ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ “ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ”

Ключові слова: зміст дисципліни, структура дисципліни, пакети прикладних програм, вища освіта, освітньо-професійна програма, результати навчання, критерії оцінювання, робоча програма

Анотація

Статтю присвячено дослідженню актуальності інтеграції освітніх та інформаційних технологій в освітньому процесі в умовах професійної підготовки майбутніх бакалаврів образотворчого мистецтва, декоративного мистецтва. Зазначено необхідність формування у здобувачів вищої освіти інформаційної культури, здатності використовувати сучасні інформаційно-комп’ютерні технології у майбутній професійній діяльності в галузі освіти й образотворчого та декоративного мистецтва. Представлено послідовність формування змісту і структури обов’язкової навчальної дисципліни загальної підготовки “Пакети прикладних програм”. Зазначено, що зміст і структура дисципліни відображається у робочій програмі навчальної дисципліни. Розроблення робочої програми здійснюється відповідно до вимог стандарту вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, освітньо-професійної програми “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво”, нормативних документів Хмельницького національного університету: методичних рекомендацій зі складання й оформлення робочих програм навчальних дисциплін та їх описів, положення із описом процедур контролю і оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в університеті тощо. Зміст та структуру дисципліни “Пакети прикладних програм” сформовано відповідно до таких етапів: визначено відповідність програмних компетентностей та програмних результатів навчання освітньо-професійної програми зазначеній навчальній дисципліні; сформульовано мету, завдання вивчення дисципліни і очікувані результати навчання із використанням дієслів прямої дії відповідно до рівня засвоєння, що базуються на класифікації Б. Блума; сформовано зміст і структуру освітнього компонента в межах обсягу дисципліни.

Біографія автора

Вікторія БІЛИК, Хмельницький національний університет

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри технологічної та професійної освіти і декоративного мистецтва

Посилання

Бегняк В. І., Любохинець Л. С. Методичні рекомендацій зі складання й оформлення робочих програм навчальних дисциплін та їх описів. Хмельницький : ХНУ, 2022. 28 с.

Krathwohl D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, Theory Into Practice, 41:4, 212–218. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15430421tip4104_2


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Behniak V. I., Liubokhynets L. S. Metodychni rekomendatsii zi skladannia y oformlennia robochykh prohram navchalnykh dystsyplin ta yikh opysiv. Khmelnytskyi : KhNU, 2022. 28 p. [in Ukrainian]

Krathwohl D. R. (2002). A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview, Theory Into Practice, 41:4, 212–218. URL: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15430421tip4104_2 [in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
БІЛИКВ. (2022). ЗМІСТ І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ “ПАКЕТИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 55-66. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1036
Розділ
Статті