ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ”

Ключові слова: лідерська компетентність, лідерські якості та властивості, фахівці з навігації та управління судном, професійна підготовка, майбутні судноводії

Анотація

У статті узагальнено результати досліджень, публікацій та нормативних документів у сфері освіти, у яких розкриваються окремі аспекти та особливості змісту поняття “лідерська компетентність майбутніх фахівців з навігації та управління судном”. Автор робить висновок, що лідерська компетентність є однією з найважливіших у структурі професійної компетентності фахівців морського та річкового транспорту. Це підтверджує узагальнення актуальних вимог до змісту і якості професійної підготовки майбутніх судноводіїв, що містяться у вітчизняних нормативних документах та Міжнародній Конвенції зі стандартів підготовки, дипломування моряків і несення вахти. З урахуванням сутнісно-понятійного та функціонального аналізу автором зроблено висновок, що лідерська компетентність є інтегрованим поняттям, яке розкладається на диференціальні компетенції й охоплює знання, уміння і навички професійної компетентності і професійної мобільності, здатність формувати корпоративну культуру й поведінку членів колективу, адаптаційну здатність, уміння орієнтуватися в інформаційних потоках, оптимально вирішувати професійні й соціальні проблеми, здійснювати ефективне управління і контроль діяльності колективу для розв’язання професійних завдань персоналом, а також уміння працювати в команді. Зміст лідерської компетентності майбутніх судноводіїв охоплює когнітивний компонент (знання психології роботи з персоналом, особливостей управління людськими ресурсами, комунікації, особливостей формування команди тощо), практично-діяльнісний компонент (уміння та навички підтримувати серед членів суднової команди атмосферу взаєморозуміння, доброзичливості, взаємодопомоги, навички керівника і вміння працювати в команді, застосовувати методи ефективного управління ресурсами, здійснювати менеджмент та мотивацію персоналу суднової команди тощо), професійно-особистісний компонент (організаторські, професійно-ділові, емоційно-комунікативні, інтелектуально-креативні та морально-вольові властивості, серед яких стійкість до підвищених психологічних навантажень, до тривалого емоційного напруження, здатність швидко і вміло вирішувати особистісні та групові конфлікти, висока моральність, що дозволяє бути прикладом для наслідування) та ціннісно-мотиваційний компонент (прихильність корпоративній культурі, прагнення безпеки і влади, орієнтація на загальновизнані людські та професійні цінності).

Біографії авторів

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Діана ВОРОХОБІНА, Хмельницький національний університет

аспірантка

Посилання

Міжнародна конвенція про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року : Документ від 07 липня 1978 р. № 995_053. База даних “Законодавство України”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text. (дата звернення: 11.05.2022)

Ворохобіна Д. Лідерська компетентність фахівців з навігації та управління судном: теоретичні аспекти. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2022. 28(1). 20–33. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.953 (дата звернення: 15.05.2022).

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 271 “Річковий та морський транспорт” для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти : наказ МОН України від 13.11.2018 № 1239. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62784/ (дата звернення: 23.04.2022).

Гбур З. В. Виклики та загрози в морській безпеці України. Інвестиції: практика та досвід. 2022. № 3. С. 66–71. URL: 10.32702/2306-6814.2022.3.66 (дата звернення: 11.05.2022)

Манільські поправки до додатка до Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) 1978 року (Резолюція 1 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052#Text (дата звернення: 16.05.2022)

Безлуцька О. П. Лідерські якості офіцера-судноводія: теоретичний аспект. Інноваційна педагогіка. Випуск 14. Т. 1. 2019. С. 28–32. URL: https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-14-1-5

Костиря О. В. Лідерство в багатонаціональному екіпажі: вимоги міжнародної морської організації. Прикарпатський юридичний вісник. Випуск 4(33), 2020. С. 122–127. doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.635

Истомина О. А. Особенности лидерства в судовом экипаже. Профессиональная психология моряка. Лекции. URL : http://old.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/lect5.pdf. (дата звернення: 19.12.2021)

Костыря Е. В., Топалов В. П., Позолотин Л. А., Торский В. Г. Лидерство в судовом экипаже = Leadershsip : учебное пособие. Одесса : Сатропринт, 2011. 128 с.

