ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Ірина ГАЩУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-5242-7602
  • Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-0577-5054
  • Людмила БОРОВИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-2949-2187
Ключові слова: дистанційне навчання, відеоконференція, програмне забезпечення, метод експертних оцінок

Анотація

Робота присвячена важливій темі наукового обґрунтування вибору програмних засобів для організації дистанційного навчання, а саме: платформ для проведення відео конференцій. Сьогодні в багатьох галузях постає проблема забезпечення якісного відеозв’язку між користувачами. Особливо важливим це питання стало від 12 березня 2020 року, коли в Україні запровадили тритижневий карантин через пандемію COVID-19. Уже два роки вірус змушує людей самоізолюватися та за допомогою відеоконференцій працювати, навчатися, спілкуватися. Сучасні програмні продукти дуже відрізняються за зручністю інтерфейсу, технічними характеристиками та взагалі за придатністю для організації дистанційного навчання. У роботі здійснено науково обґрунтований порівняльний аналіз та визначене найбільш ефективне програмне забезпечення для проведення відеоконференції. Автори розглянули програми, які допоможуть користувачам у будь-якій галузі, зокрема навчати учнів, студентів, курсантів, працюючи у режимі “online”: TrueConf Server free, Zoom, GoToMeeting, GoogleMeet, Messenger Rooms, Microsoft Teams, Skype, VideoMost, GoogleHangouts. Платформи аналізувалися за такими параметрами: складність технічного та програмного забезпечення для використання платформи, надійність зв’язку, наявність наскрізного шифрування, технічні можливості платформи (кількість одночасного підключення користувачів, обмеження по часу, можливості спільного використання екрану тощо), зручність інтерфейсу, додаткові можливості. Для аналізу та формування висновків використовувався метод експертних оцінок. Для автоматичної обробки результатів дослідження за методом експертних оцінок використовувався авторський програмний продукт. Група експертів рекомендувала залежно від завдань комбінувати використання Zoom та GoogleMeet для дистанційного навчання. Ці рекомендації можуть бути враховані під час використання відеоконференцій в будь-якій галузі.

Біографії авторів

Лілія ТРАСКОВЕЦЬКА, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка фізико-математичних наук, доцентка

Людмила БОРОВИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

докторка педагогічних наук, професорка

Посилання

Лупаренко Л. Еволюція відкритих електронних науково-освітніх систем і їх використання у вітчизняному освітньому просторі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. № 2(25). С. 236–272.

Касьяненко М. М., Букреєв Д. О. Аналіз сучасних технологій електронного навчання. Інформаційні технології в освіті та науці : збірник наукових праць ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Мелітополь : ФОП Однорог Т. В., 2021. Випуск 12. С. 59–62.

Мартиненко О., Шевелько К. Критерії відбору навчальних онлайн-платформ для підготовки майбутніх перекладачів. Іноземні мови. 2021. Випуск 1. С. 52–57.

Медведєва М. О., Жмурко О. І., Криворучко І. І., Ковтанюк М. С. Організація продуктивної взаємодії між учасниками освітнього процесу в умовах дистанційного навчання: аналіз сучасних додатків. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. 2021. Випуск 80. Т. 2. С. 39–45.

Трасковецька Л. М., Боровик Л. В., Боровик О. В. Автоматизація математичних методів експертних оцінок. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького. Серія: військові та технічні науки. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2013. № 2(60). С. 373–385.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Luparenko L. (2021). Evoliutsiia vidkrytykh elektronnykh naukovo-osvitnikh system i yikh vykorystannia u vitchyznianomu osvitnomu prostori. [Evolution of open electronic scientific and educational systems and their use in the domestic educational space] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky. 2021. № 2(25). S. 236–272. [in Ukrainian]

Kasianenko M. M., Bukreiev D. O. (2021). Analiz suchasnykh tekhnolohii elektronnoho navchannia. [Analysis of modern e-learning technologies] Informatsiini tekhnolohii v osviti ta nautsi: zbirnyk naukovykh prats II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Melitopol : FOP Odnoroh T. V., 2021. Vypusk 12. S. 59–62. [in Ukrainian]

Martynenko O., Shevelko K. (2021). Kryterii vidboru navchalnykh onlain-platform dlia pidhotovky maibutnikh perekladachiv. [Criteria for selecting online training platforms for the training of future translators] Naukovo-metodychnyi zhurnal “Inozemni movy”. 2021. Vypusk 1. S. 52–57. [in Ukrainian]

Medvedieva M. O., Zhmurko O. I., Kryvoruchko I. I., Kovtaniuk M. S. (2021). Orhanizatsiia produktyvnoi vzaiemodii mizh uchasnykamy osvitnoho protsesu v umovakh dystantsiinoho navchannia: analiz suchasnykh dodatkiv. [Organization of productive interaction between participants in the educational process in terms of distance learning: analysis of modern applications] Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. T 2. 2021. Vypusk 80. S. 39–45. [in Ukrainian]

Traskovetska L. M., Borovyk L. V., Borovyk O. V. (2013). Avtomatyzatsiia matematychnykh metodiv ekspertnykh otsinok. [Automation of mathematical methods of expert evaluations] Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy im. B. Khmelnytskoho. Seriia: viiskovi ta tekhnichni nauky. Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU, 2013. № 2(60). S. 373–385. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ГАЩУКІ., ТРАСКОВЕЦЬКАЛ., & БОРОВИКЛ. (2022). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ПРОГРАМНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 112-124. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1040
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають