ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ

Ключові слова: соціально-комунікативна компетентність, офіцер сектору безпеки і оборони, мотиваційно-ціннісні установки, моделювання, інтерактивні методи, самостійна робота

Анотація

У статті висвітлено особливості формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів сектору безпеки і оборони в процесі професійної підготовки. Запровадження новітніх державних освітніх стандартів провідним орієнтиром визначає компетентнісний підхід освіти. Зазначається, що у межах компетентнісного підходу увага акцентується на результаті освіти, що розглядається не як сума засвоєної інформації та сукупність отриманих умінь та навичок, а як уміння діяти в різних ситуаціях, у тому числі проблемних та нестандартних, виявляючи достатній рівень компетентності. Підкреслюється, що знання, уміння та навички сучасного випускника характеризуються сукупністю його ключових соціальних та комунікативних компетентностей.
У статті автори наводять визначення соціально-комунікативної компетентності та показники її сформованості. Увага звертається на той факт, що сучасна армія потребує офіцерів, які були б справжніми професіоналами своєї справи, таких, що володіють лідерськими якостями та здатні не лише самостійно вирішувати навчально-бойові завдання, але й орієнтуватися в мінливій соціальній та військовій дійсності, розв’язувати складні та багатофункціональні завдання під час виконання своїх професійних обов’язків. Підкреслюється, що важливою складовою професіоналізму офіцерів є їхня здатність до ефективної взаємодії з іншими суб’єктами в різних умовах та ситуаціях під час професійної діяльності. Зазначається, що у більшості випадків ефективність такої взаємодії пов’язана з комунікативними здібностями військового спеціаліста, що відображають його вміння вибирати, встановлювати та підтримувати для досягнення професійних цілей найбільш адекватний конкретній ситуації стиль спілкування, що базується на поважному ставленні та врахуванні особистісних особливостей співрозмовника.
Наголошується на тому, що в контексті формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх офіцерів сектору безпеки і оборони особливу увагу слід приділити формуванню нервово-психічної стійкості, врівноваженості та витримки випускника, що, в свою чергу, є гарантією доброзичливого та порядного ставлення до оточуючих. Отже, простежується необхідність у здійсненні цілеспрямованої роботи з курсантами щодо формування їхніх комунікативних умінь, що є важливою складовою комунікативної компетентності загалом.

Біографії авторів

Наталія БХІНДЕР, Військова академія

Доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов

Юрій ДЕМ'ЯНЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Кандидат педагогічних наук, доцент, начальник науково-організаційного відділу

Олександр КРАВЧЕНКО, ННІ імені Тараса Шевченка Київського військового інституту ім

Кандидат педагогічних наук, доцент науково-дослідного відділу НДЦ ВТІ

Посилання

Атанов Г. А. Знання як засіб навчання : навч. посіб. Київ : Кондор, 2008. 236 с.

Бутенко Т. О. Формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Вінниця, 2011. 19 с.

Волкова Н. В. Інтерактивні технології навчання у вищій школі. Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 2018. 360 с.

Діденко О. В., Калинюк Н. В. Професійна комунікативна компетентність у структурі готовності офіцерів-прикордонників до професійної діяльності. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2014. Вип. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_7

Кручек В. А. Формування комунікативних умінь студентів вищих аграрних закладів освіти в процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Київ, 2004. 19 c.

Литвин А. В. Методологічні засади поняття “педагогічні умови”: на допомогу здобувачам наукового ступеня. Львів : Сполом, 2014. 76 с.

Мельничук І. М. Теорія і практика професійної підготовки майбутніх соціальних працівників засобами інтерактивних технологій : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2010. 326 с.

Ненько Ю. П. Теоретико-методологічні засади професійно орієнтованої комунікативної підготовки майбутніх офіцерів служби цивільного захисту : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04. Рівне, 2018. 512 с.

Пометун О. І. Енциклопедія інтерактивного навчання. Київ : б. в., 2007. 144 с.

Ситуаційна методика навчання: теорія і практика / упор. О. Сидоренко, В. Чуба. Київ : Центр інновацій та розвитку, 2001. 256 с.

Сливка С. С. Юридична деонтологія : підруч. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ : Атіка, 2006. 296 с.

Peters R. S. Ethics and Education. London : George Allen and Unwin, 1966. 333 p.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Atanov H. A. (2008). Znannia yak zasib navchannia [Knowledge as a means of learning] : navch. posib. Kyiv : Kondor. 236 р. [in Ukrainian]

Butenko T. O. (2011). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv u protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin [Future engineers’ communicative competence forming in the process of studying psychological and pedagogical disciplines] : abstract from Ph.D. in Pedagogics thesis : 13.00.04 / Vinnytsia Mykhailo Kotsiubynskyi State Pedagogical University. Vinnytsia. 19 р. [in Ukrainian]

Volkova N. V. (2018). Interaktyvni tekhnolohii navchannia u vyshchii shkoli [Interactive learning technologies in high school]. Dnipro : Alfred Nobel University. 360 р. [in Ukrainian]

Didenko O. V., Kalyniuk N. V. Profesiina komunikatyvna kompetentnist u strukturi hotovnosti ofitseriv-prykordonnykiv do profesiinoi diialnosti [Professional communicative competence in the structure of border officers’ readiness for their professional activity]. Visnyk Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. 2014. Vyp. 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2014_2_7 [in Ukrainian]

Kruchek V. A. (2004). Formuvannia komunikatyvnykh umin studentiv vyshchykh ahrarnykh zakladiv osvity v protsesi vyvchennia psykholoho-pedahohichnykh dystsyplin [Forming communicative skills of students of higher agricultural educational institutions in the process of studying psychological and pedagogical disciplines] : abstract from Ph.D. in Pedagogics thesis : 13.00.01 / Taras Shevchenko National University of Kyiv. Kyiv. 19 р. [in Ukrainian]

Lytvyn A. V. (2014). Metodolohichni zasady poniattia “pedahohichni umovy”: na dopomohu zdobuvacham naukovoho stupenia [Methodological principles of the concept of “pedagogical conditions”: to help applicants for a degree]. Lviv : Spolom. 76 р. [in Ukrainian]

Melnychuk I. M. (2010). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv zasobamy interaktyvnykh tekhnolohii [Theory and practice of future social workers’ professional training by means of interactive technologies] : monohraph. Ternopil : Ekonomichna dumka. 326 р. [in Ukrainian]

Nenko Yu. P. (2018). Teoretyko-metodolohichni zasady profesiino oriientovanoi komunikatyvnoi pidhotovky maibutnikh ofitseriv sluzhby tsyvilnoho zakhystu [Theoretical and methodological principles of professionally oriented communicative training of future officers of the Civil Defense Service] : Doctor of Sciences (Pedagogics) thesis : 13.00.04. Rivne. 512 р. [in Ukrainian]

Pometun O. I. (2007). Entsyklopediia interaktyvnoho navchannia [Encyclopedia of interactive learning]. Kyiv : b. v. 144 р. [in Ukrainian]

Sydorenko O., Chuba V. Sytuatsiina metodyka navchannia: teoriia i praktyka [Situational teaching methods: theory and practice]. Kyiv : Tsentr innovatsii ta rozvytku, 2001. 256 р. [in Ukrainian]

Slyvka S. S. (2006). Yurydychna deontolohiia [Legal Deontology] : textbook / 3rd issue. Kyiv : Atika. 296 р. [in Ukrainian]

Peters R. S. (1966). Ethics and Education. London : George Allen and Unwin. 333 p. [in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
БХІНДЕРН., ДЕМ’ЯНЮКЮ., & КРАВЧЕНКОО. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 85-97. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1038
Розділ
Статті