СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ

  • Андрій БІЛЯВЕЦЬ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-8309-529X
Ключові слова: молодші інспектори прикордонної служби, професійна компетентність, професійна підготовка, дистанційне навчання, підвищення кваліфікації

Анотація

У статті вивчено досвід та підходи науковців до трактування поняття професійної компетентності, її структури та змісту. Окреслено особливості професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби. Її структуру визначено з використанням системно-діяльнісного аналізу та з урахуванням вимог керівних документів, завдань та обов’язків, що покладаються на молодший персонал ДПСУ, особливостей його діяльності. Автор охарактеризував такі складові професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби, як мотиваційно-ціннісний, когнітивно-інтелектуальний та діяльнісно-операційний компоненти. Мотиваційно-ціннісний компонент являє собою сукупність мотивів, потреб, переконань, особливостей світогляду та охоплює групи суспільних, групових й індивідуальних цінностей. Основою когнітивно-інтелектуального компонента визначено спеціальні (фахові) знання, що ґрунтуються на засадах загальної освіченості, а також загальновійськові прикордонні знання та прикордонно-ситуативну обізнаність. До діяльнісно-операційного компонента зараховано прикордонно-військові, мовно-комунікативні, інформаційно-комунікативні уміння та навички. Визначального значення для розвитку професійної компетентності молодших інспекторів прикордонної служби автор надає мотиваційно ціннісному компоненту.

Біографія автора

Андрій БІЛЯВЕЦЬ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

викладач кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки факультету безпеки державного кордону

Посилання

Про підготовку особового складу Державної прикордонної служби України у 2022 році : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 22 грудня 2021 року № 694.

Про державну прикордонну службу України : Закон України від 03.04.2003 № 661-IV станом на 02.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (дата звернення: 10.05.2022).

Ананьев Б. Человек как предмет познания. Санкт-Петербург : Питер, 2010. 288 с.

Про інструкцію зі служби прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 19 жовтня 2015 року № 1261.

Про інструкцію з організації оперативно-службової діяльності відділів Державної прикордонної служби України : наказ Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 грудня 2009 року № 1040.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII : станом на 06 квітня. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 10.05.2022).

Ягупов В. Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у системі вищої освіти. Наукові записки. Сер. педагогічні, психологічні науки та соціальна робота / Національний університет “Києво-Могилянська академія”. Київ, 2007. Т. 71. С. 3–8.

Гриньова В. Про співвідношення понять професіоналізм, професійна культура, професійна компетентність, професійна підготовка. Педагогіка та психологія. 2014. № 45. С. 74–84.

Скворцова С. Професійна компетентність, зміст, поняття та класифікація. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2009. № 5. С. 26–32.

Любарець В. Аналіз сутності поняття професійної компетентності. Педагогічний альманах : збірник наукових праць. 2011. № 9. С. 169–175.

Брюховецька Є. Сутність і структура професійної компетентності. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2013. № 3. С. 12–19.

Бондаренко В., Решко С., Ємчук О. Компоненти професійної компетентності працівників підрозділів патрульної служби Національної поліції України. Юридична психологія. 2016. № 2. С. 81–90.

Захарова О. Аксіологічний компонент педагогічної системи. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. 2012, № 112. С. 199–203.

Богданюк О. Професійна компетентність майбутніх офіцерів-прикордонників – основа якісної підготовки до службової діяльності. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2013. № 2. С. 27–29.

Головань М. Компетенція і компетентність досвід теорії, теорія досвіду. Вища освіта України. 2008. № 3. С. 23–30.

Машталер А. Компоненти розвитку професійної компетентності офіцерів-прикордонників в системі підвищення кваліфікації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2015. № 35. С. 110–112.

Андрощук О. Професійна компетентність як невід’ємна складова готовності майбутнього офіцера-прикордонника до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2012. № 5. С. 43–49.

Веретільник В. Особливості змісту і структура військово-спеціальної компетентності офіцера-прикордонника. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогіка. 2016. № 4.

Блощинський І. Компоненти професійної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників під час фахової підготовки з використанням технологій дистанційного навчання. Військова освіта. 2015. № 2. С. 23–31.

Маркова А. Психология труда учителя : Книга для учителя. Москва : Просвещение, 1993. 192 с.