Психологічні основи розвитку лідерських якостей майбутніх судноводіїв у вищому навчальному закладі. International Scientific Journal “Internauka”. Секція: Психологічні науки. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1485442663992.pdf

Волошинов С. А. Алгоритмічна підготовка майбутніх судноводіїв з системою візуальної підтримки в умовах інформаційно-комунікаційного педагогічного середовища : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Херсонський держ. ун-т. Херсон, 2012. 20 с.

Ткаченко К. Дослідження проблем системи підготовки фахівців водного та морського транспорту. Економічний аналіз. 2012. Вип. 10. Ч. 2. С. 71–74.

Даниленко О. Б. Неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв у вищих морських навчальних закладах: теорія і практика : монографія. Запоріжжя : АА Тандем, 2020. 564 с.

Герганов Л. Д. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки кваліфікованих робітників морського транспорту на виробництві : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 485 с.

Криворотько Г. С. Психологічна характеристика особливих умов діяльності моряків далекого плавання. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2 (1). 2012. С. 400–408.

Криворучко П. П. Психологічне забезпечення професійної діяльності корабельних спеціалістів у тривалому плаванні : дис. … канд. психол. наук : 20.02.02. Київ : Київський військовий гуманітарний ін-т, 1998. 263 с.

Діденко О., Шумовецька С. Акмеологічні засади професійного зростання та лідерства майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки. 2021. 26(3), 41–53. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.878 (дата звернення: 16.05.2022).

Бойко О. В. Теорія і методика формування лідерської компетентності офіцерів Збройних сил України : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2020. 667 с.

Маковський О. К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів : автореф. канд. пед. наук : 20.02.02. Хмельницький : Національна академія прикордонних військ України імені Богдана Хмельницького, 2002. 18 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Mizhnarodna konventsiia pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku [International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978] : Dokument vid 07 lypnia 1978 r. No 995_053. Baza danykh “Zakonodavstvo Ukrainy”. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_053#Text. (data zvernennia: 16.12.2021) [in Ukrainian]

Vorokhobina D. Liderska kompetentnist fakhivtsiv z navihatsii ta upravlinnia sudnom: teoretychni aspekty [Leadership competence of specialists in navigation and ship handling: theoretical aspects]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, (2022). 28(1). 20–33. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v28i1.953 (data zvernennia: 15.05.2022). [in Ukrainian]

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnistiu 271 “Richkovyi ta morskyi transport” dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity [On approval of the standard of higher education in specialty 271 “River and sea transport” for the first (bachelor’s) level of higher education] : nakaz MON Ukrainy vid 13.11.2018. № 1239. URL: https://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/62784/ (data zvernennia: 23.04.2022) [in Ukrainian]

Hbur Z. V. Vyklyky ta zahrozy v morskii bezpetsi Ukrainy [Challenges and threats to Ukraine’s maritime security]. Investytsii: praktyka ta dosvid. 2022. № 3. S. 66–71. URL: 10.32702/2306-6814.2022.3.66 (data zvernennia: 11.05.2022) [in Ukrainian]

Manilski popravky do dodatka do Mizhnarodnoi konventsii pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty (PDNV) 1978 roku (Rezoliutsiia 1 Konferentsii Storin Mizhnarodnoi konventsii pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku) [Manila Amendments to the Annex to the 1978 International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052#Text (data zvernennia: 16.05.2022) [in Ukrainian]

Bezlutska O. P. Liderski yakosti ofitsera-sudnovodiia: teoretychnyi aspekt [Leadership skills of a ship navigator officer: theoretical aspect]. Innovatsiina pedahohika. Vypusk 14. T. 1. 2019. S. 28–32. URL: https://doi.org/10.32843/2663-6085- 2019-14-1-5. (in Ukrainian) [in Ukrainian]

Kostyria O. V. Liderstvo v bahatonatsionalnomu ekipazhi: vymohy mizhnarodnoi morskoi orhanizatsii [Leadership in a Multinational Crew: Requirements of a Maritime International Organization]. Prykarpatskyi yurydychnyi visnyk. Vypusk 4(33), 2020. S. 122–127. doi.org/10.32837/pyuv.v0i4.635 [in Ukrainian]

