуванням контексту майбутньої професійної діяльності на основі критеріїв відбору; розвиток мотивації офіцерів шляхом застосування методів активного навчання, що моделюють ситуації професійної взаємодії офіцерів у внутрішньому та зовнішньому середовищі функціонування; підвищення рівня професійної підготовки викладачів професійно орієнтованих та тактико-спеціальних дисциплін; удосконалення системи контролю якості та моніторингу навчального процесу офіцерів, які дійсно забезпечать формування певного рівня готовності до військової професійної діяльності за призначенням, що також буде сприяти формуванню сучасної професійної компетентності офіцерів та відповідати вимогам освітніх стандартів країн-членів НАТО.

Біографії авторів

Вікторія АНІЩЕНКО, Академія Державної пенітенціарної служби

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін

Анатолій ГАЛІМОВ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор

Лариса РУДЕНКО, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри практичної психології та педагогіки

Тетяна ІВАШКОВА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка

Посилання

Про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору : Закон України від 7 лютого 2019 року № 2680-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2019. № 9. Ст. 50 (дата звернення: 15.05.2022).

Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 року № 2469-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text (дата звернення: 15.05.2022).

Стратегія воєнної безпеки України : Указ Президента України від 25 березня 2021 року № 121/2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/1212021-37661 (дата звернення: 15.05.2022).

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 20 серпня 2021 року “Про Стратегічний оборонний бюлетень України”: Указ Президента України № 473/2021. URL: https://www.president.gov.ua/ documents/4732021-40121 (дата звернення: 15.05.2022).

Бевз А. А. Психологічні умови подолання труднощів у педагогічній діяльності викладачем вищого військового навчального закладу : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09. Хмельницький, 2004. 209 с.

Карамушка Л. М. Актуальні напрями організаційного розвитку вищих навчальних закладів. Актуальні проблеми психології. 2009. Ч. 23. Т. 1. С. 3–9.

Котик М. А. Психология и безопасность. Таллинн : Валгус, 1981. 287 с.

Максименко С. Д., Пелех О. М. Фахівця потрібно моделювати (наукові основи готовності випускника педвузу до педагогічної діяльності). Рідна школа. 1994. № 3–4. С. 6–10.

Аніщенко В. О. Ступенева професійна підготовка офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби України: теорія та практика : монографія. Чернігів : SCRIPTORIUM, 2020. 476 с.

Балендр А. В. Формування готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до вирішення конфліктних ситуацій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2011. 20 с.

Дем’янюк Ю. А. Формування військово-організаторських умінь у майбутніх офіцерів Державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2010. 20 с.

Кирилюк О. Р, Діденко О. В. Сутність, особливості змісту та структури готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до роботи з технічними засобами прикордонного контролю. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія : збірник наукових праць. 2011. Вип. 34. С. 121–126.

Недбай М. П. Формування професійної готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до застосування технічних засобів у службовій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2008. 20 с.

Сивохоп Е. М. Формування готовності до самопізнання майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фізичної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2010. 20 с.

Старчук О. О. Методика формування фізичної готовності майбутніх офіцерів до військово-професійної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Хмельницький, 2011. 20 с.

Клачко В., Білявець С., Діденко О., Дем’янюк Ю. Стан, проблеми та перспективи трансформації військової освіти в контексті реалізації стандартів НАТО. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2022. 28(1). С. 90–104.

Бондаренко О. В. Сутність, зміст, структура професійної готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України для забезпечення освітнього процесу військових ліцеїв як педагогічна проблема. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 23. Т. 1. С. 77–81.

Вітченко А. О., Осьодло В. І. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін. Наука і оборона. 2019. № 2. С. 44–50. URL: file:///C:/Users/UserComp/Downloads/179799-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0% D1%82%D1%82%D1%96-542486-1-10-20210707.pdf (дата звернення: 12.05.2022).

