КОНЦЕПТ І ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ “ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДІЯ” НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Ключові слова: освіта, довідкові видання, словник, енциклопедія, електронна енциклопедія, вебенциклопедія, онлайн енциклопедія

Анотація

У статті представлено короткий аналіз вітчизняних наукових публікацій та довідкових джерел з метою порівняння позиції вчених щодо визначення основоположних термінів й понять, необхідний для досягнення цілей проєктування веборієнтованої енциклопедії у галузі освіти і психології. Зокрема розглянуто зміст понять “термін” та “дефініція”, історичні передумови появи вживання термінів “словник” та “енциклопедія” та визначено відмінності між такими довідковими виданнями, як “алфавітний словник”, “тематичний словник”, “енциклопедичний словник”, “енциклопедичний словник-довідник”, “енциклопедичний довідник”, “біографічний (біобібліографічний) довідник”, “енциклопедія”, “національна енциклопедія”, “галузева енциклопедія”. Бурхливий розвиток цифрових технологій кінця ХХ – початку ХХІ ст. став поштовхом до появи довідкових видань у електронному форматі та зародження електронної енциклопедистики. Під час аналізу встановлено, що “вебенциклопедія” та “онлайн енциклопедія” за тлумаченням є тотожними поняттями. Доцільно виокремлювати “вікі-енциклопедії” як їхній підвид. Часто у науковій літературі синонімічно до них вживається поняття “енциклопедія електронна”, однак його зміст включає в себе не лише енциклопедичні видання, доступні в мережі Інтернет, а й цифрові аналоги паперових друкованих енциклопедій. У статті подано авторське розуміння співвідношень між усіма вказаними термінами. Визначено, що онлайн енциклопедії є невід’ємною складовою цифровізації суспільства, які відображають процеси, пояснюють природні та суспільні явища та події, фіксують історичні віхи, у стислій та лаконічній формі роз’яснюють інформацію про певну державу чи окрему галузь знань, а також є важливим і потужним базисом для збереження культурної спадщини певної нації. Цей вид енциклопедичних видань набув широкої популярності серед громадськості завдяки мультимедійним властивостям та безкоштовному і безперебійному доступу 24/7.

Біографії авторів

Андрій ГУРЖІЙ, Інститут цифровізації освіти НАПН України

доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник

Анна ЯЦИШИН, Інститут цифровізації освіти НАПН України

докторка педагогічних наук, старша наукова співробітниця, провідна наукова співробітниця

Лілія ЛУПАРЕНКО, Інститут цифровізації освіти НАПН України

кандидатка педагогічних наук, завідувачка відділу цифрової трансформації НАПН України

Посилання

Лупаренко Л. А. Еволюція відкритих електронних науково-освітніх систем і їх використання у вітчизняному освітньому просторі. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2021. № 2(25). С. 236–272. URL : https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/775

Енциклопедичні дослідження у працях вітчизняних і зарубіжних вчених: реферативний огляд. Ч. 1. Напрацювання українських дослідників / В. Ю. Биков та ін.; за заг. ред. Л. А. Лупаренко. Київ : ІІТЗН НАПН України, 2021. 38 с. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729852

Биков В. Ю., Пінчук О. П., Лупаренко Л. А. Проблема формування й актуалізації поняттєво-термінологічного апарату педагогіки і психології у цифрову епоху. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, ІІТЗН НАПН України (м. Київ, 11 лютого 2021 р.). Київ, 2021. С. 8–11. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724034

Пінчук О. П., Лупаренко Л. А. Процедура розгортання відкритої Інтернет-платформи “Українська електронна енциклопедія освіти”. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція “Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці” (м. Київ, 28 квітня 2021 р.). Київ, 2021. С. 134–137. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724958/

Биков В. Ю., Пінчук О. П., Лупаренко Л. А. Представленість наукового контенту енциклопедичної тематики у наукометричних і реферативних базах даних. Інформаційні технології і засоби навчання. 2021. № 85(5). С. 360–383. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4750

Гуржій А., Яцишин А., Полященко І. Актуальність створення освітніх онлайн-енциклопедій. Сучасні інформаційні технології в освіті та науці. Актуальні питання сучасної інформатики : VІ Всеукр. наук. конф. (м. Житомир, 18–19 листоп. 2021 р.). Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2021.

Яцишин А. В., Буров О. Ю., Кохан О. В. Онлайн енциклопедії: феномен популярності в сучасному цифровому суспільстві. Комп’ютерні технології: інновації, проблеми, рішення : ІV Всеукр. наук.-техн. конф. (м. Житомир, 18–20 лист. 2021 р.). Житомир : Житомирська політехніка. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729245/

Яцишин А. В. Онлайн енциклопедії як важливий ресурс збереження культурної спадщини. Інформаційно-комп’ютерні технології: стан, досягнення та перспективи розвитку : ІV Всеукр. наук.-техн. конф. (м. Житомир, 25–26 лист. 2021 р.). Житомир : Житомирська політехніка. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729246/

Яцишин А. В., Буров О. Ю., Носенко Ю. Г. Онлайн енциклопедії: сучасний стан та перспективи розвитку. Наукова молодь-2021 : зб. матеріалів ІХ Всеукр. наук.-практ. конференції молодих вчених (м. Київ, 30 лист. 2021 р.). Київ : ІІТЗН НАПН України. С. 150–158 URL: https://lib.iitta.gov.ua/729032/

Матеріали до словника енциклопедичних термінів. Енциклопедичний вісник України. 2018. Число 10. С. 50–82.

Боряк Г., Папакін Г. Відкриті енциклопедичні гуманітарні ресурси. Спеціальні історичні дисципліни. 2013. № 21. C. 73–89.