Ystomyna O. A. Osobennosty lyderstva v sudovom ekypazhe. Professyonalnaia psykholohyia moriaka [Peculiarities of leadership in the ship’s crew. Professional psychology of a seafarer]. Lektsyy. URL: http://old.msun.ru/folders/edu_lit/kaf/phsihology/lect5.pdf. (data zvernennia: 19.12.2021) [in Russian]

Kostyirya E. V., Topalov V. P., Pozolotin L. A., Torskiy V. G. Liderstvo v sudovom ekipazhe. Leadershsip [Leadership in the ship’s crew. Leadership]: uchebnoe posobie. Odessa : Satroprint, 2011. 128 s. [in Russian]

Psykholohichni osnovy rozvytku liderskykh yakostei maibutnikh sudnovodiiv u vyshchomu navchalnomu zakladi [Psychological basis for the development of leadership qualities of future navigators in the higher education institution]. International Scientific Journal “Internauka”. Sektsiia: Psykholohichni nauky. https://www.inter-nauka.com/uploads/public/1485442663992.pdf. [in Ukrainian]

Voloshynov S. A. Alhorytmichna pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv z systemoiu vizualnoi pidtrymky v umovakh informatsiino-komunikatsiinoho pedahohichnoho seredovyshcha [Algorithmic training of future navigators with a system of visual support in the information and communication pedagogical environment] : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.04 / Khersonskyi derzh. un-t. Kherson, 2012. 20 s. [in Ukrainian]

Tkachenko K. Doslidzhennia problem systemy pidhotovky fakhivtsiv vodnoho ta morskoho transportu [Research of the problem of the system of training of water and sea transport specialists]. Ekonomichnyi analiz. 2012. Vyp. 10. Ch. 2. S. 71–74. [in Ukrainian]

Danylenko O. B. Neperervna profesiina pidhotovka maibutnikh sudnovodiiv u vyshchykh morskykh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka [Continuing professional training of future navigators in maritime higher education institutions: theory and practice] : monohrafiia. Zaporizhzhia : AA Tandem, 2020. 564 s. [in Ukrainian]

Herhanov L. D. Teoretychni i metodychni zasady profesiinoi pidhotovky kvalifikovanykh robitnykiv morskoho transportu na vyrobnytstvi [Theoretical and methodical bases for professional training of qualified sea transport workers on production] : dys. … d-ra ped. nauk : 13.00.04. Kyiv, 2016. 485 s. [in Ukrainian]

Kryvorotko H.S. Psykholohichna kharakterystyka osoblyvykh umov diialnosti moriakiv dalekoho plavannia [Psychological characteristics of special conditions for seafarers in long-distance voyage]. Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav, 2(1). 2012. S. 400–408. [in Ukrainian]

Kryvoruchko P. P. Psykholohichne zabezpechennia profesiinoi diialnosti korabelnykh spetsialistiv u tryvalomu plavanni [Psychological support for the professional activity of shipboard specialists in a long voyage] : dys. … kand. psykhol. Nauk : 20.02.02. Kyiv : Kyivskyi viiskovyi humanitarnyi in-t, 1998. 263 s. [in Ukrainian]

Boiko O. V. Teoriia i metodyka formuvannia liderskoi kompetentnosti ofitseriv Zbroinykh syl Ukrainy [Theory and Methodology of Formation of Leadership Competence of Officers of the Armed Forces of Ukraine] : monohrafiia. Zhytomyr : Vyd. O. O. Yevenok, 2020. 667 s. [in Ukrainian]

Didenko O., Shumovetska S. Akmeolohichni zasady profesiinoho zrostannia ta liderstva maibutnikh ofitseriv [Acmeological Foundations for Professional Growth and Leadership of Future Officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky. 2021, 26(3), 41–53. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.878. (data zvernennia: 16.12.2021) [in Ukrainian]

Makovskyi O. K. Formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh ofitseriv [Formation of leadership qualities to future officers] : avtoref. kand. ped. nauk : 20.02.02. Khmelnytskyi : Natsionalna akademiia prykordonnykh viisk Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho, 2002. 18 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ДІДЕНКОО., & ВОРОХОБІНАД. (2022). ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ “ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З НАВІГАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ СУДНОМ”. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 192-207. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1045
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають