АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА” В АСПЕКТАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКОРДОННИКАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ

  • Сергій ЗАБОЛОТНИЙ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0003-3714-8570
  • Олег РЕЗНІК Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького https://orcid.org/0000-0001-7630-7509
Ключові слова: вогнева підготовка, Державна прикордонна служба України, професійна підготовка, військовослужбовці, екстремальна ситуація, вогнепальна зброя

Анотація

З огляду на постійну зміну в обстановці на державному кордону, а на теперішній час з початком повномасштабної війни Російської Федерації проти України питання вміння застосування зброї не тільки стає найактуальнішим, а можливо одним із основних під час виконання завдань з охорони кордону. Потрібно розглядати трансформацію військової освіти з отриманням бойового досвіду в зоні бойових дій, які розповсюдились на значну частину території нашої держави. Метою цієї статті став розгляд та узагальнення основних проблем під час викладання дисципліни “Вогнева підготовка” з курсантами Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького (далі – НАДПСУ).
Стаття присвячена актуальним проблемам викладання дисципліни “Вогнева підготовка” для курсантів Національної академії Державної прикордонної служби України. Проведено аналіз наукової літератури, а саме робіт вчених, які ставлять перед собою мету вивчення проблем та розробку шляхів для їх вирішення в аспектах вищої військової освіти. Доведено важливість розробки рекомендацій до чинних програм вогневої підготовки для підвищення ефективності процесу навчання та подальшого несення служби зі зброєю. Охарактеризовано суть дисципліни “Вогнева підготовка” для персоналу прикордонного вишу, та його важливість для майбутньої професійної діяльності. Проведено аналіз низки компонентів, які мають складати цілісну систему підготовки курсантів до використання вогнепальної зброї. Розглянуто поняття “екстремальна ситуація” в аспектах застосування вогнепальної зброї та її вплив на психічний стан прикордонника.
З урахуванням певних недоліків, з якими останнім часом стикаються офіцери-прикордонники, було сформовано рекомендації щодо підвищення майстерності володіння програмою дисципліни “Вогнева підготовка” слухачів НАДПСУ.
Зроблено висновки, що найбільш ефективним слід вважати практичне індивідуальне і колективне відпрацювання навичок в аспектах володіння зброєю, її швидкого приведення в бойову готовність та негайного реагування на будь-які ситуації.

Біографії авторів

Сергій ЗАБОЛОТНИЙ, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Олег РЕЗНІК, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

кандидат психологічних наук, доцент кафедри вогневої та тактико-спеціальної підготовки

Посилання

Волошин В. Д. До проблеми реалізації сучасного змісту вогневої підготовки та особистої безпеки майбутніх офіцерів-прикордонників. Збірник наукових праць. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2012. № 70. С. 41–45.

Лопаткін І. В., Кіцай Я. В. Методика проведення комплексних практичних занять з курсантами четвертого курсу на кафедрі вогневої та тактико-спеціальної підготовки. Збірник наукових праць. Педагогічні науки: реалії та перспективи. 2020. № 3(22). С. 113–123.

Мойсєєнко Ю., Шквир О. Особливості вогневої підготовки військовослужбовців Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць. Педагогічні науки. 2021. № 1(24). С. 254–270.

Про Державну прикордонну службу України : Закон України від 3 квітня 2003 р. № 661-ІV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 27. Ст. 208. Зі змінами ; ост. ред. 02.04.2022.

Про підготовку військовослужбовців, прийнятих на військову службу за контрактом осіб рядового складу (без досвіду служби) : наказ АДПСУ від 06.02.2020 № 11.

Курс стрільб зі стрілецької зброї, бойових машин, катерів Морської охорони в Державній прикордонній служби України : наказ Міністерства внутрішніх справ України від 10 травня 2016 року № 367. Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. 343 с.

Малічевський В. І. Психологія застосування вогнепальної зброї на ураження: деякі соціокультурні та практичні аспекти. Наукові записки. Острог, 2001. Вип. 2. С. 191–195.

Литвинчук М. Ю. Психологічні проблеми готовності прикордонників до діяльності в екстремальних ситуаціях. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. 2017. Вип. 5(1). С. 88–92.

Домніцак В. В. Підготовка курсантів ВНЗ системи МВС до дії в екстремальних ситуаціях. Південноукраїнський правничий часопис. 2012. № 4. С. 242–245.


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Voloshyn V. D. (2012). Do problemy realizatsii suchasnoho zmistu vohnevoi pidhotovky ta osobystoi bezpeky maibutnikh ofitseriv-prykordonnykiv [To the problem of realization of the modern content of fire training and personal safety of future border officers]. Zbirnyk naukovykh prat.s Seriia: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. no. 70. P. 41–45. [in Ukrainian]

Lopatkin I. V., Kitsai Ya. V. (2020). Metodyka provedennia kompleksnykh praktychnykh zaniat z kursantamy chetvertoho kursu na kafedri vohnevoi ta taktyko-spetsialnoi pidhotovky [Methods of conducting comprehensive practical classes with fourth-year cadets at the Department of Fire and Tactical Special Training]. Zbirnyk naukovykh prats seriia: Pedahohichni nauky: realii ta perspektyvy. no. 3 (22). P. 113–123. [in Ukrainian]

Moisieienko Yu., Shkvyr O. (2021). Osoblyvosti vohnevoi pidhotovky viiskovosluzhbovtsiv Derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy [Fire training peculiarities of the state border service of Ukraine servicemen]. Zbirnyk naukovykh prats. Pedahohichni nauky. no 1(24). P. 254–270. [in Ukrainian]

Pro Derzhavnu prykordonnu sluzhbu Ukrayiny. [On the State Border Guard Service of Ukraine]: Law of Ukraine of April 3. 2003 № 661-IV. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine. 2003. № 27. Art. 208. With changes; ost. ed. 02.04.2022. [in Ukrainian]

Nakaz ADPSU vid 06.02.2020 № 11 [Order of ASBGS No. 11 of 6 February 2020]. Pro pidhotovku viiskovosluzhbovtsiv pryiniatykh na viiskovu sluzhbu za kontraktom osib riadovoho skladu (bez dosvidu sluzhby) [On training servicemen accepted for military service under the contract of enlisted men (without service experience)]. [in Ukrainian]

Kurs strilb zi striletskoi zbroi, boiovykh mashyn, kateriv morskoi okhorony v derzhavnii prykordonnii sluzhby Ukrainy [Course in Marksmanship from Small Arms, Fighting Vehicles, Boats of Maritime Guard in the State Border Guard Service of Ukraine]. Nakaz Ministerstva vnutrishnikh sprav Ukrainy vid 10 travnia 2016 roku № 367 [Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine of May 10, 2016 No. 367]. (2016). Khmelnytskyi : Vydavnytstvo NADPSU. 343 p. [in Ukrainian]

Malichevskyi V. I. (2001). Psykholohiia zastosuvannia vohnepalnoi zbroi na urazhennia: deiaki sotsiokulturni ta praktychni aspekty [Psychology of the use of firearms to defeat: some socio-cultural and practical aspects]. Naukovi zapysky. Ostroh, vol 2. P. 191–195. [in Ukrainian]

Lytvynchuk M. Yu. (2017). Psykholohichni problemy hotovnosti prykordonnykiv do diialnosti v ekstremalnykh sytuatsiiakh [Psychological problems of border guards’ readiness to act in extreme situations]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia : Psykholohichni nauky. Vol. 5(1). P. 88–92. [in Ukrainian]

Domnitsak V. V. (2012). Pidhotovka kursantiv VNZ systemy MVS do diyi v ekstremalnykh sytuatsiyakh [Preparation of cadets of higher education institutions of the Ministry of Internal Affairs system for action in extreme situations]. Pivdennoukrainskyi pravnychyi chasopys, no 4, P. 242–245 [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ЗАБОЛОТНИЙС., & РЕЗНІКО. (2022). АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “ВОГНЕВА ПІДГОТОВКА” В АСПЕКТАХ ВИКОРИСТАННЯ ПРИКОРДОННИКАМИ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 272-283. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1050
Розділ
Статті