ТЕХНІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

  • Тетяна ЖИТОМИРСЬКА Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія” https://orcid.org/0000-0002-7015-0819
Ключові слова: менеджер морської галузі, підготовка менеджерів, технічна культура, правління морським господарством

Анотація

У запропонованій статті розглянуто поняття технічної культури менеджерів морської галузі. Зазначимо, що морська діяльність – це використання ресурсів Азовського і Чорного морів, Керченської протоки та інших районів Світового океану на користь України. Необхідність раціонального та ефективного використання ресурсів морської галузі зумовлює необхідність вивчення майбутніми фахівцями морської галузі курсу “Менеджмент морських ресурсів”. Стрімкий науково-технічний прогрес зумовив високу технологізацію всіх процесів, що відбуваються у людській діяльності, у тому числі і в управлінні морською галуззю. Необхідність ефективного використання техніко-технологічних ресурсів зумовило розуміння того, що техніка є найважливішою культурною цінністю, а технології належить особлива роль, оскільки вона виражає активне відношення людини до навколишнього світу. Людська культура несе в собі не тільки гуманітарну складову, а має матеріальну частину, до якої належить і техніка як діяльність і засіб, що втілює у собі людські знання. У статті розглянуто такі поняття, як технічна грамотність, яка, на нашу думку, є складовою технічної компетентності. Причому під технічною компетентністю маємо на увазі вміння виокремлювати основну проблему та знаходити способи її оптимального вирішення у реальній професійній діяльності. Сформована технічна компетентність, як поєднання особистісних особливостей і якостей, є складовою технічної культури фахівця, у тому числі й менеджера морської галузі. Технічна культура є результатом технічної освіти, та, на відміну від технічної компетентності, характеризується сукупністю цілей, традицій, стилів, норм, правил, зразків поведінки. Тобто під технічною культурою ми маємо на увазі інтегративну властивість особистості, що інтегрує когнітивний, емоційно-ціннісний, технічний і рефлексивний компоненти, рівень сформованості яких характеризує розвиток свідомості, виражений у її інтелектуальному, творчому та етичному потенціалах; вона включає технічні знання та вміння, володіння сучасними методами пошуку вирішення технічних завдань, прагнення до перетворювальної діяльності, технічний світогляд та мислення тощо.

Біографія автора

Тетяна ЖИТОМИРСЬКА, Дунайський інститут Національного університету “Одеська морська академія”

доцентка кафедри загальнонаукових дисциплін

Посилання

Кузнєцов С. С. Оновлена морська доктрина України: відповідь на загрози сучасній українській державності. Lex Portus. 2019. № 6. C. 39–51.

Манільські поправки до Кодексу з підготовки і дипломування моряків та несення вахти (ПДНВ) (Резолюція 2 Конференції Сторін Міжнародної конвенції про підготовку і дипломування моряків та несення вахти 1978 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052 (дата звернення: 13.05.2022).

Основи культурології : навч. посіб. / за ред. Л. О. Сандюкта, Н. В. Щубелки. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 400 с.

Горбаченко С. А. Актуальні проблеми економіки і менеджменту: теорія, інновації та сучасна практика : монографія, книга шоста. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2018. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31242 (дата звернення: 10.05.2022).

Горбаченко С. А. Морське господарство як об’єкт управління. Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку матер : Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю економіко-правового ф-ту ОНУ імені І. І. Мечникова (м. Одеса, 14–15 верес. 2018 р.) / ОНУ імені І. І. Мечникова ; відп. ред. І. А. Ломачинська, А. В. Смітюх. Одеса : Фенікс, 2018. С. 320–324.

Драч І. І. Управління формуванням професійної компетентності магістрантів педагогіки вищої школи: теоретико-методичні засади : монографія. Київ : Дорадо-Друк, 2013. 456 с.

Соловей В. В. Технологічна грамотність як основа професійної компетентності вчителя трудового навчання та технологій. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 13 : Проблеми трудової та професійної підготовки : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип. 9. С. 69–75.

Іванчук А. В., Гопало Т. С. Аспекти поняття технічної грамотності. Сучасні технології підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій, педагогів професійної освіти і фахівців образотворчого та декоративного мистецтва: теорія, досвід, проблеми. 2021. Вип. 3. С. 69–71.

Возний І. П. Вступ до спеціальності культурологія. Конспект лекцій. Частина 2. Теорія культури. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 280 с.

Мусоріна М. О. Формування технічної компетентності майбутніх фахівців судноводіння у процесі навчання технічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 – теорія і методика навчання (технічні дисципліни). Київ, 2018. 21 с.

Трофимчук А. О. Роль науково-технічної творчості в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя технології. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. 2014. Вип. 9. С. 148–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_9_44. (дата звернення: 19.05.2022).

Буров О. Ю., Рибалка В. В., Вінник Н. Д., Русова В. В., Перцев М. А., Плаксенкова І. О., Кудрявченко М. О., Сагалакова А. Б., Черняк Ю. М. Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці : монографія / за ред. О. Ю. Бурова. Київ : ТОВ “Інфосистем”, 2012. 258 с.

