АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ – МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ

  • Вікторія ЗАВИДОВИЧ Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького
Ключові слова: комунікативна компетентність, майбутні військові керівники, комунікативна стратегія, сторітелінг, наратив, фреймінг

Анотація

У статті зазначено, що вирішальною ланкою в сучасній організації суспільства, його функціонуванні та подальшому прогресивному розвиткові є те, наскільки вміло підібрано керівний склад. Від того, наскільки він компетентний у професійному сенсі, наскільки раціонально реалізується наявний військовий кадровий потенціал, і Держприкордонслужби зокрема, сьогодні залежить успіх і стабільність Української держави.
Закцентовано на тому, що сучасні умови в Україні вимагають розвитку нових форм професійної компетентності військових управлінців. Особливого значення в цій діяльності набуває комунікативна складова керівників-офіцерів, що безупинно розвивається та вочевидь стає пріоритетною в управлінських відносинах офіцера-прикордонника.
Статтю безпосередньо присвячено такому поняттю, як комунікативна стратегія, що корелює комунікативні дії керівника-прикордонника та сприяє вираженню його інтенцій. Сьогодні силові структури всього світу активно вивчають нові форми стратегій комунікування, такі як сторітелінги, наративи, фреймінги тощо. Установлено, що сторітелінг має вагомі перлокутивні функції, здатні змінити не тільки емоційний стан адресата, а і його свідомість та поведінку. Застосовуючи стратегічні наративи та фреймінги, а також добре орієнтуючись у нових формах і методах комунікативних стратегій, комунікант-керівник матиме значні переваги й більші шанси завоювати аудиторію.
Узагальнено, що сучасні трансформації комунікативних стратегій потенційно розширюють можливості викликати в комунікантів довіру й мотивувати їх до певних дій, створювати ефект очікування інформації про унікальний досвід, який легко асоціюється з особистим, дозволяють передавати важливу інформацію як окремому індивіду, так і цілій групі, формувати в уяві адресата чітке розуміння про моральні, духовні цінності, а також що їх вміле застосування дасть можливість вивести комунікативну компетентність майбутнього керівника на новий рівень розвитку, що своєю чергою прямо впливатиме на успішність виконання офіцером-прикордонником керівної ланки професійних функцій і на імідж Держприкордонслужби в цілому.

Посилання

Філь Г. В. Комунікативна компетентність керівника та її значення в управлінській діяльності. Екзистенційні та комунікативні питання управління : матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції (м. Суми, 23–25 січня 2014 р.). Суми : Сумський державний університет, 2014. Ч. 2. С. 114–117.

Комунікативно-прагматичні аспекти мовлення : конспект лекцій для студентів факультету лінгвістики напряму підготовки 6.020303 “Філологія” / уклад. О. В. Дзикович. Київ : НТУУ “КПІ”, 2015. 85 с.

Dijk T. A. van. Strategies of Discourse Comprehension / T. A. van Dijk, W. Kihtsch. New York : Academic Press, Inc., 1983. 389 р.

Чорна О. О. Комунікативні засоби творення іміджу політичного лідера (на матеріалі українського, російського та англійського політичного дискурсу) : дис. ... канд. філол. н. : спец. 10.02.15 – загальне мовознавство. Кіровоград, 2012. 278 с.

Славова Л. Л. Мовна особистість лідера у дзеркалі політичної лінгвоперсонології : США – Україна : [монографія] / Житомир : Вид-т ЖдУ ім. І. Франка, 2012. 360 с.

Roberts C. A. The Art of Circumlocution Teaching strategic competence. Forum. 1990. Vol. 28, № 4. P. 338–359.

Tarone R., Yule G. Communication Strategies in East-West Interactions. Discourse Across Cultures: Strategies in World Englishes. New York, London, 1987.

Словник іншомовних термінів. Київ : Довіра, 2000. 1018 с.

Gordon A. and Wang T. (2021) Narrative Text Generation from Abductive Interpretations Using Axiom-Specific Templates. In A. Mitchell and M. Vosmeer (Eds.) Proceedings of the 14th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2021 Tallinn, Estonia, December 7–10, 2021, Р. 71–79.

