ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ

  • Олександр ГНИДЮК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3154-1697
Ключові слова: фізична підготовка, професійна підготовка, збройні сили Франції, спортивна доктрина, військова освіта

Анотація

У статті з’ясовано, що в збройних силах Франції реалізовано найбільш прогресивну серед відомств сектору безпеки і оборони європейських країн модель фізичної підготовки і спорту військовослужбовців. За обсягом годин, що виділяються на фізичну підготовку і спорт під час службового часу, а також кількістю штатних фахівців збройні сили Франції перевершують армії інших країн НАТО. Основною перевагою французької системи фізичної підготовки слід вважати її гнучкість і універсальність.
Дослідження змісту і особливостей професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції здійснено за допомогою узагальнення інформації на офіційних сайтах навчальних закладів збройних сил Франції, використання методів порівняльного аналізу наукових публікацій, інтернет-джерел, досвіду діяльності вищих військових навчальних закладів. Методи структурно-логічного аналізу, систематизації та класифікації використано для виокремлення тенденцій професійної і фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції. Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що набули подальшого розвитку наукові уявлення про зміст і особливості професійної та фізичної підготовки офіцерів збройних сил Франції.
Професійній і фізичній підготовці офіцерських кадрів у Франції притаманні певні особливості і тенденції, зокрема широка мережа військових навчальних закладів і навчальних центрів; урахування національних освітніх особливостей і кращого світового досвіду у підготовці офіцерських кадрів; поетапна організація навчання, що передбачає початкову військову підготовку, підготовку за фахом відповідно до рівнів освіти та ланок управління, підвищення кваліфікації і перепідготовку; організація фізичної підготовки на засадах спортивної доктрини та інші.

Біографія автора

Олександр ГНИДЮК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат педагогічних наук, доцент, старший викладач кафедри фізичної підготовки та особистої безпеки

Посилання

Шумовецька С., Діденко О., Луцький О. Професійна підготовка співробітників прикордонної служби Сполучених Штатів Америки та Європейських країн. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. № 25(2). С. 207–224. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.792

Наговіцин О. П. Особливості проведення військової підготовки у країнах НАТО та збройних силах США. Сучасні тенденції та перспективи розвитку фізичної підготовки і спорту у Збройних Силах України, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних служб на шляху євроатлантичної інтеграції України : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21–22 листопада 2019 р.) ; Національний університет оборони України імені Івана Черняховського. Київ : НУОУ, 2019. 416 с.

Скворок І. М. Підготовка офіцерів запасу в зарубіжних країнах. Військова освіта. 2013. № 1. С. 207–216. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_1_26.pdf

Богунов С., Вавілова Н., Приходько Ю. Підготовка військових фахівців у збройних силах Франції. Військова освіта. № 1(39). 2019. URL: http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/176928

Site officiel des Forces armées françaises. URL: http://www.defense.gouv.fr

École. URL: d’état-majorhttps://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-l-entrainement-et-des-ecoles-du-combat-interarmes/ecole-d-etat-major

Chaque légionnaire est ton frère d’armes. Editorial Képi blanc. 2009, Septembre. № 714. URL: http://www.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=41&page=1

Perga Hermann. Le code du soldat. Armees. com. 2003, 21 Janvvier. URL: http://www.armees.com/Le-code-du-soldat.html

Comment fi déliser la ressource? 2010, 22 Octobre. URL: http://lemamouth. blogspot.com/2010/10/comment-fi deliser-la-ressource.html

Іноземні армії: фізична підготовка. URL: https://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24382/

Armée de Terre. URL: https://www.defense.gouv.fr/terre

Ministère des Armées. URL: https://www.defense.gouv

L’enseignement militaire supérieur : un pilier de la coopération structurelle Higher military education: a pillar of structural cooperation. Juin 2015, № 276. https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/psd276_cle41f781-2.pdf


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Shumovetska S., Didenko O., Lutskyi O. (2021). Profesiina pidhotovka spivrobitnykiv prykordonnoi sluzhby Spoluchenykh Shtativ Ameryky th Yevropeiskykh krain [Professional training for U.S. and European border officials.]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 2021. № 25(2), S. 207–224. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v25i2.792 [in Ukrainian]

Nahovitsyn O. P. (2019). Osoblyvosti provedennia viiskovoi pidhotovky u krainakh NATO th zbroinykh sylakh SShA [Peculiarities of military training in NATO countries and the U.S. Armed Forces]. Suchasni tendentsii th perspektyvy rozvytku fizychnoi pidhotovky i sportu u Zbroinykh Sylakh Ukrainy, pravookhoronnykh orhanakh, riatuvalnykh th inshykh spetsialnykh sluzhb na shliakhu yevroatlantychnoi intehratsii Ukrainy : materialy III Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (Kyiv, 21–22 lystopada 2019 r.) ; Natsionalnyi universytet oborony Ukrainy imeni Ivana Cherniakhovskoho. Kyiv : NUOU, 2019. 416 s. [in Ukrainian]

Skvorok I. M. (2013). Pidhotovka ofitseriv zapasu v zarubizhnykh krainakh [Training of reserve officers in foreign countries]. Viiskova osvita. 2013. № 1. S. 207–216. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vios_2013_1_26.pdf [in Ukrainian]

Bogunov S., Vavіlova N., Prihodko Yu. (2019). PIdgotovka vIyskovih fahIvtsIv u zbroynih silah Frantsiyi [Training of military specialists in the French Armed Forces]. Vіyskova osvіta. № 1(39). 2019. URL: http://znp-vo.nuou.org.ua/article/view/176928 [in Ukrainian]

Site officiel des Forces armées françaises. URL: http://www.defense.gouv.fr [in French]

École. URL: d’état-majorhttps://www.defense.gouv.fr/terre/l-armee-de-terre/le-niveau-divisionnaire/commandement-de-l-entrainement-et-des-ecoles-du-combat-interarmes/ecole-d-etat-major [in French]

Chaque légionnaire est ton frère d’armes. Editorial Képi blanc. 2009, Septembre. № 714. URL: http://www.legion-etrangere.com/modules/info_seul.php?id=41&page=1 [in French]

Perga Hermann. Le code du soldat. Armees.com. 2003, 21 Janvvier. URL: http://www.armees.com/Le-code-du-soldat.html [in French]

Comment fi déliser la ressource? 2010, 22 Octobre. URL: http://lemamouth. blogspot.com/2010/10/comment-fi deliser-la-ressource.html [in French]

Inozemni armiyi: fizichna pidgotovka [Foreign armies: physical training]. URL:https://osvita.ua/vnz/reports/dpju/24382/ [in Ukrainian]

Armée de Terre. https://www.defense.gouv.fr/terre [in French]

Ministère des Armées. https://www.defense.gouv [in French]

L’enseignement militaire supérieur : un pilier de la coopération structurelle Higher military education: a pillar of structural cooperation. Juin 2015, № 276. URL: https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/psd276_cle41f781-2.pdf [in French]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ГНИДЮКО. (2022). ЗМІСТ І ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ОФІЦЕРІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ ФРАНЦІЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 125-137. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1041
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають