ОЦІНКА ПОІНФОРМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРО РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, рухова активність, студенти, фізичне виховання, освітнє середовище університету

Анотація

У науковій статті здійснено компаративний аналіз літературних джерел з проблем формування здорового способу життя студентів закладів вищої освіти. Зазначено, що стан здоров’я студентської молоді, є невід’ємною складовою здоров’я нації загалом і має стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку суспільства. Адже дослідження стану здоров’я студентської молоді як майбутньої еліти країни свідчать про те, що в сучасному суспільстві відбуваються докорінні зміни умов життя, праці й побуту населення. Акцентовано увагу на тому, що студенти зазвичай сприймають здоров’я як природну даність і звертають на нього увагу лише тоді, коли відбуваються помітні порушення. Серед причин такого ставлення здобувачів вищої освіти є недостатні знання про здоров’я, механізми і способи його формування та зміцнення. Указано на необхідність гострої суспільної потреби у формуванні здорового способу життя молодого покоління. Наголошується, що для формування навичок здорового способу життя важливим є впровадження в повсякденне життя рекомендацій щодо раціонального режиму праці, відпочинку, харчування, рухової активності, загартування та профілактики шкідливих звичок. Оскільки рухова активність є складовою здорового способу життя, яка забезпечує розвиток фізичних якостей, підтримку і зміцнення здоров’я та є ознакою повноцінного життя й діяльності студентської молоді, рекомендовано систематичні заняття фізичними вправами, які підвищують опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища та стійкість до емоційних стресів під час навчання і сесій. Розкрито рівень поінформованості студентів про роль їх рухової активності та наслідки малорухомості чи надмірної рухової активності. Виявлено достатній рівень зацікавленості у вивченні проблеми рухової активності студентів і позитивний тісний взаємозв’язок з цікавістю майбутніх фахівців зі здоров’язбережувальною компетентністю до обраної ними професії.

Біографія автора

Віра БАЗИЛЬЧУК, Хмельницький національний університет

кандидатка наук з фізичного виховання і спорту, доцентка, доцентка кафедри теорії і методики фізичного виховання і спорту

Посилання

Анікєєв Д. М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02. Київ, 2012. 20 с.

Бондаренко В. В., Квак О. В. Фактори формування здорового способу життя студентів. Наука і освіта. 2013. № 4. С. 83–85.

Буток О. В., Малишєв О. В. Проблеми формування здорового способу життя у курсантів правоохоронних органів та шляхи їх вирішення. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. Чернігів, 2015. Вип. 129. Т. 3. С. 42–45.

Горобей М. П. Рухова активність як фактор самозбережувальної поведінки студентів. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2016. Вип. 139(2). С. 40–42.

Денисенко І. О., Чуєв А. А. Вплив фізичного виховання на стан здоров’я студентів. Вісник Запорізького національного університету. Серія: Фізичне виховання та спорт. 2014. № 2. С. 16–22.

Завидівська Н., Ханікянц О. Реорганізація системи фізичного виховання студентів вищої школи: проблеми й перспективи. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2016. № 1. С. 51–56.

Нетлюх Ю., Стефанишин Н., Парфенюк Л. Здоровий спосіб життя студентів та роль фізичної культури і спорту в ньому. Проблеми формування здорового способу життя молоді : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрів та аспірантів. Львів, 2011. 493 с.

Савчук С. А., Хомич А. В. До питання про оздоровчі технології фізичного виховання студентів. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. 2010. № 2. С. 38–41.

Свєртнєв О. А., Кириленко Л. Г., Голуб Л. О. Фізична культура та оптимізація режиму рухової активності – найважливіші компоненти здорового способу життя. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. 2013. Вип. 112(3). С. 308–312.

Щур Л. Р., Грибовська І. Б., Іваночко В. В. Вплив технології формування навичок здорового способу життя на зміни фізичної активності студентів. Слобожанський науково-спортивний вісник. Харків. 2016. № 4(54). С. 123–127.