Вітер Д., Мітягін О. Професіоналізація військової освіти в Україні: головні напрямки, зміст та перспективи. Військова освіта : збірник наукових праць НУОУ. Київ : НУОУ, 2020. № 1(41). С. 81–90.

Сиротенко А. М., Артамощенко В. С. Набуття сумісності військової освіти і підготовки кадрів сил оборони на засадах якості. Національні вимоги і стандарти НАТО. Наука і оборона. 2021. № 1. С. 48–53.

Реформа спеціальної освіти в секторі безпеки та оборони: яких змін очікувати. URL: https://armyinform.com.ua/2021/02/16/reforma-speczialnoyi-osvity-v-sektori-bezpeky-ta-oborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (дата звернення: 07.05.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do Konstytutsii Ukrainy (shchodo stratehichnoho kursu derzhavy na nabuttia povnopravnoho chlenstva Ukrainy v Yevropeiskomu Soiuzi ta v Orhanizatsii Pivnichnoatlantychnoho dohovoru” № 2680-VIII [Law of Ukraine about Amendments to the Constitution of Ukraine (on the strategic course of the state to achieve full membership of Ukraine in the European Union and the North Atlantic Treaty Organization activity no. 2680-VIII]. (2019, February 7). Vidomosti Verkhovnoi Rady, no. 9, st. 50. (accessed 15 May 2022). [in Ukrainian]

Zakon Ukrainy “Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy” № 2469-VIII [Law of Ukraine about the national security of Ukraine activity no. 2469-VIII]. (June 21, 2018). Retrieved from: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T182469.html (accessed 15 May 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta “Ukrainy Stratehiia voiennoi bezpeky Ukrainy” № 121/2021 [Decree of President of Ukraine “Ukraine’s military security strategy” activity no. 121/2021]. (March 25, 2021). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661 (accessed 15 May 2022). [in Ukrainian]

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy” “Pro Stratehichnyi oboronnyi biuleten Ukrainy” № 473/2021 [Decree of President of Ukraine about the decision of the National Security and Defense Council of Ukraine “On the Strategic Defense Bulletin of Ukraine” activity no. 473/2021]. (August 20, 2021). Retrieved from: https://www.president.gov.ua/ documents/4732021-40121 (accessed 15 May 2022). [in Ukrainian]

Bevz A. A. (2004). [Psykholohichni umovy podolannia trudnoshchiv u pedahohichnii diialnosti vykladachem vyshchoho viiskovoho navchalnoho zakladu]. Psychological conditions for overcoming difficulties in pedagogical activities by a teacher of a higher military educational institution. [in Ukrainian]

Karamushka L. M. (2009). Aktualni napriamy orhanizatsiinoho rozvytku vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Current directions of organizational development of higher educational institutions]. Aktualni problemy psykholohii, 2009, Рart. 23. Vol. 1. P. 3–9. [in Ukrainian]

Kotyk M. A. (1981). Psykholohyia y bezopasnost. [Psychology and security]. Talin : Valhus. 287 р. [in Russian]

Maksymenko S. D., Pelekh O. M. (1994). Fakhivtsia potribno modeliuvaty (naukovi osnovy hotovnosti vypusknyka pedvuzu do pedahohichnoi diialnosti). [The specialist needs to be modeled (scientific bases of readiness of the graduate of pedagogical high school for pedagogical activity)]. Ridna shkola, 1994. no 3–4. P. 6–10. [in Ukrainian]

Anishchenko V. O. (2020). Stupeneva profesiina pidhotovka ofitseriv Derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy: teoriia ta praktyka. [Theoretical and methodological foundations of professional training of officers of the State Criminal Enforcement Service of Ukraine] : monohrafiia. Chernihiv : SCRIPTORIUM. 476 р. [in Ukrainian]