Горбатько К. Формування професійно-психологічної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у фаховій підготовці. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2013. № 40. С. 186–192.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Pro pidhotovku osobovoho skladu Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny u 2022 rotsi. Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny vid 22 hrudnya 2020 roku № 694 : Nakaz. [Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine “On training of personnel of the State Border Guard Service of Ukraine in 2022” dated 12, 22, 2021 № 694: Order.] [in Ukrainian]

Pro derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny : Zakon Ukrayiny vid 03.04.2003 № 661-IV stanom na 02.04.2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (data zvernennya: 10.05.2022). [On the State Border Guard Service of Ukraine: Law of Ukraine of 03.04.2003 № 661-IV as of 02.04.2022URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/661-15#Text (appeal date: 10.05.2022).] [in Ukrainian]

Anan’yev B. Chelovek kak predmet poznaniya. SPb. Piter, 2010. S.288 [Ananiev B. Man as a subject of knowledge. SPb. Peter, 2010. P.288.] [in Russian]

Pro instruktsiyu zi sluzhbu prykordonnykh naryadiv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Nakaz Ministerstva Vnutrishnikh sprav Ukrayiny vid 19 zhovtnya 2015 roku № 1261.[ About the instruction on service of frontier guards of the State frontier service of Ukraine. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine of October 19, 2015 № 1261.] [in Ukrainian]

Pro instruktsiyu z orhanizatsiyi operatyvno-sluzhbovoyi diyal’nosti viddiliv Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Nakaz Administratsiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny vid 29 hrudnya 2009 roku № 1040. [About the instruction on the organization of operational and service activity of departments of the State frontier service of Ukraine. Order of the Administration of the State Border Guard Service of Ukraine of December 29, 2009 № 1040.]. [in Ukrainian]

Pro osvitu : Zakon Ukrayiny vid 05.09.2017 r. № 2145-VIII : stanom na 06 kvitnya 2022 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19# Text (data zvernennya: 10.05.2022). [On education: Law of Ukraine of 05.09.2017 № 2145-VIII: as of April 06.2022] [in Ukrainian]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text. (access date: 10.05.2022)

Yahupov V. Kompetentnisnyy pidkhid do pidhotovky fakhivtsiv u systemi vyshchoyi osvity. Naukovi. Zapysky. Ser. pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsial’na robota. Natsional’nyy universytet “Kyyevo-Mohylyans’ka akademiya”. Kyyiv, 2007. T. 71. S. 3–8. [Yagupov V. Competence approach to training in higher education. Scientific. Notes. Ser. pedagogical, psychological sciences and social work. National University of Kyiv-Mohyla Academy. Kyiv, 2007. T. 71. S. 3–8.] [in Ukrainian]

Hryn’ova V. Pro spivvidnoshennya ponyat’ profesionalizm, profesiyna kul’tura, profesiyna kompetentnist’, profesiyna pidhotovka. Pedahohika ta psykholohiya. 2014. (45) S. 74–84. [Grinyova V. On the relationship between the concepts of professionalism, professional culture, professional competence, training. Pedagogy and psychology. 2014. (45) pp. 74–84.] [in Ukrainian]

Skvortsova S. Profesiyna kompetentnist’ zmist ponyattya ta klasyfikatsiya. Naukovi zapysky Ternopil’s’koho natsional’noho pedahohichnoho universytetu. Seriya Pedahohika 2009 (5). S. 26–32.[ Skvortsova S. Professional competence content concept and classification. Scientific notes of Ternopil National Pedagogical University. Pedagogy Series 2009 (5). P. 26–32.] [in Ukrainian]

Lyubarets’ V. Analiz sutnosti ponyattya profesiynoyi kompetentnosti. Pedahohichnyy al’manakh zbirnyk naukovykh prats’, 2011 (9). S. 169–175.[ Lyubarets V. Analysis of the essence of the concept of professional competence. Pedagogical Almanac Collection of Scientific Papers, 2011 (9). P. 169–175.] [in Ukrainian]

Bryukhovets’ka E. Sutnist’ i struktura profesiynoyi kompetentnosti. Dukhovnist’ osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 2013(3). S. 12–19.[Bryukhovetskaya E. The essence and structure of professional competence. Spirituality of personality: methodology, theory and practice, 2013 (3). P. 12–19.] [in Ukrainian]

