ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Ключові слова: лідерство, лідерська компетентність, теорії управління, менеджмент, педагогіка, психологія, формування, професійна підготовка

Анотація

У статті охарактеризовано проблематику лідерства як важливий предмет наукових досліджень. З’ясовано, що ці дослідження започатковано ще в епоху античності, коли відомі філософи виокремили важливі якості лідера – суспільного діяча і військового керівника. З часом трактування лідерства відійшло від розгляду суто особистісних якостей до розроблення всеохопних теорій цього феномену.
Доведено, що на сьогодні дослідження проблематики лідерства здійснюють у теорії управління, менеджменті, соціології, психології та педагогіці. У теорії управління і менеджменті лідерство трактують насамперед як міжособистісну взаємодію, що визначається конкретною ситуацією на основі комунікативного процесу і спрямоване на досягнення мети. Представники економічної науки розглядають лідерство як важливий ресурс підвищення ефективності діяльності підприємства. У дослідженнях з менеджменту поняття лідерства розглядають у контексті управлінській взаємодії між лідером і колективом, як процес несилового впливу для досягнення організацією своїх цілей та організаційної ефективності. У сучасних організаціях лідерство пов’язують зі знаннями та досвідом. Лідерство вчені розглядають у декількох аспектах: співвідносно з людиною та її якостями, становищем в організації; співвідносно з процесом (взаємовідносинами в організації) і з огляду на результати діяльності.
Автор з’ясував, що проблематика лідерства є також предметом ґрунтовного зацікавлення представників соціологічної, психологічної та педагогічної галузей знань. Соціологи звертають увагу на роль лідерів у різних соціальних групах, своєю чергою психологів цікавить лідерство як соціально-психологічний феномен внутрішнього розвитку групи, як один з процесів організації й управління малою соціальною групою. У психології вивчають переважно особистісні якості лідера, розглядаючи його як важливу складову системи міжособистісних відносин у групі, вияв відносин домінування й підпорядкування.
Своєю чергою педагогіка, розглядаючи лідерство як складне соціально-психологічне явище, індивідуальне утворення, зосереджується на визначенні шляхів і підходів формування лідерських якостей, розвитку лідерського потенціалу людини. Загалом дослідники визначили ті особистісні складові офіцера-лідера, які, на їхню думку, допоможуть йому більш ефективно налагоджувати взаємодію з підлеглими та ув’язненими та більш ефективно досягати цілей професійної діяльності.

Біографії авторів

Олександр ДІДЕНКО, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу

Максим КОСТЮЧЕНКО, Академія Державної пенітенціарної служби

старший викладач кафедри фізичної підготовки

Посилання

Jewell Linda N. Contemporary Industrial/organizational Psychology. 3rd ed. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole Publishing Company, 1998. 622 р.

Tannenbaum R., Weschler I., Massarik F. Leadership and Organization : A Behavioural Science Approach. London, United Kingdom : Taylor & Francis Ltd. 472 р.

Gibson J., Ivancevich J., Konopaske R. Organizations: Behavior, Structure, Processes. 14th ed. McGraw-Hill Education, 2011. 640 р.

Кожушко Л. Ф., Щербакова А. С. Лідерство як передумова ефективної системи менеджменту організації. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Економічні науки. 2020. Вип. 4. С. 85–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_4_11 (дата звернення: 17.01.2022).

Гончарук Н., Сурай І. Лідерство як якісна характеристика особистості чи інституції. Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. 2010. № 3. С. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_3 (дата звернення: 17.01.2022).

Карамушка Л. М., Фелькель Т. Г. Лідерство в організації: аналіз основних підходів та важливість їх застосування в організаціях системи вищої освіти. Проблеми сучасної психології. 2013. № 2. С. 52–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_2_12 (дата звернення: 17.01.2022).

Максименко С. Д. Лідерство як функція професійної психологічної компетентності особистості. Проблеми сучасної психології. 2014. Вип. 24. С. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_3 (дата звернення: 17.01.2022).

Алфімов Д. В. Лідерські якості особистості школяра. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2013. Вип. 33. С. 446–451. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_33_75 (дата звернення: 17.01.2022).

Литвинюк Л. В. Лідерство вчителя-потенційно сильна стратегія навчання. Постметодика. 2012. № 6. С. 24–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2012_6_11 (дата звернення: 17.01.2022).

Линьов К. О. Лідерство у контексті еволюції підходів до осмислення феномену в освіті. ScienceRise. Pedagogical Education. 2016. № 8. С. 29–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_8(4)__6 (дата звернення: 17.01.2022).

Тюріна В. О. Лідерська компетентність і визначення рівня її сформованості у курсантів як майбутніх офіцерів поліції. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 20(3). С. 90–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_20(3)__21 (дата звернення: 17.01.2022).

Психологічна енциклопедія / [авт.-упоряд. О. М. Степанов]. Київ: Академвидав, 2006. 423 с.

Долгарєв А. В., Болдирєв К. В. Лідерський потенціал особистості в процесі формування професійних якостей. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2017. Вип. 54. С. 130–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_18 (дата звернення: 17.01.2022).

Гура Т. В. Лідерський потенціал як важлива складова педагогічної культури викладача технічного університету. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 44. С. 418–428. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_57 (дата звернення: 17.01.2022).

Кримець Л. В. Лідерство як особлива форма влади у сучасному військово-професійному середовищі. Вісник Національного університету оборони України. 2018. Вип. 2. С. 51–58. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_9 (дата звернення: 17.01.2022).

Заруба О. Г. Лідерство у вищих військових навчальних закладах: моделі та програми підготовки. Інформаційна безпека людини, суспільства, держави. 2019. № 3. С. 93–103. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_3_12 (дата звернення: 17.01.2022).

Маковський О. К. Формування лідерських якостей майбутніх офіцерів : автореф. дис. ... к-та пед. наук : 20.02.02 / Національна академія Прикордонних військ України ім. Богдана Хмельницького, 2002. 18 с.

Романовський О., Горбач І. Лідерський потенціал майбутніх фахівців державної кримінально-виконавчої служби України. Теорія і практика управління соціальними системами. 2019. № 2. С. 73–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2019_2_9 (дата звернення: 17.01.2022).

Діденко О., Шумовецька С. (2021). Акмеологічні засади професійного зростання та лідерства майбутніх офіцерів. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 26(3), 41–53. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.878. (дата звернення: 16.05.2022)


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Jewell Linda N. (1998) Contemporary Industrial/organizational Psychology. 3rd ed. Pacific Grove, CA : Brooks/Cole Publishing Company, 1998. 622 р. [in English]

Tannenbaum R., Weschler I., Massarik F. Leadership and Organization : A Behavioural Science Approach. London, United Kingdom : Taylor & Francis Ltd. 472 р. [in English]

Gibson J., Ivancevich J., Konopaske R. (2011) Organizations: Behavior, Structure, Processes. 14th ed. McGraw-Hill Education, 2011. 640 р. [in English]