Бондаренко Н. Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання. Молодь і ринок. № 7(174). 2019. С. 130–135.

Побідаш І. Сторітеллінг: ознаки “гарної” історії. Обрії друкарства. 2019. № 1(7). С. 144–150.

Стратегічні наративи і їх битви у геополітиці, війнах і бізнесі – виклики і ризики для України. URL: http://mil.biz.ua/blog/стратегічні-наративи-у-геополітиці-в/


REFERENCES (TRANSLATED AND TRANSLITERATED)

Fil H. V. Komunikatyvna kompetentnist kerivnyka ta yii znachennia v upravlinskii diialnosti. [Kunmunicative competence of the head and its importance in management activities] Ekzystentsiini ta komunikatyvni pytannia upravlinnia: materialy Mizhnarodnoi naukovo-teoretychnoi konferentsii, m. Sumy, 23–25 sichnia 2014 r. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 2014. Ch. 2. S. 114–117. [in Ukrainian]

Komunikatyvno-prahmatychni aspekty movlennia : konspekt lektsii dlia studentiv fakultetu linhvistyky napriamu pidhotovky 6.020303 “Filolohiia” [Communicative and pragmatic aspects of speech: lecture summary for students of the Faculty of Linguistics in the direction of training 6.020303 “Philology”] / Uklad. O. V. Dzykovych. Kyiv : NTUU “KPI”, 2015. 85 s. [in Ukrainian]

Dijk T. A. van. Strategies of Discourse Comprehension / T. A. van Dijk, W. Kihtsch. New York : Academic Press, Inc., 1983, 389 s. [in English]

Chorna O. O. Komunikatyvni zasoby tvorennia imidzhu politychnoho lidera (na materiali ukrainskoho, rosiiskoho ta anhliiskoho politychnoho dyskursu) : dys. ... kand. filol. n. : spets. 10.02.15 – zahalne movoznavstvo / O. O. Chorna. Kirovohrad, 2012. 278 s. [in Ukrainian]

Slavova L. L. Movna osobystist lidera u dzerkali politychnoi linhvopersonolohii : SShA – Ukraina : [monohrafiia] / Zhytomyr : Vyd-t ZhdU im. I. Franka, 2012. 360 s. [in Ukrainian]

Roberts C. A. The Art of Circumlocution Teaching strategic competence / Forum, 1990. Vol. 28, № 4. P. 338–359. [in English]

Tarone R., Yule G. Communication Strategies in East-West Interactions / G. Yule, R. Tarone // Discourse Across Cultures: Strategies in World Englishes – New York, London, 1987. [in English]

Dictionary of foreign terms. Kyiv : “Dovira”, 2000. 1018 p. [in Ukrainian]

Gordon A., and Wang T. (2021). Narrative Text Generation from Abductive Interpretations Using Axiom-Specific Templates. In A. Mitchell and M. Vosmeer (Eds.) Proceedings of the 14th International Conference on Interactive Digital Storytelling, ICIDS 2021 Tallinn, Estonia, December 7–10, 2021, Р. 71–79. [in English]

Bondarenko N. Storytelling yak komunikatsiinyi trend i vsepredmetnyi metod navchannia. [Storytelling as a communication trend and an all-objective method of learning] Molod i rynok. № 7(174). 2019. S. 130–135. [in Ukrainian]

Pobidash I. Storitellinh: oznaky “harnoi” istorii. [Storytelling: signs of a “good” story]. Obrii drukarstva. 2019. № 1(7). S. 144–150. [in Ukrainian]

Stratehichni naratyvy i yikh bytvy u heopolitytsi, viinakh i biznesi – vyklyky i ryzyky dlia Ukrainy [Strategic narratives and their battles in geopolitics, wars and business are challenges and risks for Ukraine]. URL: http://mil.biz.ua/blog/ strategic-narratives-y-geopolitics-in/. [in Ukrainian]

Опубліковано
2022-07-29
Як цитувати
ЗАВИДОВИЧВ. (2022). АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ КОМУНІКАТИВНИХ СТРАТЕГІЙ У ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ – МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія: педагогічні науки, 29(2), 284-297. https://doi.org/10.32453/pedzbirnyk.v29i2.1051
Розділ
Статті