Zhytomyrska Tetiana. Information management and means of computerization as a technology of management activity. URL: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1607

Zhytomyrska Tetiana, Musorina Marina. Pedagogical Conditions of Formation of Technical Culture of Market Education Engineers. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954423

Slabko Volodymyr, Smyrnova Iryna, Zhytomyrska Tetiana. Training of managers on labor protection in the system of continuing education. URL: https://cutt.ly/IJCb9bO

Гриценко Т. Б., Гриценко С. П., Кондратюк А. Ю. та ін. Культурологія : навч. посіб. 2-ге вид. / за ред. Т. Б. Гриценко. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 392 с.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Kuznietsov S. S. (2019). Onovlena morska doktryna Ukrainy: vidpovid na zahrozy suchasnii ukrainskii derzhavnosti. Lex Portus : yuryd. nauk. zhurn. / redkol. : S. V. Kivalov (holov. red. rady), B. A. Kormych (holov. red.), T. V. Averochkina (nauk. red., vidp. sekr.) [ta in.] ; NU “OIuA”, HO “MA Sviatyi Mykolai”. Odesa : Vydavnychyi dim “Helvetyka”, 2019. № 6. C. 39–51. [in Ukrainian]

Manilski popravky do Kodeksu z pidhotovky i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty (PDNV) (Rezoliutsiia 2 Konferentsii Storin Mizhnarodnoi konventsii pro pidhotovku i dyplomuvannia moriakiv ta nesennia vakhty 1978 roku). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896_052 (data zvernennia: 13.05.2022). [in Ukrainian]

Osnovy kulturolohii : navch. posib. / za red. L. O. Sandiukta, N. V. Shchubelky. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 2012. 400 s. [in Ukrainian]

Horbachenko S. A. Aktualni problemy ekonomiky i menedzhmentu: teoriia, innovatsii ta suchasna praktyka : monohrafiia, knyha shosta. Kherson : OLDI-PLIuS, 2018. URL: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31242 (data zvernennia: 10.05.2022). [in Ukrainian]

Horbachenko S. A. Morske hospodarstvo yak obiekt upravlinnia. Pravo, ekonomika ta upravlinnia: henezys, suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku : mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf., prysviach. 20-richchiu ekonomiko-pravovoho f-tu ONU imeni I. I. Mechnykova (m. Odesa, 14–15 veres. 2018 r.) / ONU imeni I. I. Mechnykova ; vidp. red. I. A. Lomachynska, A. V. Smitiukh. Odesa Feniks, 2018. 726 s. S 320–324. [in Ukrainian]

Drach I. I. Upravlinnia formuvanniam profesiinoi kompetentnosti mahistrantiv pedaho-hiky vyshchoi shkoly: teoretyko-metodychni zasady : monohrafiia. Kyiv : “Dorado-Druk”, 2013. 456 s. [in Ukrainian]

Solovei V. V. Tekhnolohichna hramotnist yak osnova profesiinoi kompetentnosti vchytelia trudovoho navchannia ta tekhnolohii. Naukovyi chasopys Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia 13: Problemy trudovoi ta profesiinoi pidhotovky : zb. nauk. prats. Kyiv : Vyd-vo NPU imeni M. P. Drahomanova, 2017. Vyp. 9. S. 69–75. [in Ukrainian]

Ivanchuk A. V., Hopalo T. S. Aspekty poniattia tekhnichnoi hramotnosti. Suchasni tekhnolohii pidhotovky maibutnikh uchyteliv trudovoho navchannia ta tekhnolohii, pedahohiv profesiinoi osvity i fakhivtsiv obrazotvorchoho ta dekoratyvnoho mystetstva: teoriia, dosvid, problemy. 2021. Vyp. 3. S. 69–71. [in Ukrainian]

Voznyi I. P. Vstup do spetsialnosti kulturolohiia. Konspekt lektsii. Chastyna 2. Teoriia kultury. Chernivtsi : Chernivetskyi nats. un-t, 2016. 280 s. [in Ukrainian]

Musorina M. O. Formuvannia tekhnichnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv sudnovodinnia u protsesi navchannia tekhnichnykh dystsyplin : avtoref. dys. ... kand. ped. nauk : 13.00.02 – teoriia i metodyka navchannia (tekhnichni dystsypliny). Kyiv, 2018. 21 s. [in Ukrainian]

Trofymchuk A. O. Rol naukovo-tekhnichnoi tvorchosti v protsesi fakhovoi pidhotovky maibutnoho vchytelia tekhnolohii. Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. 2014. Vyp. 9. S. 148–151. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2014_9_44. (data zvernennia: 19.05.2022). [in Ukrainian]

Burov O. Iu., Rybalka V. V., Vinnyk N. D., Rusova V. V., Pertsev M. A., Plaksenkova I. O., Kudriavchenko M. O., Sahalakova A. B., Cherniak Yu. M. Dynamika rozvytku intelektualnykh zdibnostei obdarovanoi osobystosti u pidlitkovomu vitsi : monohrafiia / za red. O. Iu. Burova. Kyiv : TOV “Infosystem”, 2012. 258 s. [in Ukrainian]

Zhytomyrska Tetiana. Information management and means of computerization as a technology of management activity. URL: https://laplageemrevista.editorialaar.com/index.php/lpg1/article/view/1607 [in English]

Zhytomyrska Tetiana, Musorina Marina. Pedagogical Conditions of Formation of Technical Culture of Market Education Engineers. URL: https://www.atlantis-press.com/proceedings/eler-21/125954423 [in English]

Slabko Volodymyr, Smyrnova Iryna, Zhytomyrska Tetiana. Training of Managers on Labor Protection in the System of Continuing Education. URL: https://cutt.ly/IJCb9bO [in English]

Hrytsenko T. B., Hrytsenko S. P., Kondratiuk A. Yu. ta in. Kulturolohiia : navch. posib. 2-he vyd. / za red. T. B. Hrytsenko. Kyiv : Tsentr uchbovoi literatury, 2009. 392 s. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ЖИТОМИРСЬКАТ. (2022). ТЕХНІЧНА КУЛЬТУРА МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 234-251. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1048
Розділ
Статті