Воронка Г. Словники та енциклопедії: розмежування понять. Вісник Книжкової палати. 2015. № 6. С. 11–13.

ДСТУ 3017:2015 “Видання. Основні види. Терміни та визначення понять”, 2015.

“Encyclopedia”. Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/encyclopedia

“Encyclopedia”. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/online-encyclopedia

Українські енциклопедії: типологія, стиль, функції : монографія / відп. ред. Я. Яцків ; Інститут енциклопедичних досліджень НАН України. Київ, 2018. 150 с.

Лещенко М. П., Яцишин А. В. Відкрита освіта у категоріальному полі вітчизняних і зарубіжних учених. Інформаційні технології і засоби навчання. 2014. Том 39, № 1. DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v39i1.985

Железняк М. Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави. Енциклопедичний вісник України. 2017. Вип. 8–9. С. 7–21.

“Online encyclopedia” Definitions.net. URL: https://www.definitions.net/definition/online+encyclopedia

“Online encyclopedia” URL: https://www.dictionary.com/browse/encyclopedia

Методичні засади створення паперових і електронних енциклопедичних видань : посібник / НАН України; Інститут енциклопедичних досліджень. Київ, 2015. 252 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Luparenko L. A. (2021). Evolution of open electronic scientific and educational systems and their use in the domestic educational space. Collection of scientific works of the National Academy of the State Border Guard Service of Ukraine. Series: Pedagogical Sciences, 25(2), 236–272. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/view/775

Luparenko L. A. (Ed.). (2021). Encyclopedic research in the works of domestic and foreign scientists: an abstract review. Part 1. Development of Ukrainian researchers. Kyiv : IITZN NAPS of Ukraine. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729852

Bykov V. Yu., Pinchuk O. P., Luparenko L. A. (2021). The problem of formation and actualization of the conceptual and terminological apparatus of pedagogy and psychology in the digital age. Reporting Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and Teaching Aids of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. Kyiv : Institute of Information Technologies of the NAES of Ukraine. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724034

Pinchuk O. P., Luparenko L. A. (2021). Procedure for deployment of the open Internet platform “Ukrainian electronic encyclopedia of education”. All-Ukrainian scientific-practical online conference “Theoretical and practical problems of using mathematical methods and computer-oriented technologies in education and science”, Kyiv : Borys Hrinchenko University of Kyiv. URL: https://lib.iitta.gov.ua/724958/

Bykov V. Yu., Pinchuk O. P., Luparenko L. A. (2021). Representation of scientific content on encyclopedic topics in scientometric and abstract databases. Information technologies and learning tools, 85(5), 360–383. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4750

Hurzhii A. M., Yatsyshyn A. V., Poliashchenko I. M. (2021). The urgency of creating educational online encyclopedias. VI All-Ukrainian Science. conf. “Modern information technologies in education and science. Current issues of modern informatics”, Zhytomyr : ZhSU Publishing House. I. Franko.

Yatsyshyn A. V., Burov O. Yu., Kokhan O. V. (2021). Online encyclopedias: the phenomenon of popularity in today’s digital society. IV All-Ukrainian scientific and technical conf. “Computer technologies: innovations, problems, solutions”, Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729245/

Yatsyshyn A. V. (2021). Online encyclopedias as an important resource for preserving cultural heritage. IV All-Ukrainian scientific and technical conf. “Information and Computer Technologies: Status, Achievements and Prospects of Development”, Zhytomyr : Zhytomyr Polytechnic. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729246/

Yatsyshyn A. V., Burov O. Yu., Nosenko Yu. H. (2021). Online encyclopedias: current status and prospects. Scientific youth-2021: coll. materials IX All-Ukrainian. scientific-practical Conference of Young Scientists. Kyiv : IITZN NAPS of Ukraine. URL: https://lib.iitta.gov.ua/729032/

Bereziuk T., et al. (2018). Materials for the dictionary of encyclopedic terms. The Encyclopedia Herald of Ukraine. 10. С. 50–82.

Boriak H., Papakin H. (2013). Open encyclopedic humanitarian resources. Special historical disciplines. 21, 73–89.

Voronka H. (2015). Dictionaries and encyclopedias: delimitation of concepts. Bulletin of the Book Chamber. № 6, 11–13.

DSTU 3017: 2015 “Publication. The main types. Terms and definitions”, 2015.

“Encyclopedia”. Merriam-Webster Dictionary. URL: https://www.merriam-webster.com/dictionary/encyclopedia

“Encyclopedia”. Collins Dictionary. URL: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/online-encyclopedia

Yatskiv Ya. (Ed.). (2018). Ukrainian encyclopedias: typology, style, functions: monograph. Kyiv : Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Leshchenko M. P., Yatsyshyn A. V. (2014). Open education in the categorical field of domestic and foreign scientists. Information Technologies and Learning Tools. 39(1). URL: https://doi.org/10.33407/itlt.v39i1.985

Zhelezniak M. (2017). Ukrainian electronic encyclopedics: development trends and place in the information space of the state. The Encyclopedia Herald of Ukraine. 8–9, 7–21.

“Online encyclopedia” Definitions.net. URL: https://www.definitions.net/definition/online+encyclopedia

“Online encyclopedia”. URL: https://www.dictionary.com/browse/encyclopedia

Zhelezniak M. (Ed.). (2015). Methodical bases of creation of paper and electronic encyclopedic editions: the manual. Kyiv : Institute of Encyclopedic Research of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ГУРЖІЙА., ЯЦИШИНА., & ЛУПАРЕНКОЛ. (2022). КОНЦЕПТ І ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ “ОНЛАЙН ЕНЦИКЛОПЕДІЯ” НА СТОРІНКАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКОВОЇ ЛІТЕРАТУРИ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 172-191. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1044
Розділ
Статті