РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ПСИХОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ У РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ

Ключові слова: підготовка майбутніх фахових психологів, формування професійної компетентності, психологічні служби у різних організаціях, навчальна робота зі студентами

Анотація

У статті розглянуті питання, що виникли під час розробки та викладання навчального курсу “Психологічні служби у різних організаціях” студентам-психологам. Дослідження стосується підготовки студентів спеціальності “Психологія” у Національному університеті “Львівська політехніка”, які на третьому році навчання за програмою бакалаврату вивчають навчальний курс “Психологічні служби в різних організаціях”. Проведений пошук публікацій за темою дослідження дозволив зазначити, що у доступних джерелах є чимало інформації на обрану тему, а також матеріалу, який необхідний для забезпечення викладання даного навчального курсу. Однак чимало тем висвітлені недостатньо, що зумовлює потребу організації додаткового пошуку та проведення дослідницької роботи. Процес роботи з наявним матеріалом і досвід освоєння даного предмета свідчать, що його викладання на належному рівні у сучасних умовах вимагає розробки і впровадження у навчальний процес відповідного концептуального підходу. Конструктивний підхід до вивчення даної дисципліни було сформовано при складанні навчальної програми з дисципліни “Психологічні служби у різних організаціях”; що зумовило особливості як відбору необхідного матеріалу, так і подальшого процесу введення студентів у тематику та проблематику дисципліни. Ситуація на даному етапі ускладнювалася специфікою розвитку психологічних служб у нашій країні в даний час, яка зумовлена особливостями суспільного запиту на їхню діяльність, а також специфікою роботи психологів у цих службах. Відповідно постало завдання як мінімізації, так і оптимізації необхідного для вивчення цієї дисципліни навчального матеріалу. Згідно з цим увесь задіяний матеріал було розміщено у доцільній логічній послідовності, за критерієм актуальності та затребуваності даної діяльності практичних психологів і можливості знайти роботу саме у цій сфері діяльності. Стосовно розробки раціонального підходу до викладання даного навчального курсу на належному рівні в сучасних умовах визнано за необхідне враховувати виявлені закономірності. Вивчені розглянуті труднощі що виникають при його викладанні відповідно до сучасних вимог; запропоновані можливі шляхи і способи подолання виявлених труднощів. Зроблені висновки з проведеної роботи і запропоновані подальші перспективні дослідження у даному напрямку.

Біографія автора

Юрій ВІНТЮК, Національний університет “Львівська політехніка”

кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної та практичної психології

Посилання

Документація психолога / упорядник Т. Гончаренко. Київ : Редакція Загально-педагогічної газети, 2003. 120 с.

Збірник нормативно-правових документів психологічної служби освіти України. Київ : Ніка-Центр, 2004. 184 с.

Інноваційні моделі підвищення кваліфікації працівників психологічної служби і консультантів ПМПК / авт. кол. ; за ред. Панка В. Г., Гаркавенко З. О. Київ, Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 219 с.

Легка Л. М., Семенча Л. Г. Організація діяльності психологічних служб : навчальний посібник. Львів : Новий Світ 2000, 2010. 372 с.

Настільна книга шкільного психолога / авт.-уклад. О. Є. Маринушкина. Xарків : Ранок, 2010. 288 с.

Маринушкина О. Є, Замазій Ю. О. Порадник практичного психолога. Xарків : Вид. група “Основа”, 2007. 240 с.

Організація та науково-методичне забезпечення діяльності психологічної служби і ПМПК / за наук. ред. В. Г. Панка та І. І. Цушка. Електронні дані. Київ : Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи, 2013. 90 с.

Панок В. Г. Психологічна служба : навч.-метод. посіб. для студентів і викладачів. Кам’янець-Подільський : Друкарня Рута, 2013. 328 с.

Психологічна служба : підручник. [В. Г. Панок (наук. редактор), А. Г. Обухівська, В. Д. Острова та ін. Київ : Ніка-Центр, 2016. 362 с.

Самоукина Н. В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. Москва : Интор, 2007. 192 с.

Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми у конфліктний та постконфліктний період : [метод, рек.] / авт. кол.: Н. П. Бочкор, Є. В. Дубрівська, О. В.Залеська та ін.; [упор.: Н. В. Лунченко, Л. Л. Сидельник]. Київ : МЖПЦ “Ла Страда-Україна”, 2014. 84 с.

Социально-психологическая служба в образовательно-воспитательных заведеннях Украины : учеб.-метод, пособие / Национальный педагогический ун-т им. М. П. Драгоманова; Донецкий ин-т психологии и предпринимательства. Київ : РУНЦ “ДИНИТ”, 2001. 100 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Dokumentatsiia psykholoha (2003). [Psychologist’s documentation] / Uporiadnyk T. Honcharenko. K. : Redaktsiia Zahalno-pedahohichnoi hazety. 120 s.

Zbirnyk normatyvno-pravovykh dokumentiv psykholohichnoi sluzhby osvity Ukrainy (2004). [Collection of normative-legal documents of the psychological service of education of Ukraine]. K. : Nika-Tsentr. 184 s.

Innovatsiini modeli pidvyshchennia kvalifikatsii pratsivnykiv psykholohichnoi sluzhby i konsultantiv PMPK (2003). [Innovative models of advanced training of psychological service workers and PMPC consultants] / avt. kol. za red. Panka V. H., Harkavenko Z. O. Elektron, dani. Kyiv, Ukrainskyi NMTs praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty. 219 s.

Lehka L. M., L.H. Semencha (2010). Orhanizatsiia diialnosti psykholohichnykh sluzhb [Organization of psychological services]: Navchalnyi posibnyk. Lviv : “Novyi Svit 2000”. 372 s.

Nastilna knyha shkilnoho psykholoha (2010). [School psychologist’s desk book] / Avt.-uklad. O. Ye. Marynushkyna. X. : Vyd-vo “Ranok”, 2010. 288 s.

Marynushkyna O. Ye, Zamazii Yu. O. (2007). Poradnyk praktychnoho psykholoha [Adviser to a practical psychologist]. X. : Vyd. hrupa “Osnova”. 240 s.

Orhanizatsiia ta naukovo-metodychne zabezpechennia diialnosti psykholohichnoi sluzhby i PMPK (2013). [Organization and scientific and methodological support of the psychological service and PMPK] / za nauk. red. V. H. Panka ta I. I. Tsushka. Elektronni dani. Kyiv : Ukrainskyi NMTs praktychnoi psykholohii i sotsialnoi roboty. 90 s.

Panok V. H. (2013). Psykholohichna sluzhba [Psychological service] : navch.-metod. posib. dlia studentiv i vykladachiv. Kamianets-Podilskyi : Drukarnia Ruta. 328 s.

Psykholohichna sluzhba (2016). [Psychological service] /. Pidruchnyk. [V. H. Panok (nauk. redaktor), A. H. Obukhivska, V. D. Ostrova ta in. K. : Nika-Tsentr, 2016. 362 s.

Samoukyna N. V. (2007). Praktycheskyi psykholoh v shkole [Practical psychologist at school]: Lektsyy, konsultyrovanye, treninhy. M. : Yntor. 192 s.

Sotsialno-pedahohichna ta psykholohichna robota z ditmy u konfliktnyi ta postkonfliktnyi period (2014). [Socio-pedagogical and psychological work with children in conflict and post-conflict periods] : [metod, rek.] / avt. kol.: N. P. Bochkor, Ye. V. Dubrivska, O. V.Zaleska ta in.; [upor.: N. V. Lunchenko, L. L. Sydelnyk]. K. : MZhPTs “La Strada-Ukraina”. 84 s.

Sotsyalno-psykholohycheskaia sluzhba v obrazovatelno-vospytatelnыkh zavedenniakh Ukrayny (2001). [Социально-психологическая служба в образовательно-воспитательных заведеннях Украины] : Ucheb.-metod, posobye / Natsyonalnыi pedahohycheskyi un-t ym. M. P. Drahomanova; Donetskyi yn-t psykholohyy y predprynymatelstva. K. : RUNTs “DYNYT”. 100 s.

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ВІНТЮКЮ. (2022). РОЗРОБКА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ “ПСИХОЛОГІЧНІ СЛУЖБИ У РІЗНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ” ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 98-111. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1039
Розділ
Статті