Bondarenko V., Reshko S., Yemchuk O. Komponenty profesiynoyi kompetentnosti pratsivnykiv pidrozdiliv patrul’noyi sluzhby Natsional’noyi politsiyi Ukrayiny. Yurydychna psykholohiya, 2016, (2). S. 81–90. [Bondarenko V., Reshko S., Yemchuk O. Components of professional competence of employees of the patrol service of the National Police of Ukraine. Legal Psychology, 2016, (2). P. 81–90.] [in Ukrainian]

Zakharova O. Aksiolohichnyy komponent pedahohichnoyi systemy K. Deneka. Naukovi zapysky Kirovohrads’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Ser. Pedahohichni nauky. 2012. (112). S. 199–203.[Zakharova O. Axiological component of the pedagogical system of K. Denek. Scientific notes of Kirovohrad State Pedagogical University named after Volodymyr Vynnychenko. Ser. Pedagogical sciences. 2012. (112). P. 199–203.] [in Ukrainian]

Bohdanyuk O. Profesiyna kompetentnist’ maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv–osnova yakisnoyi pidhotovky do sluzhbovoyi diyal’nosti. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Pedahohika. Sotsial’na robota. 2013. (2). S. 27–29. [Bogdanyuk O. Professional competence of future border guards is the basis of quality training for service. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work. 2013. (2). Pp. 27–29.] [in Ukrainian]

Holovan’ M. Kompetentsiya i kompetentnist’ dosvid teoriyi, teoriya dosvidu. Vyshcha osvita Ukrayiny. 2008. № 3. S. 23–30. [Golovan M. Competence and competence experience theory, theory of experience. Higher education in Ukraine. 2008. № 3. S. 23–30.] [in Ukrainian]

Mashtaler A. Komponenty rozvytku profesiynoyi kompetentnosti ofitseriv-prykordonnykiv v systemi pidvyshchennya kvalifikatsiyi. Naukovyy visnyk Uzhhorods’koho natsional’noho universytetu. Seriya: Pedahohika. Sotsial’na robota. 2015. (35). S. 110–112. [Mashtaler A. Components of the development of professional competence of border guards in the system of advanced training. Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series: Pedagogy. Social work. 2015 (35). P. 110–112.]. [in Ukrainian]

Androshchuk O. Profesiyna kompetentnist’ yak nevid’yemna skladova hotovnosti maybutn’oho ofitsera-prykordonnyka do profesiynoyi diyal’nosti. Visnyk Natsional’noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. 2012. (5). S. 43–49. [Androschuk O Professional competence as an integral part of the readiness of the future border guard officer to professional activity. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. 2012. (5). P. 43–49.]. [in Ukrainian]

Veretil’nyk V. Osoblyvosti zmistu i struktura viys’kovo-spetsial’noyi kompetentnosti ofitsera-prykordonnyka. Visnyk Natsional’noyi akademiyi Derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby Ukrayiny. Seriya: Pedahohika, 2016. (4).[Veretilnyk V. Features of the content and structure of military-special competence of the border guard officer. Bulletin of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogy, 2016. (4)]. [in Ukrainian]

Bloshchyns’kyy I. Komponenty profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv pid chas fakhovoyi pidhotovky z vykorystannyam tekhnolohiy dystantsiynoho navchannya. Viys’kova osvita. 2015. (2). S. 23–31.[Bloshchynsky I Components of professional competence of future border guards during professional training using distance learning technologies. Military education. 2015 (2). P. 23–31.] [in Ukrainian]

Markova A. Psikhologiya truda uchitelya : Kniga dlya uchitelya. Moskva : Prosveshcheniye, 1993. 192 s [Markova A. Psychology of teacher’s work: A book for teachers. Moscow : Education, 1993. 192 p.] [in Russian]

Horbat’ko K. Formuvannya profesiyno-psykholohichnoyi kompetentnosti maybutnikh ofitseriv-prykordonnykiv u fakhoviy pidhotovtsi. Naukovi zapysky Vinnyts’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhayla Kotsyubyns’koho. Seriya: Pedahohika i psykholohiya. 2013. (40). S. 186–192. [Gorbatko K. Formation of professional and psychological competence of future border guards officers in professional training. Scientific notes of Vinnytsia State Pedagogical University named after Mykhailo Kotsyubynsky. Series: Pedagogy and Psychology. 2013. (40). P. 186–192.] [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
БІЛЯВЕЦЬА. (2022). СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ІНСПЕКТОРІВ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 67-84. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1037
Розділ
Статті