Kohl H. W. Murray D. Foundation of Physical Activity and Public Health Champaing : Human Kinetics, 2012. 281 p.

Physical activity and health in Europe: evidence for action / [ed. by N. Cavill, S. Kahlmeier, F. Racioppi]. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2006. 34 p.

Physical activity strategy for the WHO Europen Region 2016–2025. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. 27 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Anikyeyev D. M. Rukhova aktyvnist’ u sposobi zhyttya students’koyi molodi: avtoref. dys. na zdobuttya nauk. stupenya kand. nauk z fiz. vykhovannya i sportu: spets. 24.00.02 / D. M. Anikyeyev; Nats. un-t fiz. vykhovannya i sportu Ukrayiny [in Ukrainian]

Bondarenko V. V, Kvak O. V. (2013). Faktory formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya studentiv. Nauka i osvita. (№ 4) [in Ukrainian]

Butok O. V., Malyshyev O. V. (2015). Problemy formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya u kursantiv pravookhoronnykh orhaniv ta shlyakhy yikh vyrishennya. Visnyk Chernihivs’koho Natsional’noho Pedahohichnoho Universytetu im. T. H. Shevchenka Vyp. (129) [in Ukrainian]

Horobey M. P. (2016). Rukhova aktyvnist’ yak faktor samozberezhuval’noyi povedinky studentiv. Visnyk Chernihivs’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya : Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. Vyp. (139) [in Ukrainian]

Denysenko I. O., Chuyev A. A. (2014). Vplyv fizychnoho vykhovannya na stan zdorov’ya studentiv. Visnyk Zaporiz’koho natsional’noho universytetu. Fizychne vykhovannya ta sport. (№ 2) [in Ukrainian]

Zavydivs’ka N., Khanikyants O. (2016). Reorhanizatsiya systemy fizychnoho vykhovannya studentiv vyshchoyi shkoly: problemy y perspektyvy (№ 1). [in Ukrainian]

Netlyukh Y., Stefanyshyn N., Parfenyuk L. (2011). Zdorovyy sposib zhyttya studentiv ta rol’ fizychnoyi kul’tury i sportu v n’omu. Problemy formuvannya zdorovoho sposobu zhyttya molodi. Vydavnychyy tsentr LNU im. Franka [in Ukrainian]

Savchuk S. A., Khomych A. V. (2010). Do pytannya pro ozdorovchi tekhnolohiyi fizychnoho vykhovannya studentiv Fizychne vykhovannya, sport i kul’tura zdorov’ya u suchasnomu suspil’stvi. (№ 2). [in Ukrainian]

Svyertnyev O. A., Kyrylenko L. H., Holub L. O. (2013). Fizychna kul’tura ta optymizatsiya rezhymu rukhovoyi aktyvnosti: Pedahohichni nauky. Fizychne vykhovannya ta sport. Vyp. 112(3). [in Ukrainian]

Shchur L. R., Hrybovs’ka I. B., Ivanochko V. V. (2016). Vplyv tekhnolohiyi formuvannya navychok zdorovoho sposobu zhyttya na zminy fizychnoyi aktyvnosti studentiv Slobozhans’kyy naukovo-sportyvnyy visnyk. Kharkiv. № 4(54) [in Ukrainian]

Kohl H. W. (2012). Foundation of Physical Activity and Public Health Champaing: Human Kinetics. [in English]

Cavill N., Kahlmeier S., Racioppi F. (2006). Physical activity and health in Europe: evidence for action. WHO Regional Office for Europe. [in English]

Physical activity strategy for the WHO Europen Region 2016–2025. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. [in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
БАЗИЛЬЧУКВ. (2022). ОЦІНКА ПОІНФОРМОВАНОСТІ СТУДЕНТІВ ПРО РОЛЬ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 44-54. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1035
Розділ
Статті