Balendr A. V. (2011). Formuvannia hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do vyrishennia konfliktnykh sytuatsii. [Formation of readiness of future border guards to resolve conflict situations]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Demianiuk Yu. A. (2010). Formuvannia viiskovo-orhanizatorskykh umin u maibutnikh ofitseriv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. [Formation of military-organizational skills of future officers of the State Border Guard Service of Ukraine]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Kyryliuk O. R, Didenko O. V. (2011). Sutnist, osoblyvosti zmistu ta struktury hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do roboty z tekhnichnymy zasobamy prykordonnoho kontroliu. [The essence, features of the content and structure of readiness of future border guards to work with technical means of border control]. Zbirnyk naukovykh prats Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 2011. Vol. 34. P. 121–126. [in Ukrainian]

Nedbai M. P. (2008). Formuvannia profesiinoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv do zastosuvannia tekhnichnykh zasobiv u sluzhbovii diialnosti. [Formation of professional readiness of future border guards to use technical means in service]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Syvokhop E. M. (2010). Formuvannia hotovnosti do samopiznannia maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u protsesi fizychnoi pidhotovky. [Formation of readiness for self-knowledge of future border officers in the process of physical training]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Starchuk O. O. (2011). Metodyka formuvannia fizychnoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv do viiskovo-profesiinoi diialnosti. [Methods of forming the physical readiness of future officers for military-professional activities]. Extended abstract of PhD thesis. Khmelnytskyi : NADPSU. [in Ukrainian]

Klachko V., Biliavets S., Didenko O., Demianiuk Yu. (2022). Stan, problemy ta perspektyvy transformatsii viiskovoi osvity v konteksti realizatsii standartiv NATO. [Current state, problems, and prospects for transforming military education in the context of implementing NATO standards]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 2022. 28(1), 90–104. [in Ukrainian]

Bondarenko O. V. (2020). Sutnist, zmist, struktura profesiinoi hotovnosti maibutnikh ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy dlia zabezpechennia osvitnoho protsesu viiskovykh litseiv yak pedahohichna problema. [The theoretical-practical analyses of readiness of future officers of the Armed Forces of Ukraine to carry out professional activity at military lyceums to train the young generation for military service]. Innovatsiina pedahohika, 2020. Рart. 23. Vol. 1. P. 77–81. [in Ukrainian]

Vitchenko A. O., Osodlo V. I. (2019). Rozvytok systemy vyshchoi viiskovoi osvity Ukrainy v konteksti suchasnykh transformatsiinykh zmin [Development of Ukraines System of Higher Military Education in the Context of Contemporary Transformational Changes]. Nauka i oborona, pp. 44–50. Retrieved from: file:///C:/Users/UserComp/Downloads/179799-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-542486-1-10-20210707. pdf (accessed 24 December 2021). [in Ukrainian]

Viter D., Mitiahin O. (2020). Profesionalizatsiia viiskovoi osvity v Ukraini: holovni napriamky, zmist ta perspektyvy [Professionalization of Military Education in Ukraine: main trends, content, and prospects]. Viiskova osvita : zbirnyk naukovykh prats NUOU. Kyiv : NUOU, 2020, no. 1 [41], pp. 81–90. [in Ukrainian]

Syrotenko A. M., Artamoshchenko V. S. (2021). Nabuttia sumisnosti viiskovoi osvity i pidhotovky kadriv syl oborony na zasadakh yakosti. Natsionalni vymohy i standarty NATO [Acquiring interoperability of military education and defense force training based on quality. National requirements and NATO standards]. Nauka i oborona. Kyiv : NUOU, no. 1, pp. 48–53. [in Ukrainian]

Reforma spetsialnoi osvity v sektori bezpeky ta oborony: yakykh zmin ochikuvaty [Special еducation reform in the security and defense sector: what changes to expect]. Retrieved from: https://armyinform.com.ua/2021/02/16/reforma-speczialnoyi-osvity-v-sektori-bezpeky-ta-oborony-yakyh-zmin-ochikuvaty/ (accessed 07 May 2022). [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
АНІЩЕНКОВ., ГАЛІМОВА., РУДЕНКОЛ., & ІВАШКОВАТ. (2022). ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО СЛУЖБОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОФІЦЕРСЬКИХ КАДРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 24-43. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1034
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають