РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

  • Тетяна ГРУЗЕВИЧ Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького https://orcid.org/0000-0003-2803-3659
  • Олег СТАВИЦЬКИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-0960-4110
  • Тетяна ПОТАПЧУК Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника https://orcid.org/0000-0003-1680-6976
Ключові слова: дослідно-експериментальна робота, громадянське виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу, національні традиції, громадянська вихованість, експериментальна та контрольна групи

Анотація

Статтю присвячено аналізу результатів дослідно-експериментальної роботи з громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу на основі національних традицій.
Автори звертають увагу, що використання такого методу дослідження як педагогічний експеримент сприяє комплексному та ефективному вивченню педагогічних явищ.
У процесі вирішення експериментальних завдань застосовано такі методи дослідження: вивчення шкільної документації, педагогічне спостереження, опитування (бесіда, анкетування, узагальнення незалежних характеристик), порівняння, оцінювання (експертна оцінка, самооцінка), створення виховних ситуацій, педагогічний експеримент (констатувальний та формувальний). Результати кожного методу збору досліджуваних даних порівнювалися, співставлялися і додавалися. Ці факти аналізувалися та проходили попередній відбір (верифікацію, класифікацію, кодування та шкалування одержаних результатів).
Кількісну та якісну обробку й інтерпретацію зібраної і систематизованої інформації проведено за допомогою методів математичної статистики.
Запроваджено різноманітні діагностичні методики, які дозволяли виявити результативність застосування розроблених педагогічних умов, коректувати методику їх подальшої реалізації. Зверталася увага на порівняння результатів у контрольній і експериментальній групах окремо за кожним критерієм, а також за їх сукупністю. На кожному етапі експериментального дослідження ставилися конкретні завдання. Для перевірки ефективності в основному використано ті ж методи, що на попередньому (констатувальному) етапі.
Діагностування громадянської вихованості здійснювалось шляхом вивчення істотних ознак громадянської вихованості, їх форм вираження як реалізованих цілей громадянського виховання.
Для перевірки однорідності досліджуваних одиниць за станом сформованості громадянського виховання в учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу на основі національних традицій автори провели статистичний аналіз із застосуванням λ-критерію Колмогорова-Смирнова. Його результати засвідчили позитивні зрушення у станах сформованості громадянської вихованості в експериментальній групі більше ніж у контрольній. Аналіз результатів експериментального дослідження засвідчив ефективність розроблених і впроваджених педагогічних умов громадянського виховання учнів старших класів загальноосвітнього навчального закладу на основі національних традицій та підтверджує гіпотезу дослідження емпіричним шляхом.

Біографії авторів

Тетяна ГРУЗЕВИЧ, Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красицького

вчителька англійської мови

Олег СТАВИЦЬКИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, начальник кафедри воєнного мистецтва

Тетяна ПОТАПЧУК, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри теорії та методики дошкільної і спеціальної освіти

Посилання

Міщеня О. М. Формування громадянської відповідальності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного циклу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Дрогобич, 2009. 20 с.

Мірошніченко В. І. Дослідно-експериментальна робота щодо формування екологічної культури майбутніх офіцерів-прикордонників. Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. 2022. Вип. 47. Т. 3, С. 228–233.

Корінна Л. В. Формування громадянських цінностей старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2005. 20 с.

Рацул О. А. Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України у другій половині XIX – на початку XX ст. : дис. ... канд. пед. наук. Харків, 2004. 223 с.

Citizenship education in England 2001–2010: young people’s practices and prospects for the future: the eighth and final report from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS). URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/181797/DFE-RR059.pdf

Райко В. В. Теоретичні і методичні засади формування правової культури офіцерського складу Державної прикордонної служби України : монографія. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2008. 348 с.

Pekach K. A. Technology education Civil Liability students. Actual Problems of Scienceand Education (APSE–2016). Heldin Budapestan 31st of January 2016 URL: http://scaspee.com/all-materials/technology-education-civil-liability-students-pekach-ka


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mishchenia O. M. (2009). Formuvannia hromadianskoi vidpovidalnosti starshoklasnykiv u protsesi vyvchennia predmetiv humanitarnoho tsyklu [Formation of civic responsibility of high school students in the process of studying the subjects of the humanities] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07. Drohobych, 2009. 20 s. [in Ukrainian]

Miroshnichenko V. I. (2022). Doslidno-eksperymentalna robota shchodo formuvannia ekolohichnoi kultury maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [Experimental work on the formation of ecological culture of future border guards]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk : mizhvuzivskyi zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. 2022. Vyp. 47, Tom 3. S. 228–233. [in Ukrainian]

Korinna L. V. (2005). Formuvannia hromadianskykh tsinnostei starshoklasnykiv u zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh [Formation of civic values of high school students in secondary schools] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.07. Kyiv, 2005. 20 s. [in Ukrainian]

Ratsul O. A. (2004). Formuvannia hromadianskosti u studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy u druhii polovyni XIX – napochatku XX st. [Formation of citizenship among students of higher educational institutions of Ukraine in the second half of XIX – early XX centuries] : dys. ... kand. ped. nauk. Kharkiv, 2004. 223 s. [in Ukrainian]

Citizenship education in England 2001–2010: young peoples practices and prospects for the future: the eighth and final report from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS) URL: https://www.gov.uk/government/uploads/system/ [inEnglish]

Raiko V. V. (2008). Teoretychni i metodychni zasady formuvannia pravovoi kultury ofitserskoho skladu Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Theoretical and methodological principles of forming the legal culture of officers of the State Border Guard Service of Ukraine] : monohrafiia. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2008. 348 s. [in Ukrainian]

Pekach K. A. (2016). Technology education Civil Liability students. Actual Problems of Scienceand Education (APSE–2016). Heldin Budapestan 31st of January. URL: http://scaspee.com/all-materials/technology-education-civil-liability-students-pekach-ka [in English]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ГРУЗЕВИЧТ., СТАВИЦЬКИЙО., & ПОТАПЧУКТ. (2022). РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 152-171. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1043
Розділ
Статті