Kozhushko L. F., Shcherbakova A. S. (2020) Liderstvo yak peredumova efektyvnoi systemy menedzhmentu orhanizatsii [Leadership as a prerequisite for an effective organizational management system]. Visnyk Natsionalnoho universytetu vodnoho hospodarstva ta pryrodokorystuvannia. Ekonomichni nauky. Vyp. 4. S. 85–95. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnuvgp_ekon_2020_4_11 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Honcharuk N., Surai I. (2010) Liderstvo yak yakisna kharakterystyka osobystosti chy instytutsii [Leadership as a qualitative characteristic of a person or institution]. Visnyk Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy. № 3. S. 5–13. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2010_3_3 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Karamushka L. M., Felkel T. H. (2013) Liderstvo v orhanizatsii: analiz osnovnykh pidkhodiv ta vazhlyvist yikh zastosuvannia v orhanizatsiiakh systemy vyshchoi osvity [Organizational Leadership: An Analysis of Key Approaches and the Importance of Their Application in Higher Education Organizations]. Problemy suchasnoi psykholohii. № 2. S. 52–60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspz_2013_2_12 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Maksymenko S. D. (2014) Liderstvo yak funktsiia profesiinoi psykholohichnoi kompetentnosti osobystosti [Leadership as a function of professional psychological competence of the individual]. Problemy suchasnoi psykholohii. 2014. Vyp. 24. S. 7–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pspl_2014_24_3 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Alfimov D. V. (2013) Liderski yakosti osobystosti shkoliara [Leadership qualities of the personality of a school student]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2013. Vyp. 33. S. 446–451. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2013_33_75 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Lytvyniuk L. V. (2012) Liderstvo vchytelia-potentsiino sylna stratehiia navchannia [Teacher leadership is a potentially powerful learning strategy]. Postmetodyka. № 6. S. 24–27. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Postmetodyka_2012_6_11 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Lynov K. O. (2016) Liderstvo u konteksti evoliutsii pidkhodiv do osmyslennia fenomenu v osviti [Leadership in the context of the evolution of approaches to understanding the phenomenon in education]. Science Rise. Pedagogical Education. № 8. S. 29–34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/texcped_2016_8(4)__6 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Tiurina V. O. (2020) Liderska kompetentnist i vyznachennia rivnia yii sformovanosti u kursantiv yak maibutnikh ofitseriv politsii [Leadership competence and determination of the level of its formation to cadets as future police officers]. Innovatsiina pedahohika. Vyp. 20(3). S. 90–92. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/innped_2020_20(3)__21 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Psykholohichna entsyklopediia [Encyclopedia of Psychology] / [avt.-uporiad. O. M. Stepanov]. Kyiv: Akademvydav, 2006. 423 s. [in Ukrainian]

Dolhariev A. V., Boldyriev K. V. (2017) Liderskyi potentsial osobystosti v protsesi formuvannia profesiinykh yakostei [The leadership potential of the individual in the formation of professional qualities]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. Vyp. 54. S. 130–136. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2017_54_18 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Hura T. V. (2015) Liderskyi potentsial yak vazhlyva skladova pedahohichnoi kultury vykladacha tekhnichnoho universytetu [Leadership potential as an important component of the pedagogical culture of a technical university lecturer]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh. 2015. Vyp. 44. S. 418–428. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pfto_2015_44_57 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Krymets L. V. (2018) Liderstvo yak osoblyva forma vlady u suchasnomu viiskovo-profesiinomu seredovyshchi [Leadership as a Special Form of Power in the Modern Military-Professional Environment]. Visnyk Natsionalnoho universytetu oborony Ukrainy. Vyp. 2. S. 51–58. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnaou_2018_2_9 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Zaruba O. H. (2019) Liderstvo u vyshchykh viiskovykh navchalnykh zakladakh: modeli ta prohramy pidhotovky [Leadership in Higher Military Educational Institutions: Models and Training Programs]. Informatsiina bezpeka liudyny, suspilstva, derzhavy. 2019. № 3. S. 93–103. URL:http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2019_3_12 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Makovskyi O. K. (2002) Formuvannia liderskykh yakostei maibutnikh ofitseriv [Formation of leadership qualities to future officers]. Avtoref. kand. ped. nauk: 20.02.02. Khmelnytskyi: Natsionalna akademiia prykordonnykh viisk Ukrainy im. Bohdana Khmelnytskoho. 18 s. [in Ukrainian]

Romanovskyi O., Horbach I. (2019) Liderskyi potentsial maibutnikh fakhivtsiv derzhavnoi kryminalno-vykonavchoi sluzhby Ukrainy [Leadership potential of future specialists of the State Criminal Executive Service of Ukraine]. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy. № 2. S. 73–84. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2019_2_9 (data zvernennia: 17.01.2022). [in Ukrainian]

Didenko O., Shumovetska S.. (2021) Akmeolohichni zasady profesiinoho zrostannia ta liderstva maibutnikh ofitseriv [Acmeological Foundations for Professional Growth and Leadership of Future Officers]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia: pedahohichni nauky, 26(3), 41–53. URL: https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v26i3.878. (data zvernennia: 16.12.2021) [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ДІДЕНКОО., & КОСТЮЧЕНКОМ. (2022). ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 208-221. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1046
Розділ
Статті

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають