ДИСТАНЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ І САМОРОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З “УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

  • Наталія ГОЛЯРДИК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-9624-7582
  • Олена ГЕВКО Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0002-6677-029X
  • Наталія МАКОГОНЧУК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7378-8917
Ключові слова: e-Learning, порівняльний аналіз, воєнні дії, індивідуальні потреби, навчальна програма

Анотація

Російсько-українська війна має трагічний і катастрофічний вплив на нормальне функціонування усіх сфер діяльності. Система освіти у цей період зазнала серйозних змін через бойові дії, обстріли, евакуацію тощо. За цих умов основною проблемою стало невідкладне впровадження ефективних рішень для проведення процесів дистанційного викладання, навчання та саморозвитку з огляду на індивідуальні потреби студентів. Слід зазначити, що система освіти відреагувала миттєво, завдяки досвіду пандемії COVID-19. Проведення онлайн-викладацької діяльності не було новим рішенням, ця система добре налагоджена та відпрацьована. Утім, реалії війни (руйнування засобів зв’язку, погане підключення через роботу з укриттів, підключення студентів із-за кордону) поставили умову пошуку нових рішень, а саме: пошуку нових, більш потужних дистанційних платформ. У цьому контексті платформи e-Learning стали рятівними та ефективними для надання освітнього вмісту великій кількості студентів та у проведенні індивідуальних освітніх заходів. Напад Росії поклав акцент на розробці та вдосконаленні засобів синхронної навчальної діяльності. У роботі проаналізовано три платформи електронного навчання, та обрано дві для використання здобувачами вищої освіти на заняттях з предмета “Українська мова за професійним спрямуванням” під час воєнного стану. Запропоновано низку заходів для отримання вищої освіти в контексті надзвичайних ситуацій і воєнного стану. Виявлено основні критерії для вибору дистанційної платформи та проблемні моменти, які їх визначають (умови та можливості технічного доступу до навчання, часові рамки, технічні можливості, потреба в індивідуальній взаємодії викладачів та студентів). Робимо висновок про доцільність одночасного використання дистанційних платформ Google meet та Microsoft Teams, оскільки таке поєднання дає змогу ефективно долучати до навчального процесу всіх студентів (синхронно та асинхронно) та зважати на їх індивідуальні потреби, пов’язані з воєнною агресією з боку Росії на території України.

Біографії авторів

Наталія ГОЛЯРДИК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка психологічних наук, доцентка, доцентка кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Олена ГЕВКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

старша викладачка кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Наталія МАКОГОНЧУК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, старша викладачка кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін

Посилання

Гаврілова Л., Катасонова Ю. Теоретичні аспекти впровадження дистанційного навчання в Україні. Освітологічний дискурс. 2017. № 1–2(16–17). С. 168–182. URL: 10.28925/2312-5829.2017.1-2.1682

Fuady I., Sutarjo M. A. S., Ernawati E. Analysis of Students’ Perceptions of Online Learning Media During the Covid-19 Pandemic (Study of E-learning Media: Zoom, Google Meet, Google Classroom, and LMS). Randwick International of Social Science Journal. 2021. Vol. 2, no. 1. P. 51–56. URL: https://doi.org/10.47175/rissj.v2i1.177 (date of access: 12.05.2022).

Au O. T.-S., Li K., Wong T. M. Student persistence in open and distance learning: success factors and challenges. Asian Association of Open Universities Journal. 2018. Vol. 13, no. 2. P. 191–202. URL: https://doi.org/10.1108/aaouj-12-2018-0030 (date of access: 12.05.2022).

Ковальчук В. І., Воротникова І. П. Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Т. 60, № 4. С. 58–74. URL: 10.33407/itlt. v60i4.1763

Дика Н. М., Глазова О. П. Нова парадигма післядипломної педагогічної освіти: реалізація компетентнісного підходу. Неперервна професійна освіта: теорія і практика (Серія: Педагогічні науки). 2018. Вип. № 3–4(56–57). С. 14–20. URL: 10.28925/1609-8595.2018(3-4)1420

Заболоцький А. Ю. Проблема якості дистанційного навчання. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2016. № 1. С. 221–224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_37 (дата звернення: 26.04.2022).

Пехник А. В. Платформи для організації дистанційного навчання. Правове життя сучасної України : у 3 т. : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 15 трав. 2020 р.) / відп. ред. М. Р. Аракелян. Одеса : Гельветика, 2020. Т. 1. С. 220–223.

Пилаєва Т. В. Історія розвитку дистанційної освіти в світі. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Сер.: Педагогічні науки. 2016. Вип. 147. С. 114–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_30 (дата звернення: 26.04.2022).

Yen T. V. M. & Nhi N. T. U. The practice of online English teaching and learning with microsoft teams: From students’ view. Asia CALL Online Journal. 2021. Vol. 12, no. 2. Р. 51–57.

Gustiana G. A Training by Using Google Meet for Elementary School Teachers. Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran). 2021 Vol. 5, no. 3. Р. 772–777.

Sadeghi M. A Shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. International Journal of Research in English Education. 2019. Vol. 4, no. 1. P. 80–88. URL: https://doi.org/10.29252/ijree.4.1.80 (date of access: 12.05.2022).

Wijayanto Y. R., Andayani A., Sumarwati S. Utilization of Microsoft Teams 365 as an Alternative for Distance Learning Media Amid the Covid-19 Pandemic. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2021. Vol. 8, no. 2. P. 87. URL: https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2333 (date of access: 12.05.2022).

Rizaldi D. R., Fatimah Z. How the Distance Learning can be a Solution during the Covid-19 Pandemic. International Journal of Asian Education. 2020. Vol. 1, no. 3. P. 117–124. URL: https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.42 (date of access: 12.05.2022).

Oliveira M. M. S. d., Penedo A. S. T., Pereira V. S. Distance education: advantages and disadvantages of the point of view of education and society. Dialogia. 2018. No. 29. P. 139–152. URL: https://doi.org/10.5585/dialogia.n29.7661 (date of access: 12.05.2022).

Lamanauskas V., Makarskaitė-Petkevičienė R. Distance Lectures in University Studies: Advantages, Disadvantages, Improvement. Contemporary Educational Technology. 2021. Vol. 13, no. 3. P. ep309. URL: https://doi.org/10.30935/cedtech/10887 (date of access: 12.05.2022).


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Havrilova L., Katasonova Yu. Teoretychni aspekty vprovadzhennia dystantsiinoho navchannia v Ukraini [Theoretical aspects of the introduction of distance learning in Ukraine]. Osvitolohichnyi dyskurs. 2017. № 1–2(16–17). S. 168–182. URL: 10.28925/2312-5829.2017.1-2.1682. [In Ukrainean]

Fuady I., Sutarjo M. A. S., Ernawati E. Analysis of Students’ Perceptions of Online Learning Media During the Covid-19 Pandemic (Study of E-learning Media: Zoom, Google Meet, Google Classroom, and LMS). Randwick International of Social Science Journal. 2021. Vol. 2, no. 1. P. 51–56. URL: https://doi.org/10.47175/rissj.v2i1.177 (date of access: 12.05.2022).

Au O. T.-S., Li K., Wong T. M. Student persistence in open and distance learning: success factors and challenges. Asian Association of Open Universities Journal. 2018. Vol. 13, no. 2. P. 191–202. URL: https://doi.org/10.1108/aaouj-12-2018-0030 (date of access: 12.05.2022).

Kovalchuk V. I., Vorotnykova I. P. Modeli vykorystannia elementiv dystantsiinoho navchannia v shkoli [Models of using elements of distance learning at school. Information technologies and teaching aids]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia 2017. T. 60, № 4. S. 58–74. URL: 10.33407/itlt. v60i4.1763. [In Ukrainean]

Dyka N. M., Hlazova O. P. Nova paradyhma pisliadyplomnoi pedahohichnoi osvity: realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu [A new paradigm of postgraduate pedagogical education: implementation of the competence approach]. Neperervna profesiina osvita: teoriia i praktyka (Seriia: Pedahohichni nauky). 2018. Vyp. № 3–4(56–57). S. 14–20. URL: 10.28925/1609-8595.2018(3-4)1420. [In Ukrainean]

Zabolotskyi A. Yu. Problema yakosti dystantsiinoho navchannia [The problem of distance learning quality]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia. 2016. № 1. S. 221–224. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2016_1_37 (data zvernennia: 26.04.2022). [In Ukrainean]

Pekhnyk A. V. Platformy dlia orhanizatsii dystantsiinoho navchannia [Platforms for distance learning]. Pravove zhyttia suchasnoi Ukrainy: u 3 t.: materialy Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (m. Odesa, 15 trav. 2020 r.) / vidp. red. M. R. Arakelian. Odesa: Helvetyka, 2020. T. 1. S. 220–223. [In Ukrainean]

Pylaieva T. V. Istoriia rozvytku dystantsiinoi osvity v sviti [History of distance education in the world]. Naukovi zapysky [Kirovohradskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka]. Ser.: Pedahohichni nauky. 2016. Vyp. 147. S. 114–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2016_147_30 (data zvernennia: 26.04.2022). [In Ukrainean]

Yen T. V. M. & Nhi N. T. U. The practice of online English teaching and learning with microsoft teams: From students’ view. Asia CALL Online Journal. 2021. Vol. 12, no. 2. Р. 51–57.

Gustiana G. A Training by Using Google Meet for Elementary School Teachers. Jurnal PAJAR (Pendidikan dan Pengajaran). 2021 Vol. 5, no. 3. Р. 772–777.

Sadeghi M. A Shift from Classroom to Distance Learning: Advantages and Limitations. International Journal of Research in English Education. 2019. Vol. 4, no. 1. P. 80–88. URL: https://doi.org/10.29252/ijree.4.1.80 (date of access: 12.05.2022).

Wijayanto Y. R., Andayani A., Sumarwati S. Utilization of Microsoft Teams 365 as an Alternative for Distance Learning Media Amid the Covid-19 Pandemic. International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding. 2021. Vol. 8, no. 2. P. 87. URL: https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i2.2333 (date of access: 12.05.2022).

Rizaldi D. R., Fatimah Z. How the Distance Learning can be a Solution during the Covid-19 Pandemic. International Journal of Asian Education. 2020. Vol. 1, no. 3. P. 117–124. URL: https://doi.org/10.46966/ijae.v1i3.42 (date of access: 12.05.2022).

Oliveira M. M. S. d., Penedo A. S. T., Pereira V. S. Distance education: advantages and disadvantages of the point of view of education and society. Dialogia. 2018. No. 29. P. 139–152. URL: https://doi.org/10.5585/dialogia.n29.7661 (date of access: 12.05.2022).

Lamanauskas V., Makarskaitė-Petkevičienė R. Distance Lectures in University Studies: Advantages, Disadvantages, Improvement. Contemporary Educational Technology. 2021. Vol. 13, no. 3. P. ep309. URL: https://doi.org/10.30935/cedtech/10887 (date of access: 12.05.2022).

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ГОЛЯРДИКН., ГЕВКОО., & МАКОГОНЧУКН. (2022). ДИСТАНЦІЙНІ ПЛАТФОРМИ ДЛЯ НАВЧАННЯ І САМОРОЗВИТКУ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З “УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ” ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 138-151. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1042
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають