РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ У СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ

Ключові слова: самовиховання, ромадянське виховання старшокласників, національні традиції, виховання

Анотація

У статті обґрунтовується роль самовиховання у структурі громадянського виховання старшокласників на основі національних традицій.
Йдеться про самовиховання як педагогічний метод, який спонукає учнів старших класів до особистого бажання оволодівати знаннями громадянського спрямування, вивчати більш досконало навчальні предмети шкільної програми, займатися спортом; не допускати набуття шкідливих звичок; окреслювати перед собою перспективи майбутнього життя та професії; формувати відповідальність, уміння працювати в команді, наполегливість, вимогливість до себе та інших. Зазначається, що громадянське самовиховання передбачає усвідомлену діяльність учня з метою розвитку своєї особистості як громадянина-патріота.
Автори називають такі практичні прийоми громадянського самовиховання старшокласників: “крок уперед” – планувати наперед, у яких суспільно-корисних справах будеш брати участь; “оцінка прожитого дня” – надавати оцінку зробленого за певний проміжок часу, ступінь суспільної користі завершених справ; “самозобов’язання” – передбачити проведення роботи щодо особистого самовдосконалення громадянських якостей на найближчу та віддалену перспективу; “упізнай себе-громадянина” – впізнати самого себе за наданою характеристикою.
До завдань громадянського виховання старшокласників віднесено такі: формування на основі набутих знань усвідомлення взаємозв’язку між ідеями, правами людини та її громадянською відповідальністю; розвиток індивідуальних здібностей кожного старшокласника та створення умов для їх самореалізації в суспільстві; формування у старшокласників культури міжособистісного спілкування та підготовки до життя в умовах ринку праці; формування мислячої та креативної особистості.
Роль самовиховання старшокласників в структурі їх громадянського виховання залежить від низки чинників, а саме: розуміння старшокласниками інтелектуальної та моральної значущості роботи над собою, як провідної перспективи реалізації себе у суспільстві; здатності педагогів до консультативної роботи та надання рекомендацій щодо громадянського виховання; інформаційного забезпечення процесу громадянського виховання старшокласників; спрямованості змісту позанавчальних заходів на громадянське виховання учнів старших класів.

Біографії авторів

Олена ЖАРОВСЬКА, КЗВО “Вінницька академія безперервної освіти”

кандидатка педагогічних наук, старша викладачка кафедри психолого-педагогічної освіти та соціальних наук

Лариса ЦВЯК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидатка педагогічних наук, доцентка, професорка кафедри іноземних мов

Посилання

Гнутель Я. Виховна робота в сучасних умовах – теорія і методика. Тернопіль : АСТОН, 1998. 262 с.

Царенко О. Роль самовиховання у структурі патріотичного виховання курсантів. Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць.: Педагогіка та психологія. Чернівці, 2015. Вип. 747. С. 178–185.

Максимюк С. П. Педагогіка : навч. посіб. Київ : Кондор, 2009. 670 с.

Мірошніченко В. І. Роль сім’ї в патріотичному вихованні учнівської молоді. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні науки. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2018. № 4(15). С. 260–273.

Мірошніченко В. І., Грузевич Т. Ю. Формування громадянської культури старшокласників на основі сімейних традицій. Педагогіка та психологія : збірник наукових праць. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 61. 207 с.

Пекач К. А. Виховання громадянської відповідальності учнів у системі виховної роботи ліцею : дис. … канд. пед. наук. Київ, 2017. 237 с.

Вербицька П. В. Громадянське виховання учнівської молоді: сучасні аспекти розвитку : монографія. Київ : Генеза, 2009. 384 с.

Діденко О. В. Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх офіцерів : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2003. 18 с.

Семчук Р. Р. Формування мотивації студентів до самовиховання в процесі вивчення педагогіки. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. Вінниця : ВДПУ, 2017. Вип. 52. С. 122–126.

Pekach K. A. Technology education Civil Liability students. Actual Problems of Science and Education. 2016. URL: http://scaspee.com/all-materials/technology-education-civil-liability-students-pekach-ka


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Hnutel Ya. (1998). Vykhovna robota v suchasnykh umovakh – teoriia i metodyka. [Educational work in modern conditions – theory and methodology]. Ternopil : ASTON, 262 s. [in Ukrainian]

Tsarenko O. (2015). Rol samovykhovannia u strukturi patriotychnoho vykhovannia kursantiv. [The role of self-education in the structure of patriotic education of cadets]. Naukovyi visnyk Chernivetskoho universytetu : zb. nauk. prats. Pedahohika ta psykholohiia. Chernivtsi, 2015. S. 178–185. [in Ukrainian]

Maksymiuk S. P. (2009). Pedahohika [Pedagogy] : navch. posib. Kyiv : Kondor, 2009. 670 s. [in Ukrainian]

Miroshnichenko V. I. (2018). Rol simi v patriotychnomu vykhovanni uchnivskoi molodi [The role of the family in the patriotic upbringing of young students]. Zbirnyk naukovykh prats Natsionalnoi akademii Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy. Seriia : pedahohichni nauky. Khmelnytskyi : Vyd-vo NADPSU, 2018. № 4(15). S. 260–273. [in Ukrainian]

Miroshnichenko V. I., Hruzevych T. Yu. (2019). Formuvannia hromadianskoi kultury starshoklasnykiv na osnovi simeinykh tradytsii. Pedahohika ta psykholohiia : zbirnyk naukovykh prats. Kharkiv : KhNPU imeni H. S. Skovorody, 2019. Vyp. 61. 207 s. [in Ukrainian]

Pekach K. A. (2019). Vykhovannia hromadianskoi vidpovidalnosti uchniv u systemi vykhovnoi roboty litseiu [Formation of civic culture of high school students on the basis of family traditions] : dys. … k. p. n. Kyiv, 2017. 237 s. [in Ukrainian]

Verbytska P. V. (2009). Hromadianske vykhovannia uchnivskoi molodi: suchasni aspekty rozvytku [Civic education of student youth: modern aspects of development] : monohrafiia. Kyiv : Heneza, 2009. 384 s. [in Ukrainian]

Didenko O. V. (2003). Pedahohichni umovy profesiinoho samovdoskonalennia maibutnikh ofitseriv [Pedagogical conditions of professional self-improvement of future officers] : avtoref. dys. … kand. ped. nauk : 13.00.04. Khmelnytskyi, 2009.

Semchuk R. R. (2017). Formuvannia motyvatsii studentiv do samovykhovannia v protsesi vyvchennia pedahohiky [Formation of students’ motivation for self-education in the process of studying pedagogy]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. 2017. Vyp. 52. S. 122–126. [in Ukrainian]

Pekach K. A. (2016). Technology education Civil Liability students. Actual Problems of Science and Education (APSE–2016) (Budapest an 31st of January 2016) http://scaspee.com/all-materials/technology-education-civil-liability-students-pekach-ka [in English]3. 18 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ЖАРОВСЬКАО., & ЦВЯКЛ. (2022). РОЛЬ САМОВИХОВАННЯ У СТРУКТУРІ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ НА ОСНОВІ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 222-333. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1047
Розділ
Статті